În Ro­mâ­nia există și pro­ba­bil vor exista me­reu idi­o­ții de ser­vi­ciu. A fi idiot de ser­vi­ciu este o con­di­ție me­di­cală și so­ci­ală, pre­su­pune să fii nu doar stu­pid și auto­su­fi­cient, ci și veș­nic alert, gata de o re­plică promptă chiar dacă ea nu ți‑a fost so­li­ci­tată. Idi­o­tul de ser­vi­ciu este me­reu dis­po­ni­bil să le îm­păr­tă­șească ce­lor­lalți pro­pri­ile tâm­pe­nii — de aceea cred că e o spe­cie aparte, un ins care me­rită mai multă aten­ție din par­tea so­cio­lo­gi­lor și psi­ho­lo­gi­lor pen­tru că — după pă­re­rea mea — afec­țiu­nea sa este con­ta­gi­oasă. Avem des­tui pros­to­vani pa­sivi, inși care stau în banca lor, dar care se simt ade­sea ener­gi­zați de un ast­fel de idiot de ser­vi­ciu care re­u­șește să‑i mo­bi­li­zeze pen­tru a de­mola ceva. Orice li se pare că le stă în cale.

De­u­năzi am avut un ast­fel de exem­plar pe blog. Su­biec­tul era pro­fe­soara in­com­pe­tentă de la Hreasca și dez­ba­te­rile din ju­rul re­por­ta­ju­lui ce o are ca ero­ină ne­ga­tivă. Vi‑l în­fă­ți­șez pe idiot sub ano­ni­mat, pre­cum o cre­a­tură de in­sec­tar, dim­pre­ună cu ob­ser­va­ți­ile mele, în spe­ranța că identificându‑l și caracterizându‑l vom ști să ne fe­rim mai bine de cei ca el.

El: daca nu va con­vine aceasta pro­fe­soara care in­cearca sa‑i in­vete ceva pe acesti co­pii atunci hai mai bine sa desfi­in­tam aceasta scoala .Nu avem pro­fe­sori ca­li­fi­cati la cel mai inalt nivel atunci in­chi­dem scoala si tri­mi­tem co­pii cu va­cile la pascut.Sunteti niste infumurati.uitati de unde ati plecat,stiti doar sa ju­de­cati si sa dati cu pietre.Nu exista un mi­nim de res­pect pen­tru munca altuia.In nicio scoala din Ro­ma­nia ‚limba en­gleza sau alt­ceva nu se in­vata la per­fec­tie la scoala.De ce toti va tri­mi­teti co­pii la me­di­ta­tii ?pla­titi ba­nii grei pe scoala pa­ra­lela ‚adica me­di­ta­tii si cri­ti­cati o pro­fe­soara care preda intr=un sa­tuc din Mol­dova ca nu stie en­gleza la perfectie.daca aceasta fe­meie nu ar preda acolo acesti co­pii n‑ar stii nici ma­car un cu­vant in limba en­gleza sau altceva.Sunteti niste ipocriti!

Eu: Aveți drep­tate, nu-mi con­vin pro­fe­so­rii care în­cearcă să educe co­piii, ci pro­fe­so­rii care educă. So­lu­ția dvs. de a desfi­ința școala este pros­tească, nu des­pre asta e vorba, ci des­pre a plăti co­res­pun­ză­tor ca­drele di­dac­tice și a face o tri­ere pe cri­te­rii de com­pe­tență. Fap­tul că nu ați în­țe­les asta din ar­ti­col su­ge­rează că ați avut parte de pro­fe­sori care doar au în­cer­cat să vă educe, dar n‑au re­u­șit. Or fi fost pre­cum cea din Hreasca.
Și apropo: co­piii ăia chiar NU ȘTIU nici un cu­vânt în limba en­gleză. După doi ani de “în­cer­cat să‑i în­vețe ceva”. Ne bă­lă­cim într‑o me­di­o­cri­tate co­modă, în­cer­căm să fa­cem lu­cruri dar nu fi­na­li­zăm ni­mic cum tre­buie și sun­tem cam­pi­oni la a ne găsi me­reu scuze și pretexte.

El: tu ce scoala crezi ca ai fa­cut daca iti per­miti sa emiti ju­de­cati de va­loare in ceea ce ma priveste?Nu esti cu ni­mic mai bun de­cat alti oa­meni si in­di­fe­rent ce scoala pre­tinzi tu ca ai fa­cut pen­tru mine esti un om fara educatie.Eu am in­va­tat pri­mele 4 clase la tara ‚toti intr‑o sin­gura clasa cu un sin­gur invatator,nu am fa­cut de­loc en­gleza in pri­mele clase dar cu toate aces­tea am ajuns foarte bine,sunt un om realizat,am pro­pria mea afacere,am o fa­mi­lie fru­moasa si apropo am in­va­tat si limba engleza.Daca vrei sa schimbi ceva mergi tu la sco­lile de la tara si fa voluntariat,sa cri­tici si sa emiti ju­de­cati de va­loare este cel mai usor lucru.de asta merge prost pen­tru ca toti doar ju­de­cam si atat.

Eu: Hai­deți să o luăm pe puncte:
1. Nu-mi amin­tesc să fi fost de acord să ne tu­tuim. Păs­trați-vă cal­mul, e un schimb de opi­nii, nu un război.
2. Nu am emis ju­de­căți de va­loare. Ex­pri­ma­rea mea nu a fost ca­te­gorică, ci am spus că ne­în­țe­le­ge­rea pro­ble­mei pe care o dez­bat su­ge­rează că nu stați foarte bine la ca­pi­to­lul lo­gică și ar­gu­men­ta­ție (ma­te­rii care se în­vață la școală)
3. Re­a­li­ză­rile per­so­nale sunt su­biec­tul apre­ci­e­rii al­tora. Sunt con­vins că vă con­si­de­rați cel mai gro­zav și mai edu­cat om de pe pământ, pro­blema e ce cred cei­lalți des­pre asta. La­uda de sine su­ge­rează ne­si­gu­ranță (aten­ție, am spus su­ge­rează, nu am fă­cut o ju­de­cată de va­loare). Dacă nu mă cre­deți, în­tre­bați un psi­ho­log, vă va ex­plica și de ce.
4. Nu pot face vo­lun­ta­riat în șco­lile de la țară dintr-un mo­tiv foarte sim­plu, pe care se pare că nu‑l pu­teți în­țe­lege: nu am com­pe­ten­țele ne­ce­sare. Nu orice per­soană se poate apuca de pre­dat, doar pen­tru că are bune in­ten­ții. Asta e o me­se­rie vo­ca­țio­nală, care ne­ce­sită ca­li­tăți pe care nu ori­cine le are.

El: 1.Nu ti-am ce­rut acor­dul sa te tutuiesc,in opi­nia mea acesta este mo­dul de adre­sare care ti se potriveste.Nu ma in­te­re­seaza daca esti sau nu de acord. 2.Nu stii ce scoala am fa­cut eu si nici eu nu stiu ce scoala ai fa­cut tu,dar nu mi se pare ca ai vreo scoala inalta. Lo­gica ta nu se po­tri­veste cu lo­gica mea,asta‑i tot. 3.Nu ti-am spus re­a­li­za­rile mele pen­tru ca nu cred ca tre­buie sa le stii tu1,Cu psi­ho­lo­gul nu te con­tra­zic pen­tru ca pro­ba­bil tu ai fost de multe ori la psi­ho­log si stii mai multe.Pana acum eu nu am ajuns sa cer sfa­tul unui psi­ho­log2.Sper ca nu este si asta o vina sau o lipsa de edu­ca­tie. 4.Daca nu ai com­pe­tenta ne­ce­sara atunci nu-ti mai da cu parerea.Este tara plina de in­te­li­genti care stiu ce si cum tre­buie fa­cut dar cand ii pui con­cret la treaba spun ca ei nu au com­pe­tenta, 5.Cer sfa­tul unui psi­ho­log virtual,cum arata si cum gan­deste un om care se nu­meste Jur­nal de bord?ce as­cunde un ast­fel de om?3

Aici s‑a oprit con­ver­sa­ția pen­tru că am în­țe­les că nu pot ajunge la nici un re­zul­tat con­struc­tiv. I‑am șters co­men­ta­ri­ile — con­form re­gu­li­lor blo­gu­lui ast­fel de ma­ni­fes­tări nu sunt to­le­rate. După cum ve­deți, or­to­gra­fia e la pământ, iar to­pica fra­ze­lor le face une­ori de ne­in­te­li­gi­bile. Nici nu me­rită să enu­me­răm gre­șe­lile că sunt prea multe. Să ne con­cen­trăm însă pe lo­gica individului.

1. So­lu­ți­ile sunt ex­treme. Ori să pu­nem la ca­te­dră pe ori­cine și să nu mai “dăm cu pie­tre”, ori să desfi­in­țăm școala și să tri­mi­tem co­piii cu va­cile la păs­cut. Va­ri­an­tele in­ter­me­di­are — ale ca­dre­lor di­dac­tice com­pe­tente și co­rect plătite — nu există. Idi­o­tul de ser­vi­ciu tră­iește într‑o lume fără nu­anțe. To­tul e alb sau ne­gru, pen­tru sim­pli­ta­tea în­țe­le­ge­rii sale.

2. To­nul crește în in­ten­si­tate, dacă e con­tra­zis. Este inac­cep­ta­bil ca el să nu câștige dis­puta, mo­tiv pen­tru care orice in­stru­mente sunt su­fi­cient de bune pen­tru a în­vinge. Iar bâta și în­ju­ră­tura sunt în­tot­dea­una mai la în­demână de­cât ar­gu­men­tul ra­țio­nal. Idi­o­tul de ser­vi­ciu e ex­trem de vehement.

3. Ele­men­tul de com­pa­ra­ție este el în­suși. Ori­cine alt­ci­neva este con­tra­pus sieși, pen­tru că toate me­ri­tele și ca­li­tă­țile lu­mii să­lă­ș­lu­iesc în el. Dacă cei­lalți îi va­li­dează afir­ma­ți­ile, sunt to­le­rați. Dacă i le in­firmă sau le pun la în­do­ială, tre­buie desfi­in­țați. Pen­tru că idi­o­tul de ser­vi­ciu este în­tot­dea­una un ire­me­di­a­bil ego­cen­tric. Lu­mea se în­vârte în ju­rul său.

4. In­fa­i­li­bi­li­ta­tea sa este în afara ori­că­rui du­biu. Sim­pla re­fe­rire la un eva­lu­a­tor — cum ar fi psi­ho­lo­gul — de­clan­șează re­ac­ția de res­pin­gere. El are drep­tate, el e cel care de­ține ade­vă­rul, el re­pre­zintă nor­ma­li­ta­tea. De ce să dis­cute cu un psi­ho­log? Idi­o­tul de ser­vi­ciu este si­gur pe el.

Fap­tul că ast­fel de idi­oți există nu e o pro­blemă. Fap­tul că sunt vo­cali, omni­pre­zenți și con­ta­gi­oși, că so­ci­e­ta­tea nu‑i așează la lo­cul lor, ar pu­tea însă să lă­mu­rească pu­țin de ce ne tot în­vâr­tim în cerc de 25 de ani, de ce sun­tem con­duși de niște hoți și min­ci­noși, care știu să‑i su­fle în pânze — o dată la pa­tru ani — idi­o­tu­lui de serviciu.


Note:


  1. Toc­mai mi le enu­me­rase mai de­vreme: afa­cere pro­prie, fa­mi­lie fru­moasă și cu­noaș­te­rea lim­bii en­gleze. []
  2. Îi su­ge­ra­sem să în­trebe, nu să con­sulte un psi­ho­log. []
  3. Evi­dent, ci­tise ar­ti­co­lul pe blog unde se pot găsi su­fi­ciente de­ta­lii des­pre cine “se as­cunde” în spa­tele lui. []

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Ci­tind prin­tre rân­duri, mi se pare ca ai luat‑o pu­tin cam per­so­nal in le­ga­tura cu acest ce­ta­tean, „co­men­ta­tor agre­siv agra­mat”. Nu‑i idi­o­tul de ser­vi­ciu si nu re­pre­zinta ni­mic le­gat de ceea ce vo­teaza „bie­tii nos­tri co­na­tio­nali ma­jo­ri­tari”, o data la pa­tru ani. E un prost oarecare.

  2. Gheorghe Roman

    Se nu­mesc idi­oti utili.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.