Arabi, da. Țigani, nu.

N‐aș prea vrea să fiu în pie­lea doam­nei Mer­kel zilele astea. După ce că era cri­ti­cată din toate păr­țile pen­tru încă­pă­țâ­na­rea ei de a pro­mova pri­mi­rea refu­gi­a­ți­lor în Ger­ma­nia, inclu­siv din pro­priul său par­tid, a mai avut și ghi­nio­nul că s‐au petre­cut inci­den­tele din noap­tea de Reve­lion la Köln. Îmi ima­gi­nez că repro­șu­rile s‐au înte­țit, iar argu­men­tele ei sunt din ce în ce mai fra­gile.

În apă­ra­rea punc­tu­lui său de vedere, doamna Mer­kel a spus mereu că refu­gi­a­ții fac bine eco­no­miei ger­mane.  Într‐un anume sens, pur eco­no­mic, pot să înțe­leg abor­da­rea asta, pen­tru că Ger­ma­nia este una din țările euro­pene cu cea mai îmbă­trâ­nită popu­la­ție – vâr­sta medie a ger­ma­ni­lor este astăzi de 47 de ani. E nevoie deci de sânge tânăr care să mun­cească și să pro­ducă, să plă­tească taxe și să con­ti­nuie să învârtă morișca eco­no­miei de azi care se învârte cu o viteză din ce în ce mai ame­ți­toare. De unde să vină sân­gele tânăr, dacă ger­ma­nii nu mai fac copii și tră­iesc tot mai mult?

Însă e ceva ce totuși nu înțe­leg. Îmbă­trâ­ni­rea popu­la­ției în țările euro­pene nu e un feno­men nou. N‐a înce­put ieri, nici alal­tă­ieri, a înce­put de mult timp, iar ten­dința e des­tul de clară. Lide­rii poli­tici care s‐au perin­dat la con­du­ce­rea țări­lor Euro­pei occi­den­tale știu de multă vreme că au această pro­blemă de rezol­vat. Și mai știu că rezol­va­rea nu e o ches­tiune de inspi­ra­ție de moment, ci rezul­ta­tul unor poli­tici con­sis­tente de‐a lun­gul unei peri­oade mari de timp. Au avut la îndemână și alte solu­ții, dar mereu au ape­lat la vari­an­tele "exo­tice" ale emi­gra­ției din alte cul­turi pen­tru a com­pensa scă­de­rea nata­li­tă­ții din țările lor. Franța a încu­ra­jat emi­gra­ția din zona magrebi­ană, ger­ma­nii au accep­tat largi valuri de migra­ție turcă, Olanda și Bel­gia s‐au umplut de arabi.

Însă după anii '90 au exis­tat însă opțiuni care erau teo­re­tic mai con­ve­na­bile pen­tru occi­den­tul euro­pean. Căde­rea cor­ti­nei de fier a eli­be­rat de sub con­strân­ge­rile comu­nis­mu­lui peste 100 de mili­oane de oameni: est‐europenii. Polo­nezi, sârbi, cehi, slo­vaci, unguri, români, slo­veni, bos­n­iaci și croați au deve­nit dintr‐o dată liberi să migreze spre râv­nita abu­n­dență a ves­tu­lui, să expe­ri­men­teze direct un alt model de viață, mai pros­per, mai pro­mi­ță­tor. Și totuși, în ciuda apro­pi­e­rii cul­tu­rale din­tre estul și ves­tul Euro­pei, în ciuda ase­mă­nă­rii celor mai multe valori morale și soci­ale, în ciuda com­pa­ti­bi­li­tă­ți­lor reli­gi­oase, est‐europenii nu au fost bine pri­miți.

Desi­gur, au exis­tat nuanțe. Româ­nii, de pildă, s‐au sim­țit mereu dez­a­van­ta­jați în com­pa­ra­ție cu ungu­rii, cehii și polo­ne­zii și într‐o oare­care măsură această per­cep­ție e sus­ți­nută de rea­li­tate. Ca pali­a­tiv, am încer­cat să dăm vina pe țigani – pri­mii care au avut cura­jul să se aven­tu­reze în necu­nos­cu­tul capi­ta­lis­mu­lui occi­den­tal – pen­tru că ne‐au creat o ima­gine proastă. Dar la o ana­liză mai atentă între­ba­rea rămâne: de ce țiga­nii români au fost veș­nic expul­zați, iar ara­bii, tur­cii și magrebie­nii erau bine­ve­niți? Care erau argu­men­tele majore care vor­beau în favoa­rea unor musul­mani veniți de departe prin com­pa­ra­ție cu rudele sărace, dar creș­tine, din est?

E drept, cei mai mulți țigani nu cre­ează gru­puri utile social, nu gene­rează o acti­vi­tate eco­no­mică legală și pro­du­că­toare de veni­turi pen­tru comu­ni­tate. Pre­feră să cer­șească, să înșele sau să fure. Ara­bii și tur­cii sunt ceva mai orga­ni­zați și mai via­bili eco­no­mic – ori­unde se sta­bi­lesc apar mici afa­ceri, încep nego­țuri mărunte, se anga­jează pe ici‐pe colo ca mun­ci­tori cali­fi­cați sau nu, însă și comu­ni­tă­țile lor gene­rează foarte mult șomaj, mai ales în rân­dul tine­ri­lor. Nu sunt deci dife­rențe cul­tu­rale sem­ni­fi­ca­tive.

Ba mai mult. Musul­ma­nii, prin reli­gia lor, sunt însă lip­siți de orice dorință de inte­grare. Ei vor să fie dis­tincți, să fie recu­nos­cuți ca enti­tăți soci­ale dife­rite, cu legile lor, cu obi­ce­iu­rile lor, cu obiec­ti­vele lor pro­prii. Țiga­nii nomazi vor doar să fie tole­rați, să treacă neob­ser­vați, să se ames­tece în mul­țime și să tragă foloase de pe urma pros­pe­ri­tă­ții celor­lalți. Deci, din nou: de ce ara­bii da și țiga­nii nu?

În lipsa unor răs­pun­suri clare mă voi mul­țumi să con­stat că tot ce s‐a întâm­plat în ultima vreme – aten­tate, revolte ale car­ti­e­re­lor musul­mane, con­flicte soci­ale și înfrun­tări reli­gi­oase – dove­desc că ori­care ar fi fost logica lor, poli­ti­cie­nii occi­den­tali s‐au înșe­lat. E oare prea târ­ziu să mai dea îna­poi?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Orha Eniko

  fru­mu­se­tea trece dar pros­tia ramane

 2. Marcu Minel

  Nici, nici!

 3. Ciungu Ion

  Mi se pare a fi o dis­cri­mi­nare daca accepta ara­bii si refuza tiga­nii! Pai tiga­nii, sti­mata doamna, fac parte din EU si odata cu noi intrara si ei in UE! Asa ca, crind‐nevrind tre­buie sa acceti si tiga­nii si sa nu faci dis­cri­mi­nare pt ca nu da bine la…normele UE!

 4. Tatiana Lucaci

  Isi merita soarta. Mer­chel

 5. Geoe Tataia

  pacat o tara bogata si civi­li­zata sa fie dis­trusa de un moft dar a tre­cut prin peri­oade si mai grele

 6. Richard Scheuchenstein

  Ger­ma­nia nu are copii caci parin­tii nu mai au mij­loace sa‐i cre­asca, deci nu a‐si per­mit sa nu ofere copi­i­lor un vii­tor. Daca unul fara job pri­meste in ultima faza 470 de EUR pe luna si mai are chi­rie si doi copii este sor­tit cer­si­tu­lui. Un azi­lant pri­meste din start peste 700 EUR plus toate faci­li­ta­tile pen­tru a fi "inte­grat". Unde duce aceasta inte­grare vedem pe zi ce trece. Cat des­pre aceasta doamna sinis­tra si lacoma dupa putere nu mai pierd nici o vorba. Este tra­da­toa­rea nr.1 a intre­gii Europe, o piesa de sah intr‐un joc mur­dat si per­fid facut de altii care deo­cam­data inca stau ascunsi…Da parin­te­lui sansa sa‐si cre­asca copii pen­tru un vii­tor cu spe­rante si nu sa ajunga sa plece in alte parti sa faca toata munca mur­dara pen­tru un salar de nimic. Asta este buba si nu doar in Ger­ma­nia…

 7. Gigi Kent

  nu e logic‐ tiga­nii sunt arabi roma­ni­zati

 8. Popescu Octavian Tavi

  Româ­nii nu sînt toţi ţigani pe când ara­bii sînt toţi musul­mani, O să le iasă pe gât musul­ma­nii între­ba­rea este de ce să îi tri­mită şi la noi?

 9. Matei Nedelea

  Corect spus

 10. Miron Dumitru

  Este foarte logic. Ara­bii pun buumbe, gyp­sii sunt ei însăși niște buumbe (cu efect întâr­ziat însă)!

 11. Florescu Mirela

  Sin­cera sa fiu,cand am ajuns pen­tru prima data in Ger­ma­nia am vazut intra­de­var o tara civi­li­zata, nici nu‐mi ima­gi­nam ca poate fi si alta lume, Puteai face cum­pa­ra­turi din tonete lasate la mar­gi­nea dru­mu­lui fara a fi pazite, te duceai sa‐ti culegi flori, si bagai bani in caseta ,o tara curata plina de flori ,Dar in ultimi 4 ani Ger­ma­nia sa schim­bat radi­cal, nu mai era tara care o stiam, Acum cred ca este jal­nica !

 12. Ioan Bulk

  nici una , nici alta !

 13. Cora Burtea

  Acum vreo 8 ani am fost in Ger­ma­nia pen­tru prima (si pro­ba­bil ultima) data din viata mea. Am fost impre­sio­nata de multe lucruri,ca orice taranca iesita din satul ei prima data,dar m‐a mar­cat unul singur:cei mai fru­mosi bar­bati nemti erau arabi…asa ca,cine stie ce o avea in cap madame? (e o gluma 😀 )

 14. Niculaie Moromete

  hao­leo mo , unde esti mede­lin, asta este un subect pen­tru tine mo ,

 15. Vincze Edmund

  Este in ADN‐ul LOR…

 16. Vincze Edmund

  Ea e Doanma , domnia si pros­tia tre­bu­iesc PLATITE.…! Pt. necu­noas­tere si cu dez­in­te­res pt. aproa­pele tau , fata si de natiu­nea pro­prie , dez­as­trele se per­cep imediat…nu se asteapta o apro­bae de guvern…unele ide­o­lo­gii sant gre­site sau neper­for­mante din cauza unor viziuni defi­ci­tare …Cu res­pect…

  • Sorin Sfirlogea

   O să plă­tească la urmă­toa­rele ale­geri, cu sigu­ranță. Îmi amin­tesc că la un moment dat un mana­ger dintr‐o com­pa­nie a făcut o gafă uri­așă, care a cos­tat câteva sute de mii de euro. În ședința de board a recu­nos­cut pros­tia și a zis că solu­ția pe care o vede el e să‐și dea demi­sia. Un alt mana­ger, șeful lui, a făcut o remarcă foarte lucidă: dom­nule, asta este o solu­ție pen­tru dum­ne­ata, com­pa­nia rămâne cu pro­blema. Cam la fel e și madam Mer­kel, ea pleacă, dar Ger­ma­nia rămâne cu emi­gran­ții pe cap.

 17. Tudor Mioara

  Nici uni nici alti, pentru‐ca ambele sunt putu­roase, si nu se smnt bine pina nu te inseala.

 18. Anonymous

  Com­pa­ra­tii for­tate. N‐au nimic in comun ara­bii cu tiga­nii. Din nici un punct de vedere. In orice caz, dupa pare­rea mea, nu sunt de dorit nici unii, nici altii, in occi­dent. Nor­mal ar fi ca fie­care tara euro­peana sa‐si inte­greze tiga­nii ei si ca ara­bii sa‐si gaseasca locul in tarile lor. Numai ca…politica e dra­cul gol si inte­re­sele eco­no­mice slu­jite de aceasta…ce sa mai vor­bim…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu