Cum se vede viitorul de la Vaslui

La Hreasca, în județul Vaslui, acolo unde vodca e prob­a­bil mai pop­u­lară decât Emi­nescu, repor­terii ProTV au descoperit o impos­toare care se dă drept pro­fe­soară de engleză. Diana Patriche predă la școala din sat această limbă străină de vreo doi ani, însă copiii nu știu nici acum să pună măcar câteva între­bări sim­ple sau să facă cea mai banală con­ver­sație. Sur­priza nu e asta, ci fap­tul că nici doamna pro­fe­soară nu e în stare să vor­bească limba pe care susține că o predă.

Diana Patriche are 30 de ani. Prob­a­bil că a absolvit vreo fac­ul­tate cu ceva timp în urmă și s‑a întors acasă, pe meleagurile vasluiene, cu gân­dul de a‑și face vreun rost. Numai că viitorul văzut de la Vaslui nu e toc­mai roz, așa că Dianei nu i‑a rămas decât alter­na­tiva unei slu­jbe la stat. Și cum sis­temul de învățământ duce lipsă de cadre didac­tice la țară, i se va fi părut o idee bună să aplice pen­tru un ast­fel de post, ba poate chiar să tragă și niște sfori ca să "prindă" o cat­e­dră de suplin­i­tor. În fond Diana Patriche tre­buie să trăi­ască și ea, nu?

Cu sig­u­ranță, Diana Patriche nu pre­meditează răul pe care îl face acelor copii. Și‑a con­struit cu tim­pul un mod de a privi incom­pe­tența ei care să o facă să pară accept­abilă — decât să nu le pre­dea nimeni nimic, mai bine îi ține în clasă și le mai zice câte ceva despre una și alta. Trep­tat jus­ti­ficările astea sunt sub­înțe­lese, iar impos­tura este uitată. Dacă vei vorbi cu Diana Patriche peste vreo cinci-șase ani îți va spune că este inac­cept­abil cum plătește statul niște val­ori pre­cum ea, cadru didac­tic cu expe­riență, care se stră­duie din greu să educe tinerele gen­er­ații. În real­i­tate și‑a con­damnat ele­vii la ace­lași des­tin ca al ei: un viitor văzut de la Vaslui în culori sum­bre.

La inspec­toratul șco­lar din Vaslui nu e nici acolo prea mare veselie. E greu să ocupi cat­e­drele vacante prin toate comunele din județ și prin­ci­palele cauze sunt salari­ile mici și difi­cul­tatea deplasării către orașe. Pen­tru că, se știe, nu este de con­ceput ca un cadru didac­tic să locuiască la țară. În condiți­ile astea de unde să găsești oameni dor­nici să pre­dea copi­ilor din sate? Viitorul văzut de la inspec­toratul Vaslui e gri spre negru.

Așa cum vă povesteam nu demult, funcționarul de stat are un mod de a gândi defor­mat. De fapt, modul ăsta de a gândi aparține cumva sis­temu­lui din care face parte și tran­scende gen­er­ați­ile de funcționari — oricine intră în sis­tem este trep­tat asim­i­lat și inoc­u­lat cu aceeași per­spec­tivă asupra lucrurilor. Din punc­tul de vedere al inspec­torat­u­lui prob­lema nu este edu­cația copi­ilor, ci ocu­parea pos­turilor vacante. Log­ica lor este pur mecani­cistă: dacă nu ai pos­turi ocu­pate, nu poți face învățământ. Nimeni nu-și pune prob­lema invers: dacă ai pos­turi ocu­pate, însă cu incom­pe­tenți, dis­trugi viitorul unor copii. Pen­tru că viitorul, așa cum este văzut de la Vaslui, nu există.

Iar funcționarul merge mai departe cu gândi­rea sa: dacă nu are pos­turile ocu­pate, nu se pot des­fășura orele la clase, deci va ieși scan­dal, deci el va fi sancționat sau chiar dat afară pen­tru că nu și‑a făcut tre­aba. Și nu-și dorește asta. Obser­vați, deci, că prin­ci­pala prob­lemă este neclar­i­tatea obiec­tivelor unui inspec­torat șco­lar — ce rol are el la nivelul unui județ? Păi, să com­pleteze cat­e­drele cu niște oameni, adică oricine n‑are altceva de făcut și acceptă un salariu de rahat și o navetă obosi­toare.

Tim­pul trece apoi și copiii ajung mari, la liceu. Dau bacalau­re­a­tul și îl pică cu brio. Din nou funcționarul din sis­temul de învățământ, respec­tiv pro­fe­sorul, își intră în rol: dacă pică prea mulți bacul, se va observa că liceul e slab, vor veni con­troale, va fi nasol pen­tru el, deci mai bine îi lăsăm să copieze ca să ia naibii măcar un 5 sau 6 și să fie bine pen­tru toată lumea. Per­for­manțele reale ale tânăru­lui absol­vent de liceu sunt uitate. Nu sunt impor­tante. Lesne de înțe­les ce reacție de opoz­iție a stâr­nit iniția­tiva lui Funeriu de a pune camere de supraveg­here la exam­ene și a pedepsi copiatul. Toate incom­pe­tențele și com­pro­misurile sis­temu­lui au început să iasă la suprafață, brusc, alar­mant.

O să-mi spuneți că nici inspec­toratele nu au ce să facă, nu pot ele schimba salari­ile și condiți­ile oferite pro­fe­so­rilor ast­fel încât să revină în sis­tem oameni de val­oare. Greșit. Inspec­toratele pot să facă foarte mult. Și e rel­a­tiv sim­plu: nu anga­jează impos­tori la cat­e­dre. Dacă nu găs­esc pe cine să anga­jeze, escaladează prob­lema la min­is­ter: dom­nilor, nu avem cadre didac­tice. Dacă toate inspec­toratele din țară  ar face asta (din nou sol­i­dar­i­tatea, fir-ar ea!), guver­nul s‑ar afla sub o pre­siune imensă și ar tre­bui să facă ceva.

Presa ar putea fi antre­nată ca aliat și fac­tor de pre­siune. Până la urmă primul min­istru — ori­care ar fi el — ar tre­bui să bage mâna în buzu­narul buge­tu­lui, să mai taie de la fon­durile pen­tru baroni și de la investiți­ile des­ti­nate băieților deștepți și să plătească salarii mai bune. Încet-încet sis­temul și-ar reveni. Dar dacă dom­nii inspec­tori mer­me­lesc prob­lemele și le bagă sub preș, de ce s‑ar obosi guver­nul să schimbe ceva? Lasă că merge, îi lăsăm pe pro­fe­sori să mai facă o med­i­tație fără să‑i taxăm, închi­dem ochii când iau o șpagă pen­tru note bune și toată lumea‑i mulțu­mită. Mai puțin copiii. Dar ce știu ei?

Româ­nia e cap­tivă în pro­pri­ile sale prejudecăți și obișn­uințe. Iar ceea ce ne lipsește nu sunt atât banii, cât dor­ința sin­ceră de a schimba ceva. Dor­ința ca viitorul văzut de la Vaslui să prindă un pic de culoare în obraji.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Florin Scurtu

  Jur­nal de bord, ești un ziar de căcat (kkt)… Cum îți per­miți matale să etichetezi un cadru didac­tic, fără a avea măcar un pro­ces ver­bal de inspecție la orele acelui cadru didac­tic? … stați măi drac­u­lui pe locul vostru, de anal­fabeți și răută­cioși ce sun­teți! … în con­cluzie, să vă ia drq-ul!

  • Jurnal de bord

   Mulțumesc pen­tru inter­venție. Este exem­pli­fi­carea per­fectă a ceea ce încer­cam să sub­lin­iez: funcționarul de stat (din care cat­e­gorie prob­a­bil faceți parte) nu gân­dește în ter­menii real­ității, ci în log­ica biro­crației inepte. Pe dvs vă intere­sează un pro­ces ver­bal, pe noi ne intere­sează viitorul acelor copii care au un pro­fe­sor impos­tor de limba engleză.

   • Anonymous

    Ma inchin si ma rog ca toti agre­sivii care au ata­cat furi­bund si agra­mat mai sus sa nu fie, doamne fer­este, cadre didac­tice.…

    • Sorin Sfirlogea

     Așa sper și eu. Am șters niște comen­tarii pen­tru că încăl­cau reg­ulile aces­tui blog. Ceea ce înseamnă că am șters și răspun­surile la acele comen­tarii…

     • Anonymous

      mai bine asa…trebuie sa inc­etam sa mai fim niste brute increzute si nee­d­u­cate…
      este foarte grav ca exista oameni care cred ca daca au reusit sa aiba o situ­ație mate­ri­ala buna si o fam­i­lie nu mai au nevoie de edu­cație, iar expri­marea corectă in Limba Română este un lucru lip­sit de cea mai mică impor­tanță…
      …doamne, ce vre­muri trăim…

    • Sorin Sfirlogea

     Nasol. Dom­nul Florin Scurtu este cadru didac­tic. 🙁

 2. Locic I. Livia

  Si la sc din satul meu e un invata­tor agre­siv iar cind s‑a ter­mi­nat anul sco­lar el la cl a lll a a par­curs de abia jumatate din materie loveste copii dar nu s‑a lut masuri .Cine raspunde de faptele lui????????

 3. Mariana Ciobanica

  a fost cineva pedep­sit pen­tru asta de la Inspec­torat? cine i‑a sem­nat numirea??

  • Florin Scurtu

   Numirea a fost sem­nată de un inspec­tor. Fap­tul că acei elevi nu știau să „scoată” un cuvânt în limba engleză, nu e numai vina pro­fe­soru­lui! Mai sunt și alți fac­tori care con­cură la anal­fa­betismul rural! Mai ales în ceea ce privește învățarea unei limbi străine! Așa că, voi, ziare, foi volante ce sun­teți, ciocu mic! .… sau poate ați uitat cum v‑ați luat BAC-ul?

  • Jurnal de bord

   Ocol­iți între­barea esențială: fap­tul că PROFESORUL nu știe să vor­bească limba pe care pretinde că o predă a cui vină este? Iar lim­ba­jul ăsta cu expre­sii de genul "ciocul mic" e sem­nul unui car­ac­ter mărunt…

 4. Medi Barbieru

  De ce o numiti "impostoare"?Este doar o prof. care suplineste cat­e­dra de Lb .engleza ce nu a fost ocu­pata de un prof. cal­i­fi­cat la inceputul anu­lui scolar.Cate cazuri nu sunt sim­i­lare nu sunt in mediul rural?

  • Jurnal de bord

   Con­form DEX, impos­torul este o per­soană care își arogă o falsă iden­ti­tate sau com­pe­tență, vrând să pară ceea ce nu este. Diana Patriche se prez­intă la ore dându-se drept pro­fe­sor de engleză fără să știe această limbă în mod temeinic, nici metod­ica predării ei. Suplin­i­torul nu este un pro­fe­sor care nu are cal­i­fi­carea nece­sară, ci unul care e com­pe­tent în mate­ria respec­tivă și suplinește tem­po­rar lipsa unui alt pro­fe­sor. Sper că v‑am răspuns la între­bare.

  • Medi Barbieru

   Adevarat"suplinitor' e impro­priu spus dar sunt in mediul rural pers. numai cu liceul incadrate pe pos­turile ramase vacante la inceputul anu­lui sco­lar­care nu au pre­gatirea nece­sara.

  • Medi Barbieru

   Aceste pers. au fost incadrate de inspec­toratele sco­lare ca fiind o ultima "solu­tie".

 5. Fere Sorin

  Simt că o gră­madă de cadre uni­ver­sitare din Cluj și București doresc să pre­dea acolo!!!

 6. Builders

  Pacat de copii aceia, din pacate sunt multe cazuri asa..!

  • Anonymous

   .…si totuși…„copIII”, NU „copII„…,draga partener de dia­log care vor­bești despre nivelul scazut al invațămân­tu­lui. Se pare ca si la Limba Româna sunt incadrați foarte mulți suplin­i­tori incom­pe­tenți…

 7. Ilie Radulescu

  In multe domenii lucreaza aceste tipuri de pro­fe­sion­isti!!!

 8. ioan_v

  Las­coni Elena: Cum se spune al doilea. Dna Pro­fe­soară: two.
  Close enuf!????

  • Anonymous

   Ai vrut cumva sa spui „close enough”, sau poate e o gluma pe care eu nu am inteles‑o?

   • Sorin Sfirlogea

    E o glumă, apropo de răspun­sul pro­fe­soarei la între­barea: cum se spune al doilea. 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu