N‑aș prea vrea să fiu în pie­lea doam­nei Mer­kel zi­lele as­tea. După ce că era cri­ti­cată din toate păr­țile pen­tru în­că­pă­țâ­na­rea ei de a pro­mova pri­mi­rea re­fu­gi­a­ți­lor în Ger­ma­nia, in­clu­siv din pro­priul său par­tid, a mai avut și ghi­nio­nul că s‑au pe­tre­cut in­ci­den­tele din noap­tea de Re­ve­lion la Köln. Îmi ima­gi­nez că re­pro­șu­rile s‑au în­te­țit, iar ar­gu­men­tele ei sunt din ce în ce mai fragile.

În apă­ra­rea punc­tu­lui său de ve­dere, doamna Mer­kel a spus me­reu că re­fu­gi­a­ții fac bine eco­no­miei ger­mane.  Într-un anume sens, pur eco­no­mic, pot să în­țe­leg abor­da­rea asta, pen­tru că Ger­ma­nia este una din ță­rile eu­ro­pene cu cea mai îm­bă­trâ­nită po­pu­la­ție — vâr­sta me­die a ger­ma­ni­lor este as­tăzi de 47 de ani. E ne­voie deci de sânge tâ­năr care să mun­cească și să pro­ducă, să plă­tească taxe și să con­ti­nuie să în­vârtă mo­rișca eco­no­miei de azi care se în­vârte cu o vi­teză din ce în ce mai ame­ți­toare. De unde să vină sân­gele tâ­năr, dacă ger­ma­nii nu mai fac co­pii și tră­iesc tot mai mult?

Însă e ceva ce to­tuși nu în­țe­leg. Îm­bă­trâ­ni­rea po­pu­la­ției în ță­rile eu­ro­pene nu e un fe­no­men nou. N‑a în­ce­put ieri, nici alal­tă­ieri, a în­ce­put de mult timp, iar ten­dința e des­tul de clară. Li­de­rii po­li­tici care s‑au pe­rin­dat la con­du­ce­rea ță­ri­lor Eu­ro­pei oc­ci­den­tale știu de multă vreme că au această pro­blemă de re­zol­vat. Și mai știu că re­zol­va­rea nu e o ches­tiune de in­spi­ra­ție de mo­ment, ci re­zul­ta­tul unor po­li­tici con­sis­tente de‑a lun­gul unei pe­ri­oade mari de timp. Au avut la în­demână și alte so­lu­ții, dar me­reu au ape­lat la va­ri­an­tele “exo­tice” ale emi­gra­ției din alte cul­turi pen­tru a com­pensa scă­de­rea na­ta­li­tă­ții din ță­rile lor. Franța a în­cu­ra­jat emi­gra­ția din zona ma­grebi­ană, ger­ma­nii au ac­cep­tat largi va­luri de mi­gra­ție turcă, Olanda și Bel­gia s‑au um­plut de arabi.

Însă după anii ’90 au exis­tat însă op­țiuni care erau te­o­re­tic mai con­ve­na­bile pen­tru oc­ci­den­tul eu­ro­pean. Că­de­rea cor­ti­nei de fier a eli­be­rat de sub con­strân­ge­rile co­mu­nis­mu­lui peste 100 de mi­li­oane de oa­meni: est-eu­ro­pe­nii. Po­lo­nezi, sârbi, cehi, slo­vaci, un­guri, ro­mâni, slo­veni, bo­s­n­iaci și croați au de­ve­nit dintr‑o dată li­beri să mi­greze spre râv­nita abu­n­dență a ves­tu­lui, să ex­pe­ri­men­teze di­rect un alt mo­del de viață, mai pros­per, mai pro­mi­ță­tor. Și to­tuși, în ciuda apro­pi­e­rii cul­tu­rale din­tre es­tul și ves­tul Eu­ro­pei, în ciuda ase­mă­nă­rii ce­lor mai multe va­lori mo­rale și so­ci­ale, în ciuda com­pa­ti­bi­li­tă­ți­lor re­li­gi­oase, est-eu­ro­pe­nii nu au fost bine primiți.

De­si­gur, au exis­tat nu­anțe. Ro­mâ­nii, de pildă, s‑au sim­țit me­reu dez­a­van­ta­jați în com­pa­ra­ție cu un­gu­rii, ce­hii și po­lo­ne­zii și într‑o oa­re­care mă­sură această per­cep­ție e sus­ți­nută de re­a­li­tate. Ca pa­li­a­tiv, am în­cer­cat să dăm vina pe ți­gani — pri­mii care au avut cu­ra­jul să se aven­tu­reze în ne­cu­nos­cu­tul ca­pi­ta­lis­mu­lui oc­ci­den­tal — pen­tru că ne-au creat o ima­gine proastă. Dar la o ana­liză mai atentă în­tre­ba­rea rămâne: de ce ți­ga­nii ro­mâni au fost veș­nic ex­pul­zați, iar ara­bii, tur­cii și ma­grebie­nii erau bi­ne­ve­niți? Care erau ar­gu­men­tele ma­jore care vor­beau în fa­voa­rea unor mu­sul­mani ve­niți de de­parte prin com­pa­ra­ție cu ru­dele să­race, dar creș­tine, din est?

E drept, cei mai mulți ți­gani nu cre­ează gru­puri utile so­cial, nu ge­ne­rează o ac­ti­vi­tate eco­no­mică le­gală și pro­du­că­toare de ve­ni­turi pen­tru co­mu­ni­tate. Pre­feră să cer­șească, să în­șele sau să fure. Ara­bii și tur­cii sunt ceva mai or­ga­ni­zați și mai vi­a­bili eco­no­mic — ori­unde se sta­bi­lesc apar mici afa­ceri, în­cep ne­go­țuri mă­runte, se an­ga­jează pe ici-pe colo ca mun­ci­tori ca­li­fi­cați sau nu, însă și co­mu­ni­tă­țile lor ge­ne­rează foarte mult șo­maj, mai ales în rân­dul ti­ne­ri­lor. Nu sunt deci di­fe­rențe cul­tu­rale semnificative.

Ba mai mult. Mu­sul­ma­nii, prin re­li­gia lor, sunt însă lip­siți de orice do­rință de in­te­grare. Ei vor să fie dis­tincți, să fie re­cu­nos­cuți ca en­ti­tăți so­ci­ale di­fe­rite, cu le­gile lor, cu obi­ce­iu­rile lor, cu obiec­ti­vele lor pro­prii. Ți­ga­nii no­mazi vor doar să fie to­le­rați, să treacă ne­ob­ser­vați, să se ames­tece în mul­țime și să tragă fo­loase de pe urma pros­pe­ri­tă­ții ce­lor­lalți. Deci, din nou: de ce ara­bii da și ți­ga­nii nu?

În lipsa unor răs­pun­suri clare mă voi mul­țumi să con­stat că tot ce s‑a în­tâm­plat în ul­tima vreme — aten­tate, re­volte ale car­ti­e­re­lor mu­sul­mane, con­flicte so­ci­ale și în­frun­tări re­li­gi­oase — do­ve­desc că ori­care ar fi fost lo­gica lor, po­li­ti­cie­nii oc­ci­den­tali s‑au în­șe­lat. E oare prea târ­ziu să mai dea înapoi?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Orha Eniko

  fru­mu­se­tea trece dar pros­tia ramane

 2. Marcu Minel

  Nici, nici!

 3. Ciungu Ion

  Mi se pare a fi o dis­cri­mi­nare daca ac­cepta ara­bii si re­fuza ti­ga­nii! Pai ti­ga­nii, sti­mata doamna, fac parte din EU si odata cu noi in­trara si ei in UE! Asa ca, crind-ne­vrind tre­buie sa ac­ceti si ti­ga­nii si sa nu faci dis­cri­mi­nare pt ca nu da bine la…normele UE!

 4. Tatiana Lucaci

  Isi me­rita soarta. Merchel

 5. Geoe Tataia

  pa­cat o tara bo­gata si ci­vi­li­zata sa fie dis­trusa de un moft dar a tre­cut prin pe­ri­oade si mai grele

 6. Richard Scheuchenstein

  Ger­ma­nia nu are co­pii caci pa­rin­tii nu mai au mij­loace sa‑i cre­asca, deci nu a‑si per­mit sa nu ofere co­pi­i­lor un vi­i­tor. Daca unul fara job pri­meste in ul­tima faza 470 de EUR pe luna si mai are chi­rie si doi co­pii este sor­tit cer­si­tu­lui. Un azi­lant pri­meste din start peste 700 EUR plus toate fa­ci­li­ta­tile pen­tru a fi “in­te­grat”. Unde duce aceasta in­te­grare ve­dem pe zi ce trece. Cat des­pre aceasta doamna si­nis­tra si la­coma dupa pu­tere nu mai pierd nici o vorba. Este tra­da­toa­rea nr.1 a in­tre­gii Eu­rope, o piesa de sah intr-un joc mur­dat si per­fid fa­cut de al­tii care deo­cam­data inca stau ascunsi…Da pa­rin­te­lui sansa sa-si cre­asca co­pii pen­tru un vi­i­tor cu spe­rante si nu sa ajunga sa plece in alte parti sa faca toata munca mur­dara pen­tru un sa­lar de ni­mic. Asta este buba si nu doar in Germania…

 7. Gigi Kent

  nu e lo­gic- ti­ga­nii sunt arabi romanizati

 8. Popescu Octavian Tavi

  Ro­mâ­nii nu sînt toţi ţi­gani pe când ara­bii sînt toţi mu­sul­mani, O să le iasă pe gât mu­sul­ma­nii în­tre­ba­rea este de ce să îi tri­mită şi la noi?

 9. Matei Nedelea

  Co­rect spus

 10. Miron Dumitru

  Este foarte lo­gic. Ara­bii pun bu­umbe, gyp­sii sunt ei în­săși niște bu­umbe (cu efect în­târ­ziat însă)!

 11. Florescu Mirela

  Sin­cera sa fiu,cand am ajuns pen­tru prima data in Ger­ma­nia am va­zut in­tra­de­var o tara ci­vi­li­zata, nici nu-mi ima­gi­nam ca poate fi si alta lume, Pu­teai face cum­pa­ra­turi din to­nete la­sate la mar­gi­nea dru­mu­lui fara a fi pa­zite, te du­ceai sa-ti cu­legi flori, si ba­gai bani in ca­seta ‚o tara cu­rata plina de flori ‚Dar in ul­timi 4 ani Ger­ma­nia sa schim­bat ra­di­cal, nu mai era tara care o stiam, Acum cred ca este jalnica !

 12. Ioan Bulk

  nici una , nici alta !

 13. Cora Burtea

  Acum vreo 8 ani am fost in Ger­ma­nia pen­tru prima (si pro­ba­bil ul­tima) data din vi­ata mea. Am fost im­pre­sio­nata de multe lucruri,ca orice ta­ranca ie­sita din sa­tul ei prima data,dar m‑a mar­cat unul singur:cei mai fru­mosi bar­bati nemti erau arabi…asa ca,cine stie ce o avea in cap ma­dame? (e o gluma 😀 )

 14. Niculaie Moromete

  ha­o­leo mo , unde esti me­de­lin, asta este un su­bect pen­tru tine mo ,

 15. Vincze Edmund

  Este in ADN-ul LOR…

 16. Vincze Edmund

  Ea e Doanma , domnia si pros­tia tre­bu­iesc PLATITE.…! Pt. ne­cu­noas­tere si cu dez­in­te­res pt. aproa­pele tau , fata si de na­tiu­nea pro­prie , dez­as­trele se per­cep imediat…nu se as­teapta o apro­bae de guvern…unele ide­o­lo­gii sant gre­site sau ne­per­for­mante din ca­uza unor vi­ziuni de­fi­ci­tare …Cu respect…

  • Sorin Sfirlogea

   O să plă­tească la ur­mă­toa­rele ale­geri, cu si­gu­ranță. Îmi amin­tesc că la un mo­ment dat un ma­na­ger dintr‑o com­pa­nie a fă­cut o gafă uri­așă, care a cos­tat câ­teva sute de mii de euro. În șe­dința de bo­ard a re­cu­nos­cut pros­tia și a zis că so­lu­ția pe care o vede el e să-și dea de­mi­sia. Un alt ma­na­ger, șe­ful lui, a fă­cut o re­marcă foarte lu­cidă: dom­nule, asta este o so­lu­ție pen­tru dum­ne­ata, com­pa­nia rămâne cu pro­blema. Cam la fel e și ma­dam Mer­kel, ea pleacă, dar Ger­ma­nia rămâne cu emi­gran­ții pe cap.

 17. Tudor Mioara

  Nici uni nici alti, pen­tru-ca am­bele sunt pu­tu­roase, si nu se smnt bine pina nu te inseala.

 18. Anonymous

  Com­pa­ra­tii for­tate. N‑au ni­mic in co­mun ara­bii cu ti­ga­nii. Din nici un punct de ve­dere. In orice caz, dupa pa­re­rea mea, nu sunt de do­rit nici unii, nici al­tii, in oc­ci­dent. Nor­mal ar fi ca fi­e­care tara eu­ro­peana sa-si in­te­greze ti­ga­nii ei si ca ara­bii sa-si ga­seasca lo­cul in ta­rile lor. Nu­mai ca…politica e dra­cul gol si in­te­re­sele eco­no­mice slu­jite de aceasta…ce sa mai vorbim…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.