Un polițist a murit pe stradă

Un poli­țist a murit pe stradă. O moarte tra­gică pen­tru că era un băr­bat tânăr, cu o viață întreagă de trăit îna­in­tea sa. O moarte ridi­colă pen­tru că a pie­rit căzând într‐o groapă din mij­lo­cul unei capi­tale care se pre­tinde euro­peană. O moarte stu­pidă pen­tru că se afla într‐o misiune care nu era de fapt o misiune: să ducă un minis­tru undeva, naiba știe unde. O moarte cele­bră pen­tru că face să curgă multe cuvinte des­pre cine ne sunt lide­rii și ce fel de com­por­ta­ment au ei. O moarte inu­tilă pen­tru că nu va schimba nimic sem­ni­fi­ca­tiv în urma sa.

Lumea se întreabă de ce tre­buia să se gră­bească în așa hal o coloană ofi­ci­ală și de ce avea nevoie de coloană ofi­ci­ală un minis­tru, într‐o seară de toamnă plo­ioasă. Poate că pe dom­nul Oprea îl mâna din spate inte­re­sul națio­nal, cel care îl animă în toate dis­cur­su­rile sale publice din ultima vreme. Și poate că inte­re­sul națio­nal în acel moment se pre­zenta sub vreo pro­zaică formă: se răcea ciorba nevestei‐sii dacă nu ajun­gea de îndată în cămi­nul con­ju­gal. Nu e bine pen­tru Româ­nia ca minis­trul de interne să aibă o seară proastă din cauza unei dis­pute con­ju­gale cu nevasta pe motive de întâr­ziat la masă. A doua zi poate e ner­vos și ia deci­zii proaste, nu?

Ori poate că el nu s‐o fi zorit chiar așa de tare, lui doar îi plă­cea să se dea prin oraș cu coloana ofi­ci­ală, dar șeful de misiune – aflat în mașină cu el – dădea con­ti­nuu pin­teni des­chi­ză­to­ri­lor de coloană ca să‐i arate șefu­lui lui cât de efi­cienți sunt. Fapt e că dom­nul Oprea n‐a inter­ve­nit să‐i spună că nu e nevoie să exa­ge­reze, nu e chiar așa de mare graba. L‐a lăsat să‐și mobi­li­zeze oame­nii, să arate ce poate ca șef, cum se mișcă subal­ter­nii când e el la comandă. Dom­nu­lui Oprea îi place dis­ci­plina mili­tă­rească, se vede pe el.

Și o să ziceți că nu pri­ce­peți de ce se com­portă așa, dom­nul Oprea și alții ca el. Am să vă spun ce cred eu: pen­tru că, în parte, de aia au vrut să fie par­la­men­tari și miniș­tri. Pen­tru această sen­za­ție de putere pe care le‐o dă sta­tu­tul. Pen­tru că se simt impor­tanți când toți tre­buie să ne dăm la o parte și să le facem loc. Desi­gur, nu doar pen­tru asta. Mai sunt și banii, afa­ce­rile. Dar nici ștai­ful ăsta de șefi ato­tpu­ter­nici nu e de lepă­dat.

Și nu e vorba doar de ei. În lumea Româ­niei de azi a avea suc­ces înseamnă aproape întot­dea­una să dobân­dești pute­rea. E ade­vă­rat că nu poți schimba lucru­rile dacă nu ai deci­zia, dar pute­rea ar tre­bui să fie mij­lo­cul prin care îți pui ide­ile în apli­care. Pen­tru cei mai mulți din­tre cei care se con­si­deră lide­rii româ­ni­lor auto­ri­ta­tea este sco­pul în sine. Să fie șefi, să decidă, să se simtă impor­tanți. Unde vor să‐i ducă pe cei pe care i‐au luat în res­pon­sa­bi­li­tate? N‐are impor­tanță. Nică­ieri. Unde s‐o nimeri. Cui îi pasă? Impor­tant e că sunt șefi.

Și nu e vorba doar de poli­ti­cieni. Uitați‐vă în jurul vos­tru. Uitați‐vă la mana­ge­rii voș­tri din com­pa­nii. Câți din­tre ei au un plan care vă include și pe voi? Câți din­tre ei dau măcar o ceapă dege­rată pe oame­nii din jur și pe vii­to­rul lor? Câți din­tre mana­geri vă con­si­deră alt­ceva decât niște piese de Lego cu care asam­blează rezul­ta­tele soli­ci­tate de șefii lor în schim­bul unui sala­riu mare și a unui bonus? În meeting‐uri pline de texte bom­bas­tice îi veți auzi vor­bind des­pre cum îi pre­o­cupă binele anga­ja­tu­lui, des­pre fap­tul că anga­ja­ții sunt cea mai de preț resursă a unei firme. După ce meeting‐ul s‐a înche­iat, se opresc din mân­ca­tul de rahat și rede­vin șefi.

Gene­ra­lul Izmană nu e sin­gu­rul vino­vat. Noi toți for­măm o soci­e­tate care prea­mă­rește pute­rea ca scop în sine, fără a cere pro­iecte con­crete, fără a măsura rezul­tate, fără a ne pune între­bări sim­ple: de ce, pen­tru ce? Noi toți accep­tăm că lide­rii nu sunt ade­vă­rați lideri, ci șefi cu puteri dis­cre­țio­nare, iar noi cei­lalți sun­tem doar niște umili subal­terni, niște neica‐nimeni care tre­buie să‐și țină gura și să‐și vadă de tre­bu­rile lor, niște proști‐de‐cad‐în‐gropi care une­ori mai și mor din asta. Iar o ast­fel de soci­e­tate nu poate zămi­sli alt fel de lideri poli­tici decât de‐alde Gabriel Izmană Oprea.

Un poli­țist a murit pe stradă. Într‐un fel e și vina noas­tră. Pen­tru că ne com­pla­cem.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Popa Ion

  Con­do­leante fami­liei.

 2. Mariana Vlada

  R. I. P.

 3. Vali Ceaus

  Con­do­leante familiei,dar se face mult tam‐tam pe cazul asta,de mor­tii tri­misi de basrscu sa lupte pen­tru cauze care nu erau ale tarii,de ce nu se nimeni cu curu de pamant?

  • Jurnal de bord

   Păi hai să ne folo­sim cre­ie­rul, s‐ar putea să aflăm răs­pun­sul la între­bare. Băsescu a tri­mis oameni în misiuni pen­tru că sun­tem parte a unei ali­anțe mili­tare, ceea ce înseamnă că tre­buie să mai și con­tri­buim din când în când. Oame­nii care s‐au dus acolo erau pre­gă­tiți pen­tru răz­boi și știau la ce să se aștepte. Un poli­țist scos în stradă și for­țat să facă loc în tra­fic unui nesim­țit de minis­tru nu con­sim­țise să‐și riște viața pen­tru boul ăla. Acum e mai clară dife­rența din­tre cele două situ­a­ții? Sau de fapt obiec­ti­vul e să‐l înju­răm pe Băsescu într‐una, că alt­ceva nu ne duce capul?

  • Vali Ceaus

   Jur­nal ,pen­tru omul mort imi pare rau,dar asta era mese­ria lui si obli­ga­tia pro­fe­sio­nala a lui,sa faca escorta,putea sa fie si scut la un even­tual atac

   • Sorin Sfirlogea

    Chiar dacă se afla într‐o coloană ofi­ci­ală ile­gală? Chiar dacă era împins de supe­ri­ori să acce­le­reze mai mult și mai mult?

 4. Anghel Mariana

  sre­in­cere con­do­leante pare

 5. Anonymous

  Este cea mai clara situ­a­tie in care acest om bun de nimic, gene­ra­lul de inten­denta zis „Izma­na­rul”, tre­buie sa demi­sio­neze. Pen­tru ce l‐a sacri­fi­cat pe baia­tul asta? Nu are cum sa jus­ti­fice. Orice om cu bun simt, dem­ni­tar fiind,chiar si minis­tru de interne, se mul­tu­meste cu o masina ce‐l inso­teste.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu