Turistul ca o pradă

Ne place să spu­nem că avem o țară fru­moasă. Din­tre toate lau­dele cu care ne auto‐complimentăm, asta e chiar ade­vă­rată: avem o țară cu care ne putem mân­dri. Pro­blema e că nu prea știm ce să facem cu fru­mu­se­țea asta, cum s‐o spo­rim inte­li­gent și cu gust și cum s‐o trans­for­măm în bani. Toți sun­tem con­vinși că turis­mul ar aduce mulți bani Româ­niei, dar habar n‐avem cum să facem asta să se întâm­ple. Pen­tru exem­pli­fi­care să luăm cazul sta­țiu­nii Rânca.

A făcut madam Udrea dome­niu schia­bil și minu­nă­ție de drum peste munte. Nu mai intru acum în amă­nu­nte cu câți bani și cât de cușer o fi fost totul. Vorba e că acum avem infras­truc­tura asta. Atâta doar că nici Tran­sal­pina nu e chiar gata, de fapt. Prin presă citim că se cam cion­dă­nesc poli­ția, pri­mă­ria, nu‐știu‐care minis­ter și CNADR des­pre sigu­ranța dru­mu­lui, unii vrând să îl țină închis, alții zbătându‐se să fie des­chis. Că cică dacă nu e des­chis dru­mul, nu vin cli­en­ții.

Eu am fost de curând pe‐acolo și vă pot spune că n‐am văzut pe nimeni întorcându‐se din drum pen­tru că șoseaua nu e des­chisă ofi­cial. E drept, nive­lul de sigu­ranță nu e gro­zav, dacă prinzi o vreme urâtă sau te prinde noap­tea pe‐acolo tre­buie să ai expe­riență la volan și să mergi cu mare băgare de seamă pen­tru că sunt zone unde între tine și locul de veci sunt doar câteva zeci de cen­ti­me­tri. Dar lumea se plimbă în sus și în jos, cu viteză de croa­zieră, căs­când gura la pei­saje, fără să se sin­chi­sească prea mult de eti­che­tele puse de auto­ri­tăți.

Antre­pre­no­rii din Rânca se plâng în presă că din cauza fap­tu­lui că dru­mul nu e ofi­cial des­chis nu le mai vin cli­enți. Că îna­inte erau 5–6.000 de cli­enți pe zi și acum abia sunt câteva sute. Eu nu prea cred asta. Eu cred că a fost o modă cu Tran­sal­pina și o vreme toată lumea s‐a înghe­suit să o vadă. Acum moda a tre­cut, majo­ri­ta­tea au văzut‐o deja și nu‐i mai atrage nimic în zonă. Și mai cred că e o proastă orga­ni­zare a antre­pre­no­ri­lor și am și argu­mente pen­tru asta.

1. Mai întâi că Rânca este una din­tre cele mai urâte loca­li­tăți turis­tice (dacă nu cumva cea mai urâtă) pe care le‐am văzut. E un ames­tec indi­gest de clă­diri lip­site de stil și de o minimă armo­nie este­tică, înși­rate în lun­gul unui drum, ală­turi de con­struc­ții înce­pute și neter­mi­nate. Întreaga sta­țiune dă impre­sia unei impro­vi­za­ții făcută în grabă, o sorcovă arhi­tec­tu­rală, zugră­vită în toate culo­rile pămân­tu­lui, de la roz bom­bon la por­to­ca­liu stri­dent și verde bro­tă­cel – poți să refaci isto­ri­cul redu­ce­ri­lor la vop­sele de exte­rior de la Dede­man doar pri­vind clă­di­rile sta­țiu­nii, pen­tru că așa face româ­nul nos­tru, nu armo­ni­zează culoa­rea exte­ri­oară cu ambien­tul și veci­nii, ci vop­sește cu aia care are pre­țul cel mai mic. Pro­ba­bil că iarna, când zăpada aco­peră urmele șan­ti­e­re­lor de con­struc­ții, impre­sia de prost gust e oare­cum ate­nu­ată. Dar vara loca­li­ta­tea arată rău de tot. Nu e deloc îmbie­toare pen­tru turist: nu ai locuri de plim­bat în pro­xi­mi­tate, e prea puțin spa­țiu verde unde să simți că res­piri în voie, nici măcar tro­tu­are ca lumea nu există.

2. Pen­siu­nile din Rânca oferă toate niște ser­vi­cii medi­o­cre. Se vede pre­o­cu­pa­rea pen­tru cos­turi mici în tâm­plă­ria ieftină, fini­sa­jele neîn­gri­jite, lipsa de aten­ție la deta­lii, deco­ra­țiu­nile tip kit­sch. Cele mai multe pen­siuni dau impre­sia că au cel puțin o mar­ga­retă mai puțin decât cele afi­șate. Came­rele sunt modeste, cu mobi­lier mai degrabă ieftin, un soi de zgâr­ce­nie vizi­bilă chiar și din foto­gra­fi­ile pe care le afi­șează pe inter­net pen­tru a atrage cli­enți. Mân­ca­rea e și ea banală, nimic auten­tic, nimic autoh­ton, doar meniuri uzu­ale pe care le‐ai putea găsi ori­unde alt­un­deva în Româ­nia.

3. Ca peste tot în Româ­nia, în Rânca nu e cură­țe­nie. Peste tot vezi gră­mezi de nisip și pie­triș rămase de la nu știu ce șan­tier, mar­gi­nile dru­mu­lui sunt pline de pie­tre și tot felul de obiecte arun­cate, ici și colo dai peste un colac de sârmă sau o beto­nieră plină de ciment întă­rit uitată la o mar­gine de drum. Spa­ți­ile verzi – zonele alea în care ar tre­bui să vezi iarbă și flori – arată de parcă a tre­cut pâr­jo­lul peste ele. Și chiar dacă vreo două pen­siuni se stră­duie să fie mai dichi­site, diso­nanța față de res­tul sta­țiu­nii face pei­sa­jul gene­ral și mai dezo­lant.

4. În zonă nu ai nimic de făcut. În afara plim­bă­rii cu mașina în lun­gul Tran­sal­pi­nei – ceea ce îți ia maxim 3–4 ore – nu ai cu ce să‐ți umpli tim­pul. Asta deși se află la doi pași de Parâng, unde sunt niște pei­saje incre­di­bile. Ar putea orga­niza plim­bări cu cai spre căl­da­rea Gâl­cescu, dru­me­ții la stână, dru­me­ții spre vâr­ful Parân­gul Mare (al patru­lea vârf din Româ­nia ca alti­tu­dine). Nimic. Hai la noi la Rânca ca să ce? Ca să nimic împre­ună cu noi și ca să ne dai banii tăi. Sin­gura orga­ni­zare care le‐a tre­cut prin cap rân­ca­ni­lor, ca și celor de pe Valea Pra­ho­vei, este să pună tot felul de chi­oș­curi cu mături, lin­guri, bâte de base­ball, fun­duri de lemn și alte inu­ti­li­tăți din astea – și unde cre­deți că le‐au așe­zat? În pasul Urdele, la 2.100 m alti­tu­dine, în punc­tul cel mai înalt al Tran­sal­pi­nei. Adică am bătut dru­mul din celă­lalt colț de țară ca să urc Tran­sal­pina și să‐mi iau o mătură și o bâtă de base­ball. Cât de tâm­pită poate fi ideea asta de comerț?

Desi­gur, ca să evite toate gre­șe­lile pe care le‐am enu­me­rat, ar fi fost nevoie de ceva ce noi nu știm să facem: să lucrăm împre­ună. Să se fi adu­nat domnii antre­pre­nori și să spună: hai, bă fra­ți­lor, să ne gân­dim cum facem noi să adu­cem lumea aici! Că pe urmă vedem noi cum îi împăr­țim între noi. Da' mai întâi tre­buie să ajungă la Rânca. Hai să facem o sta­țiune ca o floare, armo­ni­oasă și plă­cută ochiu­lui, hai să gân­dim împre­ună ce acti­vi­tăți ofe­rim turis­tu­lui ca să‐l încân­tăm să stea și să mai vină și altă­dată. Hai să facem un son­daj cu toți turiș­tii care ne trec pra­gul și să aflăm ce am putea îmbu­nă­tăți, ce lip­sește, ce le‐ar place să găsească la noi. Hai să‐i ară­tăm că ne pasă de el.

Însă mulți din­tre antre­pre­no­rii din turis­mul româ­nesc nu se com­portă deloc așa. Pen­tru ei turis­tul e vaca de muls, pe care când o prinzi tre­buie să iei și pie­lea de pe ea. Tot ce vor sunt banii lui, dacă se poate toți și să ofere în schimb cât mai puțin, cu minime cos­turi. Pen­tru că cine știe dacă turis­tul se mai întoarce, așa că tre­buie vânat acum. În Româ­nia turis­tul e o pradă.

Cum vă spu­neam, avem o țară fru­moasă. Dar din păcate n‐am primit‐o cu manual de uti­li­zare și nu prea știm ce să facem cu ea.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. george

  Un arti­col prost. Eu cred ca habar nu ai ce se intam­pla in zona si ai scris acest mate­rial doar sa te afli in treaba.
  Pare­rea mea este sa‐ti dai doua palme si poate iti revi.

  • Sorin Sfirlogea

   După cum vezi, opi­nia ta este în mino­ri­tate. Lumea crede că am drep­tate. Așa că dă‐ți două palme și revino‐ți. Uită‐te mai atent la afa­ce­rea pe care o ai acolo și gândește‐te nu cum să ne con­tra­zici pe noi, ci ce poți faci să ne schimbi impre­sia.

   O primă suges­tie ți‐o dau eu gra­tis: pune mâna pe gra­ma­tică și împrospătează‐ți cunoș­tin­țele. "Îți revi" nu există în limba română. Poate ai vrut să scrii "îți revii".

   Să dea Dum­ne­zeu să îți revii. Suc­ces.

  • Sorin Sfirlogea

   Ia te uită, ce întâm­plare: http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta+si+Mediu/Statiunea+Ranca+promovata+cu+gunoaie
   Cred că și ăștia de la DigiTV tre­buie să‐și dea două palme, nu?
   Mize­ra­bi­li­lor!

 2. Dinu Florin

  cine educa populatia,un sis­tem prin legile lui

 3. Kokovics Laszlo

  din pacate asa arata majo­ri­ta­tea sta­tiu­ni­lor, Rau­sor din Rete­zat, de exem­plu…, mun­tele Mic, Poiana Maru­lui

 4. Frantescu Milusca

  Sun­tem depa­siti ! Nu stim cum sa ne punem in valoare Fru­mu­se­tile ROMANIEI !

 5. Liviu Burcea

  avem o mare pro­blema in ceea ce pri­veste respectul,nu ne res­pec­tam intre noi,nu res­pec­tam reguli de bun simt,locul in care traim,tara ,munca celor­lalti si impli­cit pe a noas­tra…

 6. Dan

  Exact si in Padis. Oame­nii se plang ca nu merge nimeni la ei. De ce? Pai nu au o buda publica desi este dita­mai camping‐ul acolo. Un sin­gur res­ta­u­rant. Omleta costa 12 lei com­pusa din 2 oua si cred ca un sfert de rosie. 12 lei!
  Ina­fara de indi­ca­ti­ile turis­tice din zona puse cred ca de sal­va­mont nu s‐a facut nimic in zona. Ba da: gra­mezi de nisip si cla­diri ramase necon­stru­ite de cativa ani. Si niste babe care vand pla­cinta. Exact asa arata si acum 3–4 ani. Trist. Foarte trist.

 7. Am fost la Ranca

  Am fost la Ranca la schi in decemrie 2014 si am fost dez­a­ma­git de tra­ta­men­tul apli­cat. Am fost cazati la Cabana de la poa­lele teles­chiu­lui, Ran­ca­Ski parca, unde, o fatuca blonda ne‐a comu­ni­cat cu non­sa­lanta ca din vina ei nu avem camere la eta­jul unde am rezer­vat. Fara scuze, fara nimic, fara vreo inten­tie de a reme­dia pro­blema!! Nu mai spun ca pen­tru rezer­vare a trebit sa insiste de vre 3,4 ori dupa ce mi s a spus ca voi fi sunat ina­poi intr‐o ora si tre­cura doua fara vreun semn…In fine. Sunt total de acord cu auto­rul arti­co­lu­lui.

  • george

   si daca ai vazut ca insisti si nu se rezolva pro­blema de ce te‐ai cazat tot acolo?…mai sunt pen­siuni care dau direct in partie…nu prea se leaga ce zici tu.

 8. Formatia Bucuresti

  Recu­nosc și eu că mi‐e de‐a drep­tul leha­mite când dife­riți agenți ai com­pa­ni­i­lor de turism mă aga­sează la pro­priu cu așa‐zisele lor oferte. Nimic de comen­tat, arta de a vinde nu este la îndemâna ori­cui, dar și clientul‐turist tre­buie lăsat să cum­pă­nească mai ales con­di­ți­ile con­trac­tu­ale, res­pec­tiv rapor­tul costuri‐benefiicii și după aceea să se poată răzgândi dacă ceva nu e în con­cor­danță cu pro­pri­ile pre­fe­rințe.

  Ale­xan­dra

 9. Shade

  Punc­tele 4 si 5 sunt vala­bile pen­tru 95% din "sta­tiu­nile" din Roma­nia. Feli­ci­tari pt arti­col.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu