Europa e o fabrică de teroriști

Acum mai bine de doi ani scriam într‐un arti­col pe blog des­pre moti­vele pen­tru care se radi­ca­li­zează o parte a musul­ma­ni­lor. Con­sta­ta­rea mea – bazată pe temele prin­ci­pale ale dis­cur­su­lui public al extre­miș­ti­lor – era că nu îndoc­tri­na­rea stu­pidă stă la baza ale­ge­rii extre­mis­mu­lui isla­mic, ci nevoia de o struc­tură soci­ală și poli­tică ale cărei fun­damente morale să înlă­ture evi­den­tele defecte ale capi­ta­lis­mu­lui con­su­me­rist. Dis­cur­sul anti­oc­ci­den­tal nu se axează nea­pă­rat pe com­ba­te­rea creș­ti­nis­mu­lui, nici a demo­cra­ției. Extre­miș­tii reclamă fer­vent deca­dența morală a lumii occi­den­tale expri­mată în pri­mul rând prin obse­sia pen­tru câști­gul rapid și prin lăco­mia de a acu­mula bogă­ți­ile în favoa­rea anu­mi­tor state și anu­mi­tor gru­puri de oameni, pe lipsa aproape cro­nică de struc­tură a soci­e­tă­ții capi­ta­liste, unde totul e per­mis atâta timp cât pro­duce pro­fit. Nu e vorba de eterna dis­pută a ide­o­lo­gi­i­lor de stânga și de dreapta, ci de aban­do­na­rea aproape com­pletă a ori­că­rei mora­li­tăți eco­no­mice.

Spu­neam atunci:

Isla­mul pro­pune nu doar un cod mo­ral, ci și un cod eco­no­mic și so­cial, un fel de a trăi în co­mu­ni­tate după per­cepte bine sta­bi­lite și re­guli clare. Isla­mul este o re­li­gie care pro­pune un mo­del de stat. Nu e un stat de­mo­cra­tic, pu­te­rea nu e egal dis­tri­bu­ită, re­gu­lile nu ur­mă­resc nici un fel de echi­tate. Este însă un mo­del de co­mu­ni­tate func­țio­nală, care este apa­rent mult mai dezi­ra­bilă acolo de­cât mo­de­lele de sor­ginte european‐americană.

Islam con­tra capi­ta­lism

Iată că acum cir­culă pe inter­net un scurt dis­curs al pro­fe­so­ru­lui Haroon Ullah, con­sul­tant al Depar­ta­men­tu­lui de Stat al SUA și pro­fe­sor de poli­tică externă la uni­ver­si­ta­tea Geor­ge­town. În esență, dia­gnos­ti­cul său coin­cide cu ceea ce cre­deam atunci (și încă cred). Nu doar că extre­mis­mul nu se bazează pe sără­cie și igno­ranță, ci, dim­po­trivă, ca să pri­cepi mesa­jul său e nevoie să ai un anu­mit nivel de cul­tură, care nu poate fi dobân­dit dacă ești extrem de sărac.

Ba mai mult, în felul ăsta găsim și o expli­ca­ție mult mai rațio­nală a dis­po­ni­bi­li­tă­ții pen­tru extre­mism mani­fes­tată de tineri musul­mani năs­cuți și edu­cați în Europa – vezi aten­ta­tele din Paris comise de musul­mani de națio­na­li­tate fran­ceză. Acești tineri au pri­mit o edu­ca­ție solidă (cul­mea, chiar de la sta­tul pe care acum îl atacă), tră­iesc în mij­lo­cul capi­ta­lis­mu­lui și asistă la toate nefe­ri­ci­tele sale dera­paje, deci înde­pli­nesc cum nu se poate mai bine con­di­ți­ile pen­tru a se radi­ca­liza. Părin­ții lor au spă­lat toa­le­tele și au trăit mai mult decât modest, dar au putut să bene­fi­cieze de sis­te­mele de sănă­tate și edu­ca­ție per­for­mante ca să facă copii și să‐i educe. Acum, a doua și a treia gene­ra­ție, nu‐și găsesc locul în soci­e­tate, sunt majo­ri­tar șomeri și nu au nici o dorință teri­bilă de a face mun­cile de jos. Nemul­țu­mi­rile cresc și se acu­mu­lează.

Pri­vind din această per­spec­tivă ape­tența pen­tru refu­gi­ați arabi a unor state euro­pene, e lesne de pri­ce­put că ne pre­gă­tim să repe­tăm sce­na­riul migra­ției magrebiene în Franța, fără să fi învă­țat nimic din expe­rien­țele ante­ri­oare. Unde vor munci acești refu­gi­ați din Orien­tul Mij­lo­ciu, majo­ri­ta­tea com­plet nepre­gă­tiți cul­tu­ral și edu­ca­țio­nal pen­tru o Europă care și‐a exter­na­li­zat mun­cile fizice și nu poate le oferi decât mătu­ra­tul stră­zi­lor și căra­tul gunoa­ie­lor? Poate că prima gene­ra­ție de refu­gi­ați vor accepta acest sta­tut pen­tru că nu au de ales. Dar urmă­toa­rele gene­ra­ții cum se vor raporta la Europa și cul­tura ei? Nu cumva la fel ca fran­ce­zii de ori­gine magrebi­ană?

Fără să vrea și deo­cam­dată fără să con­ști­en­ti­zeze, Europa este o fabrică de tero­riști mai efi­cientă decât orice stat majo­ri­tar musul­man.

Why Do Peo­ple Become Isla­mic Extre­mists?What makes some­one become an Isla­mic extre­mist? Is it poverty? Lack of edu­ca­tion? A search for mea­ning? Haroon Ullah, a senior State Depart­ment advi­sor and a foreign policy pro­fes­sor at Geor­ge­town Uni­ver­sity, sha­res what he disco­ve­red while living in Pakis­tan.

Pos­ted by Pra­gerU on Wed­ne­sday, June 17, 2015

Locul unde mă des­part de pro­fe­so­rul ame­ri­can este solu­ția pro­pusă. El suge­rează că ar tre­bui să facem mai multă pro­pa­gandă pen­tru tole­ranță și diver­si­tate. Eu spun că nu asta e pro­blema prin­ci­pală, ci aspec­tele de injus­ti­ție soci­ală ale capi­ta­lis­mu­lui. Mi se pare că pro­pu­ne­rea lui sea­mănă cu a trata tusea cu frec­ții la picior. Până când nu vom accepta că miza este rea­du­ce­rea mora­lei în soci­e­tate – sub aspect eco­no­mic, social și poli­tic – vom con­ti­nua să avem ace­eași pro­blemă a radi­ca­li­ză­rii reli­gi­oase sau de altă natură.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Anonymous

    Spre fina­lul arti­co­lu­lui faci urma­toa­rea afir­ma­tie: „Eu spun că nu asta e pro­blema prin­ci­pală, ci as­pec­tele de in­jus­ti­ție so­ci­ală ale ca­pi­ta­lis­mu­lui”. Foarte corect dar, e vala­bil pen­tru toata lumea care tra­ieste in capi­ta­lism. Asta nu inseamna ca toti nedrep­ta­ti­ti­tii tre­buie sa devina tero­risti si, din feri­cire, nici nu se intam­pla asa. Pro­blema tero­ris­mu­lui isla­mic e mai pro­funda. Mult mai pro­funda. Are cauze ce tin de poli­tici eco­no­mice si geos­tra­te­gice ale mari­lor puteri in zone cu tari isla­mice si, abia pe urma, fon­dul reli­gios dis­to­r­sio­nat al unor fana­tici, nebuni si cri­mi­nali ce slu­jesc in ultima instanta tot inte­rese poli­tice. Pare­rea mea. Sigur, pro­fe­so­rii au pare­rile lor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu