Cum se vede viitorul de la Vaslui

La Hreasca, în jude­țul Vaslui, acolo unde vodca e pro­ba­bil mai popu­lară decât Emi­ne­scu, repor­te­rii ProTV au des­co­pe­rit o impos­to­are care se dă drept pro­fe­soară de engleză. Diana Patri­che predă la școala din sat această limbă stră­ină de vreo doi ani, însă copiii nu știu nici acum să pună măcar câteva între­bări sim­ple sau să facă cea mai banală con­ver­sa­ție. Sur­priza nu e asta, ci fap­tul că nici doamna pro­fe­soară nu e în stare să vor­bească limba pe care sus­ține că o predă.

Diana Patri­che are 30 de ani. Pro­ba­bil că a absol­vit vreo facul­tate cu ceva timp în urmă și s‐a întors acasă, pe melea­gu­rile vaslu­iene, cu gân­dul de a‐și face vreun rost. Numai că vii­to­rul văzut de la Vaslui nu e toc­mai roz, așa că Dia­nei nu i‐a rămas decât alter­na­tiva unei slu­jbe la stat. Și cum sis­te­mul de învă­țământ duce lipsă de cadre didac­tice la țară, i se va fi părut o idee bună să aplice pen­tru un ast­fel de post, ba poate chiar să tragă și niște sfori ca să "prindă" o cate­dră de supli­ni­tor. În fond Diana Patri­che tre­buie să tră­i­ască și ea, nu?

Cu sigu­ranță, Diana Patri­che nu pre­me­di­tează răul pe care îl face ace­lor copii. Și‐a con­struit cu tim­pul un mod de a privi incom­pe­tența ei care să o facă să pară accep­ta­bilă – decât să nu le pre­dea nimeni nimic, mai bine îi ține în clasă și le mai zice câte ceva des­pre una și alta. Trep­tat jus­ti­fi­că­rile astea sunt subîn­țe­lese, iar impos­tura este uitată. Dacă vei vorbi cu Diana Patri­che peste vreo cinci‐șase ani îți va spune că este inac­cep­ta­bil cum plă­tește sta­tul niște valori pre­cum ea, cadru didac­tic cu expe­riență, care se stră­duie din greu să educe tine­rele gene­ra­ții. În rea­li­tate și‐a con­dam­nat ele­vii la ace­lași des­tin ca al ei: un vii­tor văzut de la Vaslui în culori sum­bre.

La inspec­to­ra­tul șco­lar din Vaslui nu e nici acolo prea mare vese­lie. E greu să ocupi cate­drele vacante prin toate comu­nele din județ și prin­ci­pa­lele cauze sunt sala­ri­ile mici și difi­cul­ta­tea depla­să­rii către orașe. Pen­tru că, se știe, nu este de con­ce­put ca un cadru didac­tic să locu­iască la țară. În con­di­ți­ile astea de unde să găsești oameni dor­nici să pre­dea copi­i­lor din sate? Vii­to­rul văzut de la inspec­to­ra­tul Vaslui e gri spre negru.

Așa cum vă poves­team nu demult, func­țio­na­rul de stat are un mod de a gândi defor­mat. De fapt, modul ăsta de a gândi apar­ține cumva sis­te­mu­lui din care face parte și transcende gene­ra­ți­ile de func­țio­nari – ori­cine intră în sis­tem este trep­tat asi­mi­lat și ino­cu­lat cu ace­eași per­spec­tivă asu­pra lucru­ri­lor. Din punc­tul de vedere al inspec­to­ra­tu­lui pro­blema nu este edu­ca­ția copi­i­lor, ci ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor vacante. Logica lor este pur meca­ni­cistă: dacă nu ai pos­turi ocu­pate, nu poți face învă­țământ. Nimeni nu‐și pune pro­blema invers: dacă ai pos­turi ocu­pate, însă cu incom­pe­tenți, dis­trugi vii­to­rul unor copii. Pen­tru că vii­to­rul, așa cum este văzut de la Vaslui, nu există.

Iar func­țio­na­rul merge mai departe cu gân­di­rea sa: dacă nu are pos­tu­rile ocu­pate, nu se pot des­fă­șura orele la clase, deci va ieși scan­dal, deci el va fi sanc­țio­nat sau chiar dat afară pen­tru că nu și‐a făcut treaba. Și nu‐și dorește asta. Obser­vați, deci, că prin­ci­pala pro­blemă este necla­ri­ta­tea obiec­ti­ve­lor unui inspec­to­rat șco­lar – ce rol are el la nive­lul unui județ? Păi, să com­ple­teze cate­drele cu niște oameni, adică ori­cine n‐are alt­ceva de făcut și acceptă un sala­riu de rahat și o navetă obo­si­toare.

Tim­pul trece apoi și copiii ajung mari, la liceu. Dau baca­la­u­re­a­tul și îl pică cu brio. Din nou func­țio­na­rul din sis­te­mul de învă­țământ, res­pec­tiv pro­fe­so­rul, își intră în rol: dacă pică prea mulți bacul, se va observa că liceul e slab, vor veni con­troale, va fi nasol pen­tru el, deci mai bine îi lăsăm să copi­eze ca să ia nai­bii măcar un 5 sau 6 și să fie bine pen­tru toată lumea. Per­for­man­țele reale ale tână­ru­lui absol­vent de liceu sunt uitate. Nu sunt impor­tante. Lesne de înțe­les ce reac­ție de opo­zi­ție a stâr­nit ini­ția­tiva lui Fune­riu de a pune camere de supra­ve­ghere la exa­mene și a pedepsi copi­a­tul. Toate incom­pe­ten­țele și com­pro­mi­su­rile sis­te­mu­lui au înce­put să iasă la supra­față, brusc, alar­mant.

O să‐mi spu­neți că nici inspec­to­ra­tele nu au ce să facă, nu pot ele schimba sala­ri­ile și con­di­ți­ile ofe­rite pro­fe­so­ri­lor ast­fel încât să revină în sis­tem oameni de valoare. Greșit. Inspec­to­ra­tele pot să facă foarte mult. Și e rela­tiv sim­plu: nu anga­jează impos­tori la cate­dre. Dacă nu găsesc pe cine să anga­jeze, esca­la­dează pro­blema la minis­ter: domni­lor, nu avem cadre didac­tice. Dacă toate inspec­to­ra­tele din țară  ar face asta (din nou soli­da­ri­ta­tea, fir‐ar ea!), guver­nul s‐ar afla sub o pre­siune imensă și ar tre­bui să facă ceva.

Presa ar putea fi antre­nată ca aliat și fac­tor de pre­siune. Până la urmă pri­mul minis­tru – ori­care ar fi el – ar tre­bui să bage mâna în buzu­na­rul buge­tu­lui, să mai taie de la fon­du­rile pen­tru baroni și de la inves­ti­ți­ile des­ti­nate băie­ți­lor deș­tepți și să plă­tească sala­rii mai bune. Încet‐încet sis­te­mul și‐ar reveni. Dar dacă domnii inspec­tori mer­me­lesc pro­ble­mele și le bagă sub preș, de ce s‐ar obosi guver­nul să schimbe ceva? Lasă că merge, îi lăsăm pe pro­fe­sori să mai facă o medi­ta­ție fără să‐i taxăm, închi­dem ochii când iau o șpagă pen­tru note bune și toată lumea‐i mul­țu­mită. Mai puțin copiii. Dar ce știu ei?

Româ­nia e cap­tivă în pro­pri­ile sale pre­ju­de­căți și obiș­nu­ințe. Iar ceea ce ne lip­sește nu sunt atât banii, cât dorința sin­ceră de a schimba ceva. Dorința ca vii­to­rul văzut de la Vaslui să prindă un pic de culoare în obraji.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Florin Scurtu

  Jur­nal de bord, ești un ziar de căcat (kkt)… Cum îți per­miți matale să eti­che­tezi un cadru didac­tic, fără a avea măcar un pro­ces ver­bal de inspec­ție la orele ace­lui cadru didac­tic? … stați măi dra­cu­lui pe locul vos­tru, de anal­fa­beți și rău­tă­cioși ce sun­teți! … în con­clu­zie, să vă ia drq‐ul!

  • Jurnal de bord

   Mul­țu­mesc pen­tru inter­ven­ție. Este exem­pli­fi­ca­rea per­fectă a ceea ce încer­cam să sub­li­niez: func­țio­na­rul de stat (din care cate­go­rie pro­ba­bil faceți parte) nu gân­dește în ter­me­nii rea­li­tă­ții, ci în logica biro­cra­ției inepte. Pe dvs vă inte­re­sează un pro­ces ver­bal, pe noi ne inte­re­sează vii­to­rul ace­lor copii care au un pro­fe­sor impos­tor de limba engleză.

   • Anonymous

    Ma inchin si ma rog ca toti agre­si­vii care au ata­cat furi­bund si agra­mat mai sus sa nu fie, doamne fereste, cadre didac­tice.…

    • Sorin Sfirlogea

     Așa sper și eu. Am șters niște comen­ta­rii pen­tru că încăl­cau regu­lile aces­tui blog. Ceea ce înseamnă că am șters și răs­pun­su­rile la acele comen­ta­rii…

     • Anonymous

      mai bine asa…trebuie sa ince­tam sa mai fim niste brute incre­zute si nee­du­cate…
      este foarte grav ca exista oameni care cred ca daca au reu­sit sa aiba o situ­a­ție mate­ri­ala buna si o fami­lie nu mai au nevoie de edu­ca­ție, iar expri­ma­rea corectă in Limba Română este un lucru lip­sit de cea mai mică impor­tanță…
      …doamne, ce vre­muri trăim…

    • Sorin Sfirlogea

     Nasol. Dom­nul Flo­rin Scurtu este cadru didac­tic. 🙁

 2. Locic I. Livia

  Si la sc din satul meu e un inva­ta­tor agre­siv iar cind s‐a ter­mi­nat anul sco­lar el la cl a lll a a par­curs de abia juma­tate din mate­rie loveste copii dar nu s‐a lut masuri .Cine ras­punde de fap­tele lui????????

 3. Mariana Ciobanica

  a fost cineva pedep­sit pen­tru asta de la Inspec­to­rat? cine i‐a sem­nat numi­rea??

  • Florin Scurtu

   Numi­rea a fost sem­nată de un inspec­tor. Fap­tul că acei elevi nu știau să „scoată” un cuvânt în limba engleză, nu e numai vina pro­fe­so­ru­lui! Mai sunt și alți fac­tori care con­cură la anal­fa­be­tis­mul rural! Mai ales în ceea ce pri­vește învă­ța­rea unei limbi stră­ine! Așa că, voi, ziare, foi volante ce sun­teți, ciocu mic! .… sau poate ați uitat cum v‐ați luat BAC‐ul?

  • Jurnal de bord

   Oco­liți între­ba­rea esen­ți­ală: fap­tul că PROFESORUL nu știe să vor­bească limba pe care pre­tinde că o predă a cui vină este? Iar lim­ba­jul ăsta cu expre­sii de genul "cio­cul mic" e sem­nul unui carac­ter mărunt…

 4. Medi Barbieru

  De ce o numiti "impostoare"?Este doar o prof. care supli­ne­ste cate­dra de Lb .engleza ce nu a fost ocu­pata de un prof. cali­fi­cat la ince­pu­tul anu­lui scolar.Cate cazuri nu sunt simi­lare nu sunt in mediul rural?

  • Jurnal de bord

   Con­form DEX, impos­to­rul este o per­soană care își arogă o falsă iden­ti­tate sau com­pe­tență, vrând să pară ceea ce nu este. Diana Patri­che se pre­zintă la ore dându‐se drept pro­fe­sor de engleză fără să știe această limbă în mod teme­i­nic, nici meto­dica pre­dă­rii ei. Supli­ni­to­rul nu este un pro­fe­sor care nu are cali­fi­ca­rea nece­sară, ci unul care e com­pe­tent în mate­ria res­pec­tivă și supli­nește tem­po­rar lipsa unui alt pro­fe­sor. Sper că v‐am răs­puns la între­bare.

  • Medi Barbieru

   Adevarat"suplinitor' e impro­priu spus dar sunt in mediul rural pers. numai cu liceul inca­drate pe pos­tu­rile ramase vacante la ince­pu­tul anu­lui sco­lar­care nu au pre­ga­ti­rea nece­sara.

  • Medi Barbieru

   Aceste pers. au fost inca­drate de inspec­to­ra­tele sco­lare ca fiind o ultima "solu­tie".

 5. Fere Sorin

  Simt că o gră­madă de cadre uni­ver­si­tare din Cluj și Bucu­rești doresc să pre­dea acolo!!!

 6. Builders

  Pacat de copii aceia, din pacate sunt multe cazuri asa..!

  • Anonymous

   .…si totuși…„copIII”, NU „copII„…,draga par­te­ner de dia­log care vor­bești des­pre nive­lul sca­zut al inva­țămân­tu­lui. Se pare ca si la Limba Româna sunt inca­drați foarte mulți supli­ni­tori incom­pe­tenți…

 7. Ilie Radulescu

  In multe dome­nii lucreaza aceste tipuri de pro­fe­si­o­nisti!!!

 8. ioan_v

  Lasconi Elena: Cum se spune al doi­lea. Dna Pro­fe­soară: two.
  Close enuf!????

  • Anonymous

   Ai vrut cumva sa spui „close eno­ugh”, sau poate e o gluma pe care eu nu am inteles‐o?

   • Sorin Sfirlogea

    E o glumă, apropo de răs­pun­sul pro­fe­soa­rei la între­ba­rea: cum se spune al doi­lea. 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu