Cu slănina‐n pod și cu varza unsă

Scri­sei eu un arti­col acum ceva vreme în care vă între­bam des­pre cum v‐ați dori să fie Bucu­reștiul din punct de vedere al ame­na­jă­ri­lor de tra­fic. Și puse­sem acolo un ches­tio­nar cu trei vari­ante: una com­plet moto­ri­zată, una pre­do­mi­nant pietonal‐biciclistă și una mixtă. Ideea era să aflăm cu toții cam cum se vede pro­blema asta prin ochii bucu­reș­tea­nu­lui citi­tor de blo­guri și oare­cum eco­lo­gist. Pen­tru că, am uitat să spun, cei ce lec­tu­rează blo­gul meu sunt mai degrabă bio‐ecofriendly, ches­tie con­sta­tată cu varii oca­zii pri­le­ju­ite de alte arti­cole pe teme de pro­tec­ția mediu­lui când onor audi­to­riul meu a comen­tat majo­ri­tar favo­ra­bil ide­ile verzi.

Ști­ind că am priză la eco­lo­giști, m‐am gân­dit deci să aflu cum ar pro­iecta ei tra­fi­cul ora­șu­lui. Și am pro­mo­vat în mod repe­tat arti­co­lul cu pri­cina pe Face­book, acolo de unde îmi vin majo­ri­ta­tea vizi­ta­to­ri­lor. Rezul­ta­tele au fost însă modeste. De obi­cei un arti­col de inte­res pri­mește peste 500 de vizi­ta­tori, unele trec chiar de mie – asta n‐a bene­fi­ciat decât de aten­ția a puțin sub 300 de per­soane. Să zicem că 20% din aceste per­soane au des­chis pagina, au arun­cat o pri­vire și – pre­o­cu­pați de des­ti­nele mărețe ale pro­pri­i­lor vieți – și‐or fi zis bla, bla, bla, nu mă inte­re­sează. Și‐au închis. Ne mai rămân vreo 230 de per­soane care chiar au citit ce‐am scris eu acolo.

Din­tre ăștia câți cre­deți că au com­ple­tat ches­tio­na­rul? Vă zic eu: fix 23. Și bine­în­țe­les că m‐am între­bat de ce atâta dez­in­te­res pen­tru o între­bare abso­lut legi­timă într‐un oraș în care mași­nile sufocă ora­șul, tra­fi­cul e un coș­mar, tro­tu­a­rele sunt ade­sea blo­cate de auto­tu­risme par­cate, iar par­ca­rea nece­sită o per­se­ve­rență dusă din­colo de limita bunu­lui simț. Poate n‐or fi citit ăia eco­lo­giș­tii, ci ăilalți, cei care vor să meargă cu mașina și la budă, dacă se poate. Ba nu, că aia ar fi optat pen­tru vari­anta moto­ri­zată și n‐ar fi ezi­tat să facă și tam‐tam des­pre pre­fe­rin­țele lor. Poate că au fost de‐ăștia care se dau eco­lo­giști, dar nu s‐au hotă­rât care din vari­ante s‐o aleagă. Uite‐așa mi‐am dat cu pre­su­pu­sul și m‐a frămân­tat ca să pri­cep de ce așa puțini au com­ple­tat ches­tio­na­rul.

După atâta timp însă nu mi‐a mai rămas decât o vari­antă de luat în cal­cul. Poate că ăștia de ziceți că sun­teți eco­lo­giști vreți ceva ce vă e jenă să spu­neți cu voce tare. Vreți un oraș verde, cu spa­ții verzi și tro­tu­are aeri­site, cu aer curat și fără urle­tul con­ti­nuu al motoa­re­lor și cla­xoa­ne­lor. Vreți ca toată lumea să meargă pe bici­clete, cu mij­loa­cele de trans­port în comun sau pe jos, să fie toți mai sănă­toși și mai bine dis­puși, căci se știe că miș­ca­rea în aer liber face bine și la cap și trup. Vreți un oraș pen­tru oameni, nu pen­tru mașini. Cu o sin­gură excep­ție: voi înșivă. Pen­tru voi să se facă o dero­gare spe­cială și să puteți merge cu mașina tot tim­pul, să puteți parca ori­unde doriți și să nu vi se aplice nici un fel de res­tric­ție.

Dar pen­tru că înțe­le­geți că asta e un soi de ipo­cri­zie, pen­tru că vă e jenă să recu­noaș­teți că ați vrea și cu slănina‐n pod și cu varza unsă, vă pre­fa­ceți că n‐ați văzut ches­tio­na­rul. În fond nimeni nu știe că ați tre­cut pe‐acolo dacă nu lăsați nici o urmă, nu? Numai că Goo­gle Ana­ly­tics notează fie­care vizită. Nu știe cum vă cheamă, dar știe că ați tre­cut pe‐acolo și că v‐ați pre­fă­cut că n‐ați știut.

PS Dacă vreți să‐mi demon­strați că mă înșel, pagina cu ches­tio­na­rul e aici.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Florin

  Eu in con­ti­nu­are nu votez in ches­tio­na­rul tau. 🙂
  1. pen­tru ca nu cred ca con­teaza la ceva.. e doar un schimb de pareri de dra­gul conversatiei/ tra­fi­cu­lui
  2. pen­tru ca solu­tia la care ma gan­desc eu nu e des­crisa in cele 3 vari­ante
  Nu tre­buie sa te superi pen­tru asta, Sorin. Fap­tul ca oame­nii nu au votat nu inseamna nimic.. nici ca nu ii inte­re­seaza ora­sul in care tra­iesc, nici ca vor sa se plimbe doar cu masina dar nu vor sa recu­noasca acest lucru pen­tru ca se declara eco­lo­gisti.
  Pur si sim­plu nu ajuta la nimic un click pe o pagina – nici macar daca pagina asta ar apar­tine Pri­ma­riei Bucu­res­ti­u­lui. Stii bine asta, tra­iesti aici cu noi de ceva timp.

 2. Bogdan

  Eu m‐as uita in Ana­ly­tics la cat au stat in pagina res­pec­tiva si cat au stat pe o alta pagina cu un subiect mai usor. Tare mi‐e ca in afara de barfe, sme­nuri si susa­nele nimeni nu citeste un arti­col pana la capat.

  • Sorin Sfirlogea

   În medie 2 min 38s. Sufi­cient cât să citească. Deci nu asta e scuza lor. 🙂

   • Anonymous

    Mergi in con­ti­nu­are pe ideea ca cei ce citesc sunt „vino­vati”…

    • Sorin Sfirlogea

     Da. Am idei puține și fixe.

     • Anonymous

      eu nu cred asta si, in gene­ral, te admir. lasa‐ne pe noi s‐o facem. nu te con­cen­tra prea mult pe pro­pria per­soana, concentreaza‐te la ce scrii. si nu te enerva.

 3. Anonymous

  Recu­noaste ca nu poti obliga oame­nii sa per­ceapa lucru­rile la uni­son. Ia in cal­cul si posi­bi­li­ta­tea ca subiec­tul sa fie de mare inte­res dar, abor­da­rea sa nu fie cea mai feri­cita. Fie­care per­cepe lucru­rile in felul lui. Lipsa par­ti­ci­pa­rii la ches­tio­nar nu arata ca oame­nii sunt pasivi sau lip­siti de inte­res in ces­tiune. Poate arata ca nu ai abor­dat subiec­tul foarte atra­ga­tor, sau pro­vo­ca­tor, sau inte­re­sant, sau, sau, sau…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu