Ru­sia e din ce în ce mai agre­sivă. Pu­tin joacă toate căr­țile pe care le are și de fi­e­care dată când lu­mea crede că a atins o nouă li­mită a în­drăz­ne­lii de­mon­strează tu­tu­ror că are tu­peul de a forța și mai mult. Cri­meea, Don­bas, Si­ria — în mai pu­țin de doi ani ru­șii au por­nit răz­bo­iul în di­verse forme, câști­gând po­zi­ții stra­te­gice. Și dacă pri­mele două pot fi dis­cu­ta­bile agre­siuni — pen­tru că po­pu­la­ția ace­lor re­giuni este pre­pon­de­rent rusă — în Si­ria ru­șii își afirmă pen­tru prima oară ro­lul de jan­darm mondial. Unde ame­ri­ca­nii și NATO nu vor să facă ni­mic, fac ei or­dine. În fe­lul lor și după cri­te­ri­ile lor.

Dar toate as­tea nu au în­ce­put ieri. Toate as­tea au de­ve­nit po­si­bile pen­tru că Ame­rica și‑a aban­do­nat po­zi­ți­ile. Ad­mi­nis­tra­ția Obama a fost și este cea mai slabă din­tre toate gu­ver­nă­rile ame­ri­cane din ul­ti­mul se­col în pri­vința po­li­ti­cii ex­terne. Vi­ziu­nile so­ci­a­liste ale de­mo­cra­ți­lor — cu fai­mo­sul lor Tea Party — de a re­laxa at­mosfera po­li­tică in­ter­națio­nală au dat un mare chix. Re­tra­ge­rile din Irak, com­pro­mi­sul cu Ira­nul, re­du­ce­rea im­pli­că­rii din Afga­nis­tan și lipsa ori­că­rui con­trol asu­pra evo­lu­ției sta­tu­lui isla­mic sunt tot atâ­tea de­ci­zii stra­te­gice proaste care n‑au fă­cut alt­ceva de­cât să‑i in­vite pe ruși să se ma­ni­feste. Pa­ra­do­xal, Obama vede acum cum stra­te­gi­ile sale “re­vo­lu­țio­nare” au năs­cut un con­flict mai grav de­cât cel ini­țial pen­tru că pun față în față NATO și Rusia.

Un co­ti­dian fran­cez a ca­ta­lo­gat pri­mul raid ae­rian ru­sesc în Si­ria drept în­ce­pu­tul ce­lui de-al tre­i­lea răz­boi mondial. Încă nu sun­tem acolo, dar nici de­parte de acel mo­ment. Ru­șii fac ce vor, bom­bar­dează in­clu­siv re­be­lii si­rieni care se opun re­gi­mu­lui As­sad, adică exact pe cei pe care ame­ri­ca­nii i‑au sus­ți­nut cu dis­cre­ție și zgâr­ce­nie. E o si­tu­a­ție care în șah se nu­mește pat: dacă tac din gură, ame­ri­ca­nii se do­ve­desc niște papă-lapte care sunt do­mi­nați de ruși, iar dacă con­tra­a­tacă se vor face vi­no­vați de por­ni­rea unui con­flict des­chis în­tre ei și ruși. Nici una din­tre aces­tea nu este o op­țiune bună. Au ajuns însă aici pen­tru că au ezi­tat să facă ce tre­buia fă­cut la mo­men­tul po­tri­vit. Și asta pen­tru că pe dom­nul Obama l‑a apu­cat pacifismul.

Și în acest ac­ces de pa­ci­fism a avut to­tuși o idee bună: în ziua de azi nu ar­mele sunt cea mai per­fidă ame­nin­țare, căci ina­mi­cul poate răs­punde la fel. Tre­buie să alegi ca­lea prin care ina­mi­cul nu are re­plică. Iar în ca­zul Ru­siei aceasta este, evi­dent, eco­no­mia. Su­gru­ma­rea eco­no­mică a ru­și­lor dă re­zul­tate, dacă e fă­cută cu cap și cu răb­dare. Dom­nul Obama n‑a avut însă in­tu­i­ția de a asi­gura de co­o­pe­ra­rea unei Eu­rope de­pen­dente de ga­zul ru­sesc și mai ales a unei Ger­ma­nii cu in­te­rese eco­no­mice sem­ni­fi­ca­tiv ba­zate pe ener­gia Si­be­riei. Fără al­ter­na­tivă pen­tru con­duc­tele Ru­siei, Sta­tele Unite au asis­tat cu ne­pu­tință și frus­trare cum Pu­tin și Mer­kel șu­șo­tesc în taină des­pre ce și cum se va în­tâm­pla cu Cri­meea și Ucraina.

Ne­no­ro­ci­rea și mai mare e că, în par­tea cea­laltă a po­li­ti­cii ame­ri­cane, re­pu­bli­ca­nii pre­gă­tesc niște ca­ri­ca­turi de oa­meni ca po­ten­ți­ali can­di­dați la pre­șe­din­ție: Jeb Bush și Do­nald Trump. E su­fi­cient să‑i vezi ca să-ți dai seama cât de mare e pe­ri­co­lul de a avea ges­turi ex­ce­sive în ce­lă­lalt sens, al agre­si­vi­tă­ții. Și uite așa, Obama The Pe­a­ce­Ma­ker a în­cur­cat toate borca­nele po­li­ti­cii ex­terne cu fi­lo­zo­fi­ile sale de club de dez­ba­teri po­li­tice. Lu­mea nu e o aulă aca­de­mică pen­tru dis­cu­ții prin­ci­pi­ale. Și nici nu cred că va fi vreodată.

Lu­mea e o con­ti­nuă co­ridă. Sin­gura în­tre­bare e cine e to­rea­do­rul și cine e ta­u­rul care va fi sacrificat.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Paraschiv Fanica-Gabi Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bogdan

  O co­rec­tie — Tea Party e o mis­care din ca­drul Par­ti­du­lui Republican.
  Iar cat pri­veste im­pli­ca­rea SUA, acum ca­tiva ani erau prea im­pli­cati (Afga­nis­tan, Irak, sanc­tiuni in Iran) si toti ii cri­ti­cau pen­tru asta, acum cand nu se im­plica ia­rasi sunt criticati.

 2. Michel Kondratoff

  il n’y aura pas de tro­i­si­eme gu­erre mondi­ale les me­di­ats fran­cais de­fen­dent les ame­ri­cains et ils di­sent n’im­porte quoi sur les Russes

 3. Tomulescu Sorel

  Asa este. Dar nu ai men­tio­nat si raul fa­cut de ame­ri­cani in lume, care‑i mult mai mare de­cat cel fa­cut de rusi. Ia zi, cat ai pri­mit sa scrii acest ar­ti­col? Cui faci propaganda?

  • Jurnal de bord

   De ce crezi că fac pro­pa­gandă? Pen­tru că nu sunt de ace­eași pă­rere cu tine? Ori­cine are altă pă­rere e pro­pa­gan­dist? Pă­re­rea ta că ru­șii n‑au fă­cut atâta rău nu e pro­pa­gandă pen­tru ruși? Știi ceva des­pre cât rău au fă­cut ru­șii ro­mâ­ni­lor? Sau ești pro­pa­gan­dist plătit pe ruble?

 4. Rock Silver

  In­te­re­sant cum vor­biti voi aici.…fara sa fi cercetat…cap-coada.Da…este adevarat.…Obama si CIA au creat ISIS,ISIL.Putin a dat de do­vezi si ras­to­arna to­tul in fa­voa­rea lui.E o oportunitate.Cat des­pre bombardamente.…sa fim seriosi.…e ge­no­cid cu­rat din toate ta­be­rele im­pli­cate in acest razboi.Cautati dovezile..cercetati.…comparati! Iar pentru.…toti Ilu­mi­nati care vor­besc aiu­rea peste tot…fara cunostinta.…da…sunt foarte imformat…verifica pro­fi­lul meu…oricum o veti face:)))

 5. Dragomir Daniel Tiberivs

  Nici Obama nici Pu­tin nici Ho­l­lande nu sunt ce­tă­ţeni si­rieni. Deci ciocu mic în po­li­tica in­ternă a Si­riei. Va­ri­anta cu “noi, ame­ri­ca­nii, spri­ji­nim te­ro­ri­ş­tii ăia buni (al-Nu­sra­/Al-Qa­eda)” pică, din mo­ment ce re­be­lii mo­de­raţi au fost ani­hi­laţi de sa­u­diţi în 2013 fi­indcă ci­tez, erau “pa­ci­fi­şti şi ne­com­ba­tanţi”, deci ne­fo­lo­si­tori in­te­re­se­lor wa­hha­bite (sa­u­dite) şi ame­ri­cane în zonă. Scurt pe doi, SUA a spri­ji­nit TOATE gru­pă­rile mi­li­tare care s‑au opus lui As­sad fi­indcă As­sad era se­cu­lar (a se citi “eu­ro­pean/anti-isla­mist”) pe când ei do­reau isla­mul ca po­li­tică de stat. Şi când spun “ei” mă re­fer la peste 35 de na­ţii de mer­ce­nari care luptă îm­po­triva gu­ver­nu­lui si­rian. Spon­so­ri­zaţi de SUA, după cum spu­nea un nene ci­tind dintr-un ra­port al Pen­ta­go­nu­lui: https://www.youtube.com/watch?v=p2NkjNvwuaU

 6. Paraschiv Fanica-Gabi

  Obama ai belit‑o pe ro­ma­ne­ste ! Ru­sia ti‑a luat fata; in loc sa mai sugi pe­tro din ta­rile arabe sugi.…acadele, 1 leu bucata !

 7. Daniel Barz

  Si “Jur­nal de bord” este spon­so­ri­zat ? De cine sun­teti pla­titi ca sa min­titi poporul ?

  • Jurnal de bord

   De ame­ri­cani. Mă plă­tesc ca să fac mișto de pre­șe­din­tele lor. Sunt o liftă tră­dă­toare de țară care m‑am vân­dut pe câ­țiva do­lari. E ok? V‑ați li­niș­tit acum? Aveți niște ra­țio­na­mente ab­so­lut co­pi­lă­rești, în ciuda vâr­stei. De mii de ani în­coace lu­mea a fost do­mi­nată de im­pe­rii și re­gate pu­ter­nice, de la ro­mani până la ruși și ame­ri­cani și aveți pre­ten­ția ca acum să fim toți într‑o pace și‑o ar­mo­nie. Cum să fim calmi când nici mă­car când vă ex­pri­mați pe un blog nu pu­teți fi de­cât in­ju­rios și jig­ni­tor? Cu ce fel de oa­meni să se con­stru­iască o lume paș­nică? Cu is­te­rici și extremiști?

  • Daniel Barz

   scria clar ca pa­gina e spon­so­ri­zata ! Acum ati mo­di­fi­cat ! Sus­ti­neti ame­ri­ca­nii care sunt niste cri­mi­nali prin raz­bo­a­iele care le duc ! daca si ru­sii sau alte tari fac ace­lasi lu­cru sunt si ele, ta­rile res­pec­tive niste criminali !

  • Jurnal de bord

   Da, este “spon­so­red link”. Am plătit 5 lei că­tre Fa­ce­book ca să-mi dis­tri­buie ar­ti­co­lul. Alt­fel cum cre­deți că ajun­gea ar­ti­co­lul la dvs și aveam plă­ce­rea să fiu jig­nit de dvs. ne­fi­ind co­nec­tați pe FB? Pe gra­tis? Nu, plă­tesc ca să pri­mesc scui­pați pen­tru opi­ni­ile mele. Dacă vă pa­sio­nează as­pec­tele fi­nan­ci­are vă pot spune că din cei 5 lei până acum s‑au chel­tuit 2,35 lei și am pri­mit 78 de click-uri pe ar­ti­col, adică un click m‑a cos­tat apro­xi­ma­tiv 3 bani. Pe care i‑am plătit eu pen­tru pri­vi­le­giul de a fi jig­nit de dvs. E lim­pede acum?

 8. Daniel Barz

  Ame­ri­ca­nii in cei 239 ani de la in­fin­tare au 222 ani de raz­boi ! Ce pa­ci­fi­ca­tor Obama ? Ma­jo­ri­ta­tea pr­se­din­ti­lor ame­ri­cani sunt cri­mi­nali de raz­boi ! Hi­tler nu a fcaut ata­tea crime de raz­boi cate au fa­cut americanii !

  • Jurnal de bord

   Să nu exa­ge­răm. Pe Hi­tler și pe Sta­lin e cam greu să‑i ega­leze ci­neva. Ci­frele con­tra­zic afir­ma­ția dvs.

 9. Vali Ceaus

  Gluma proasta este spus foarte politicos,unde au fa­cut ame­ri­ca­nii pace ?ei doar dis­trug si exploateaza,Putin este cel mai pa­triot sef de stat pen­tru tara lui,normal ca la ame­ri­cani nu le con­vine ca ru­sii ataca isis,care sunt an­tre­nati si su­b­ven­tio­nati de americani

  • Jurnal de bord

   Ame­ri­ca­nii nu sus­țin ISIS, ci re­be­lii si­rieni care vor să‑l dea jos pe As­sad. Sunt niște di­fe­rențe semnificative.

  • Daniel Barz

   Jur­nal de bord Ame­ri­ca­nii in­di­fe­rent pe cine sus­tin, ei inar­meaza pe unii ca sa se bata cu al­tii pen­tru ca ei sa pro­fite de bo­ga­tia lor . Asa au fa­cut si in Iraq min­tind , bom­bar­dand po­pu­la­tia ne­vi­no­vata si omo­rand mi­li­oane de per­soane pen­tru a le lua pe­tro­lul. Si uite ca de 13 ani ii inar­meaza si acolo pe unii sa se rz­bo­iasca in­tre ei iar ei sa se in­frupte din bo­ga­tia lor. Sunt niste ji­go­dii or­di­nare care doar asta au fa­cut in cei 222 de ani pro­vo­cand raz­bo­aie si omo­rand mi­li­oane de per­soane ne­vi­no­vate. Nu zic ca nu or fi vi­no­vati si ru­sii , dar ce fac evreii care con­duc ame­rica este de‑a drep­tul stri­ga­tor la cer. Cum ar fi sa sus­tina si ru­sii pe ne­grii din ame­rica si sa ‑i inar­meze ca sa‑l dea jos pe Obama? Ce treaba are ame­rica sa dea jos pe toti se­fii de stat din ta­rile arabe si sa cre­eze haos in lume ? Va spun eu ca ei vor sa con­tro­leze lu­mea, sa se im­bo­ga­teasca pe seama ne­no­ro­ci­rii al­tora si de aceea sunt cele mai mari ji­go­dii ale lu­mii im­pre­una cu evreii si va tre­bui sa vina vre­mea sa pla­teasca pen­tru toate cri­mele facute !

  • Daniel Barz

   Ii in­te­leg pe cei din mass me­dia care aduc la­ude in­ter­ven­ti­i­lor ame­ri­cane in ta­rile arabe si nu nu­mai, sau trec sub ta­cere cri­mele fa­cute de ame­ri­cani in toate ta­rile arabe , ii in­te­leg zic fi­indca toata mass me­dia e obe­dienta , pla­tita si cum­pa­rata (alte ji­go­dii or­di­nare) dar nu ii in­te­leg pe oa­me­nii li­beri in gan­dire care ii zuca‑n C.U.R. pe ame­ri­ca­nii care in­va­deaza tari min­tind si omo­rand mii de per­soane ne­vi­no­vate ( re­cent au bom­bar­dat un spi­tal si nu ras­punde ni­meni) si cand fac ace­lasi lu­cru ru­sii ei sunt ca­ta­lo­gati in fel si chip. Toti si ru­sii si ame­ri­ca­nii sunt niste ji­go­dii or­di­nare si niste cri­mi­nali de raz­boi , sa fie clar , dar ru­sii inca sub Pu­tin nu au omo­rat si dis­trus ata­tea tari cate a dis­trus America

  • Daniel Barz

   De ce a fost omorât Mu­am­mar al-Gaddafi:

   Au tre­cut apro­xi­ma­tiv pa­tru ani de când a în­ce­put aşa nu­mita “pri­mă­vara arabă”

   Li­bia, sub lo­vi­tu­rile ae­riene ale NATO, şi a rai­du­ri­lor in­sur­genţi­lor li­be­rali şi isla­mi­şti, s‑a trans­for­mat din Ja­ma­hi­rie în “tâ­nără democraţie”.

   Să ve­dem ce nu le‑a con­ve­nit ame­ri­ca­ni­lor, de ce l‑au omorât pe Mu­am­mar al-Gaddafi:
   1. Li­bia lui Ga­d­dafi nu avea nici o da­to­rie faţă de ni­meni în lume.
   2. Preţul unui li­tru de ben­zină era de 0.14$
   3. Preţul unei pâini era de 0.15$
   4. În­vă­ţămân­tul şi spi­ta­li­za­rea erau gratuite.
   5. Ti­ne­rii că­să­to­riţi pri­meau în dar 64000$ pen­tru a‑şi pro­cura apartament.
   6. Fi­e­care fa­mi­lie li­bi­ană avea pro­pria casă.
   7. Pen­tru fi­e­care mem­bru, fa­mi­lia li­bi­ană pri­mea anual 1000$ subvenţii.
   8. Pen­tru fi­e­care co­pil nou năs­cut, fa­mi­lia pri­mea 7000$, aju­tor material.
   9. Aju­to­rul de şo­maj 730$ lunar.
   10. Orice li­bian, dacă era ad­mis la ori­care fa­cul­tate din lume, pri­mea 2500 euro de la stat plus în­treţi­nere plus un automobil.
   11. Sa­la­riul unei asis­tente me­di­cale era de mi­nim 1000$.
   12. Auto­mo­bi­lele în ţară erau vân­dute nu­mai la preţ de fabrică.
   13. La des­chi­de­rea pro­priei afa­ceri, Ja­ma­hi­riya Li­bi­ană ofe­rea un aju­tor ma­te­rial de 20000$, într‑o sin­gură tranşă.
   14. Nu exista im­po­zit pe imo­bil, la apar­ta­mente şi ca­sele de locuit.
   15. Im­po­zi­tele mari erau in­ter­zise prin lege.
   16. Ce­tă­ţe­nii li­bieni pri­meau cre­di­tele fără do­bândă din par­tea statului.
   17. Ener­gia elec­trică era gra­tu­ită pen­tru populaţie.
   18. În toată ţara era dezvol­tată o reţea de ma­ga­zine pen­tru fa­mi­li­ile cu mulți co­pii, în care ali­men­tele de bază erau vân­dute la un preţ simbolic.
   19. Pen­tru vân­za­rea pro­du­se­lor ali­men­tare cu ter­me­nul ex­pi­rat – amenzi astronomice.
   20. Pen­tru fal­si­fi­ca­rea pre­pa­ra­te­lor me­di­cale – pe­deapsa cu moartea.
   21. Vân­za­rea şi con­su­mul de al­cool – in­ter­zis prin lege.
   22. In­ter­me­di­e­rea în vân­za­rea imo­bi­le­lor – in­ter­zisă prin lege.
   23. După ve­ni­rea la pu­tere a lui Ga­d­dafi, din Li­bia au fost alun­gate ma­rile corporaţii.
   24. Doar după pre­lu­a­rea pu­te­rii de că­tre Ga­d­dafi, ne­grii din su­dul Li­biei au pri­mit drep­turi cetăţeneşti.
   25. În 40 ani de “dic­ta­tură” po­pu­la­ţia ţă­rii a cres­cut de trei ori, iar mor­ta­li­ta­tea in­fan­tila s‑a mi­cşo­rat de nouă ori.
   26. Spe­ranţa de vi­aţă a cres­cut de la 51,5 la 74,5 ani.
   27. Ga­d­dafi a luat de­ci­zia de a scoate Li­bia din sis­te­mul ban­car mondial şi alte 12 tari arabe erau gata să‑i ur­meze exemplul.

   Acum Li­bia nu mai are ni­mic, în afară de “de­mo­cra­ţie”.

  • Gereb Angela

   Dar nu e tar­ziu Da­niel Barz sa o faca , cu­nos­cand am­bi­tia pe­ri­cu­loasa a lui Pu­tin, sti­lul lui dur de a privi-si la pro­priu si la fig.- tot ce nu i se inchina.

  • Daniel Barz

   De ce a fost omorât Mu­am­mar al-Gaddafi:

   Au tre­cut apro­xi­ma­tiv pa­tru ani de când a în­ce­put aşa nu­mita “pri­mă­vara arabă”

   Li­bia, sub lo­vi­tu­rile ae­riene ale NATO, şi a rai­du­ri­lor in­sur­genţi­lor li­be­rali şi isla­mi­şti, s‑a trans­for­mat din Ja­ma­hi­rie în “tâ­nără democraţie”.

   Să ve­dem ce nu le‑a con­ve­nit li­bie­ni­lor, de ce l‑au omorât pe li­de­rul lor Mu­am­mar al-Gaddafi:
   1. Li­bia lui Ga­d­dafi nu avea nici o da­to­rie faţă de ni­meni în lume.
   2. Preţul unui li­tru de ben­zină era de 0.14$
   3. Preţul unei pâini era de 0.15$
   4. În­vă­ţămân­tul şi spi­ta­li­za­rea erau gratuite.
   5. Ti­ne­rii că­să­to­riţi pri­meau în dar 64000$ pen­tru a‑şi pro­cura apartament.
   6. Fi­e­care fa­mi­lie li­bi­ană avea pro­pria casă.
   7. Pen­tru fi­e­care mem­bru, fa­mi­lia li­bi­ană pri­mea anual 1000$ subvenţii.
   8. Pen­tru fi­e­care co­pil nou năs­cut, fa­mi­lia pri­mea 7000$, aju­tor material.
   9. Aju­to­rul de şo­maj 730$ lunar.
   10. Orice li­bian, dacă era ad­mis la ori­care fa­cul­tate din lume, pri­mea 2500 euro de la stat plus în­treţi­nere plus un automobil.
   11. Sa­la­riul unei asis­tente me­di­cale era de mi­nim 1000$.
   12. Auto­mo­bi­lele în ţară erau vân­dute nu­mai la preţ de fabrică.
   13. La des­chi­de­rea pro­priei afa­ceri, Ja­ma­hi­riya Li­bi­ană ofe­rea un aju­tor ma­te­rial de 20000$, într‑o sin­gură tranşă.
   14. Nu exista im­po­zit pe imo­bil, la apar­ta­mente şi ca­sele de locuit.
   15. Im­po­zi­tele mari erau in­ter­zise prin lege.
   16. Ce­tă­ţe­nii li­bieni pri­meau cre­di­tele fără do­bândă din par­tea statului.
   17. Ener­gia elec­trică era gra­tu­ită pen­tru populaţie.
   18. În toată ţara era dezvol­tată o reţea de ma­ga­zine pen­tru fa­mi­li­ile cu mulți co­pii, în care ali­men­tele de bază erau vân­dute la un preţ simbolic.
   19. Pen­tru vân­za­rea pro­du­se­lor ali­men­tare cu ter­me­nul ex­pi­rat – amenzi astronomice.
   20. Pen­tru fal­si­fi­ca­rea pre­pa­ra­te­lor me­di­cale – pe­deapsa cu moartea.
   21. Vân­za­rea şi con­su­mul de al­cool – in­ter­zis prin lege.
   22. In­ter­me­di­e­rea în vân­za­rea imo­bi­le­lor – in­ter­zisă prin lege.
   23. După ve­ni­rea la pu­tere a lui Ga­d­dafi, din Li­bia au fost alun­gate ma­rile corporaţii.
   24. Doar după pre­lu­a­rea pu­te­rii de că­tre Ga­d­dafi, ne­grii din su­dul Li­biei au pri­mit drep­turi cetăţeneşti.
   25. În 40 ani de “dic­ta­tură” po­pu­la­ţia ţă­rii a cres­cut de trei ori, iar mor­ta­li­ta­tea in­fan­tila s‑a mi­cşo­rat de nouă ori.
   26. Spe­ranţa de vi­aţă a cres­cut de la 51,5 la 74,5 ani.
   27. Ga­d­dafi a luat de­ci­zia de a scoate Li­bia din sis­te­mul ban­car mondial şi alte 12 tari arabe erau gata să‑i ur­meze exemplul.

   După cum spun ame­ri­ca­nii, fa­mi­lia Ga­d­dafi avea pro­pri­e­tăţi în va­loare de zeci de mi­li­arde, însă dacă luăm în cal­cul că la noi toate cele mai sus enu­me­rate lip­sesc din­tot­dea­una, iar po­li­ti­cie­nii noş­tri to­tuşi sunt multi mi­li­ar­dari, vă daţi seama ce moarte ar me­rita ei? Şi stra­niu lu­cru, ame­ri­ca­nii nu vin să‑i omoare pe alde Fi­lat, Vo­ro­nin sau Pla­ho­t­niuc (din R. Mol­dova) şi să ne sal­veze de ti­rani, cum s‑au gră­bit să o facă în Libia.

   Acum Li­bia nu mai are ni­mic, în afară de “de­mo­cra­ţie”.

  • Daniel Barz

   Ge­reb An­gela Ge­reb An­gela asa‑i, aveti mare drep­tate nu tre­buie con­dam­nat acela care face crime si omoara mi­li­oane de per­soane, le lasa fara ada­post si fara hrana ci tre­buie con­dam­nat alt­ci­neva care si el ar PUTEA ” sa o faca” la fel , pen­tru ca asa vrem noi mass me­dia ! Cri­mi­na­lul care o face tre­buie elo­giat pen­truca a fa­cut o treaba ne­mai­po­me­nita in Iraq, Li­bia, Li­ban, Tu­ni­sia, Egipt, etc. si nu au fost de­si­gur in­te­rese ame­ri­cane ci doar le‑a pa­sat de de­mo­cra­tia din ta­rile res­pec­tive, asa cum le pasa si acum de re­fu­gi­ati si ii spon­so­ri­zeaza sa des­ta­bi­li­zeze si Eu­ropa si apoi pot sta li­nis­titi gu­noa­iele de ame­ri­cani con­dusi de evrei ca au re­a­li­zatce si-au propus !

  • Vali Ceaus

   Bravo dl Daniel,total de acord cu dvoastra

  • Constanta Andrei

   Are ca­reva in­for­ma­tii di­rect din ta­rile arabe?Anul trecut,vorbeam cu un co­leg iordanian;il aud ti­pand in telefon“ne bombardeaza”;intreb-cine?.…imi raspunde,americanii care gre­sesc tintele;a doua zi mi‑a tri­mis poze cu bin­e­fa­ce­rile lui Obama.Mai de­pa­sesc granitele,neintentionat.…

 10. Colios Cosmin

  ti­tlul e o gluma proasta

  • Jurnal de bord

   Nu, nu e o glumă, cu atât mai pu­țin proastă. E o iro­nie la adresa po­li­ti­cii lui Obama, care a ce­dat te­ren în fața Ru­siei și ne‑a pus pe toți într‑o si­tu­a­ție foarte dificilă.

  • Colios Cosmin

   am in­te­les ca e o iro­nie la adresa “po­li­ti­cii” lui Obama , daca po­li­tica se poate numi ce face Obama. Nu­mai ca sim­pla ala­tu­rare a ter­me­ni­lor Obama si pa­ci­fi­ca­tor este un oxi­mo­ron ‚(mai mult mo­ron in engleza )


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.