Europa e o fabrică de teroriști

Acum mai bine de doi ani scriam într-un arti­col pe blog despre motivele pen­tru care se rad­i­cal­izează o parte a musul­manilor. Con­statarea mea — bazată pe temele prin­ci­pale ale dis­cur­su­lui pub­lic al extrem­iștilor — era că nu îndoc­trinarea stu­pidă stă la baza alegerii extrem­is­mu­lui islamic, ci nevoia de o struc­tură socială și politică ale cărei fun­da­mente morale să înlă­ture evi­den­tele defecte ale cap­i­tal­is­mu­lui con­sumerist. Dis­cur­sul anti­oc­ci­den­tal nu se axează neapărat pe com­bat­erea creș­tin­is­mu­lui, nici a democrației. Extrem­iștii reclamă fer­vent deca­dența morală a lumii occi­den­tale expri­mată în primul rând prin obsesia pen­tru câș­tigul rapid și prin lăco­mia de a acu­mula bogăți­ile în favoarea anu­mi­tor state și anu­mi­tor grupuri de oameni, pe lipsa aproape cron­ică de struc­tură a soci­etății cap­i­tal­iste, unde totul e per­mis atâta timp cât pro­duce profit. Nu e vorba de eterna dis­pută a ide­ologi­ilor de stânga și de dreapta, ci de aban­donarea aproape com­pletă a oricărei moral­ități eco­nom­ice.

Spuneam atunci:

Isla­mul pro­pune nu doar un cod mo­ral, ci și un cod eco­no­mic și so­cial, un fel de a trăi în co­mu­ni­tate după per­cepte bine sta­bi­lite și re­guli clare. Isla­mul este o re­li­gie care pro­pune un mo­del de stat. Nu e un stat de­mo­cra­tic, pu­te­rea nu e egal dis­tri­bu­ită, re­gu­lile nu ur­mă­resc nici un fel de echi­tate. Este însă un mo­del de co­mu­ni­tate func­țio­nală, care este apa­rent mult mai dezirabilă acolo de­cât mo­de­lele de sor­ginte european-americană.

Islam con­tra cap­i­tal­ism

Iată că acum cir­culă pe inter­net un scurt dis­curs al pro­fe­soru­lui Haroon Ullah, con­sul­tant al Depar­ta­men­tu­lui de Stat al SUA și pro­fe­sor de politică externă la uni­ver­si­tatea George­town. În esență, diag­nos­ticul său coin­cide cu ceea ce cre­deam atunci (și încă cred). Nu doar că extrem­is­mul nu se bazează pe sără­cie și igno­ranță, ci, dim­potrivă, ca să pri­cepi mesajul său e nevoie să ai un anu­mit nivel de cul­tură, care nu poate fi dobân­dit dacă ești extrem de sărac.

Ba mai mult, în felul ăsta găsim și o expli­cație mult mai rațion­ală a disponi­bil­ității pen­tru extrem­ism man­i­fes­tată de tineri musul­mani năs­cuți și edu­cați în Europa — vezi aten­tatele din Paris comise de musul­mani de națion­al­i­tate franceză. Acești tineri au primit o edu­cație solidă (cul­mea, chiar de la statul pe care acum îl atacă), trăi­esc în mijlocul cap­i­tal­is­mu­lui și asistă la toate nefericitele sale der­a­paje, deci îndeplinesc cum nu se poate mai bine condiți­ile pen­tru a se rad­i­cal­iza. Părinții lor au spălat toaletele și au trăit mai mult decât mod­est, dar au putut să ben­e­fi­cieze de sis­temele de sănă­tate și edu­cație per­for­mante ca să facă copii și să‑i educe. Acum, a doua și a treia gen­er­ație, nu-și găs­esc locul în soci­etate, sunt majori­tar șomeri și nu au nici o dor­ință teri­bilă de a face muncile de jos. Nemulțu­mir­ile cresc și se acu­mulează.

Privind din această per­spec­tivă ape­tența pen­tru refu­giați arabi a unor state europene, e lesne de pri­ceput că ne pregă­tim să repetăm sce­nar­iul migrației magre­bi­ene în Franța, fără să fi învățat nimic din expe­riențele ante­rioare. Unde vor munci acești refu­giați din Ori­en­tul Mijlociu, majori­tatea com­plet nepregătiți cul­tural și edu­cațional pen­tru o Europă care și‑a exter­nal­izat muncile fiz­ice și nu poate le oferi decât mătu­ratul străzilor și căratul gunoaielor? Poate că prima gen­er­ație de refu­giați vor accepta acest statut pen­tru că nu au de ales. Dar urmă­toarele gen­er­ații cum se vor raporta la Europa și cul­tura ei? Nu cumva la fel ca francezii de orig­ine magre­biană?

Fără să vrea și deo­cam­dată fără să conș­ti­en­tizeze, Europa este o fab­rică de teror­iști mai efi­cientă decât orice stat majori­tar musul­man.

Why Do Peo­ple Become Islamic Extrem­ists?What makes some­one become an Islamic extrem­ist? Is it poverty? Lack of edu­ca­tion? A search for mean­ing? Haroon Ullah, a senior State Depart­ment advi­sor and a for­eign pol­icy pro­fes­sor at George­town Uni­ver­sity, shares what he dis­cov­ered while liv­ing in Pak­istan.

Posted by PragerU on Wednes­day, June 17, 2015

Locul unde mă despart de pro­fe­sorul amer­i­can este soluția pro­pusă. El sug­erează că ar tre­bui să facem mai multă pro­pa­gandă pen­tru tol­er­anță și diver­si­tate. Eu spun că nu asta e prob­lema prin­ci­pală, ci aspectele de injustiție socială ale cap­i­tal­is­mu­lui. Mi se pare că prop­unerea lui seamănă cu a trata tusea cu frecții la picior. Până când nu vom accepta că miza este rea­d­uc­erea moralei în soci­etate — sub aspect eco­nomic, social și politic — vom con­tinua să avem aceeași prob­lemă a rad­i­cal­izării reli­gioase sau de altă natură.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anonymous

    Spre finalul arti­colu­lui faci urma­toarea afir­matie: „Eu spun că nu asta e pro­blema prin­ci­pală, ci as­pec­tele de in­jus­ti­ție so­ci­ală ale ca­pi­ta­lis­mu­lui”. Foarte corect dar, e val­a­bil pen­tru toata lumea care traieste in cap­i­tal­ism. Asta nu inseamna ca toti nedrep­tati­ti­tii tre­buie sa dev­ina teror­isti si, din feri­cire, nici nu se intam­pla asa. Prob­lema teror­is­mu­lui islamic e mai pro­funda. Mult mai pro­funda. Are cauze ce tin de politici eco­nom­ice si geostrate­gice ale mar­ilor put­eri in zone cu tari islam­ice si, abia pe urma, fon­dul reli­gios dis­tor­sionat al unor fanatici, neb­uni si crim­i­nali ce slu­jesc in ultima instanta tot interese politice. Par­erea mea. Sigur, pro­fe­sorii au parerile lor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu