Scri­sei eu un ar­ti­col acum ceva vreme în care vă în­tre­bam des­pre cum v‑ați dori să fie Bu­cu­reștiul din punct de ve­dere al ame­na­jă­ri­lor de tra­fic. Și pu­se­sem acolo un ches­tio­nar cu trei va­ri­ante: una com­plet mo­to­ri­zată, una pre­do­mi­nant pie­to­nal-bi­ci­clistă și una mi­xtă. Ideea era să aflăm cu to­ții cam cum se vede pro­blema asta prin ochii bu­cu­reș­tea­nu­lui ci­ti­tor de blo­guri și oa­re­cum eco­lo­gist. Pen­tru că, am ui­tat să spun, cei ce lec­tu­rează blo­gul meu sunt mai de­grabă bio-eco­frien­dly, ches­tie con­sta­tată cu va­rii oca­zii pri­le­ju­ite de alte ar­ti­cole pe teme de pro­tec­ția me­diu­lui când onor au­di­to­riul meu a co­men­tat ma­jo­ri­tar fa­vo­ra­bil ide­ile verzi.

Ști­ind că am priză la eco­lo­giști, m‑am gân­dit deci să aflu cum ar pro­iecta ei tra­fi­cul ora­șu­lui. Și am pro­mo­vat în mod re­pe­tat ar­ti­co­lul cu pri­cina pe Fa­ce­book, acolo de unde îmi vin ma­jo­ri­ta­tea vi­zi­ta­to­ri­lor. Re­zul­ta­tele au fost însă mo­deste. De obi­cei un ar­ti­col de in­te­res pri­mește peste 500 de vi­zi­ta­tori, unele trec chiar de mie — asta n‑a be­ne­fi­ciat de­cât de aten­ția a pu­țin sub 300 de per­soane. Să zi­cem că 20% din aceste per­soane au des­chis pa­gina, au arun­cat o pri­vire și — pre­o­cu­pați de des­ti­nele mă­rețe ale pro­pri­i­lor vieți — și-or fi zis bla, bla, bla, nu mă in­te­re­sează. Și-au în­chis. Ne mai rămân vreo 230 de per­soane care chiar au ci­tit ce-am scris eu acolo.

Din­tre ăș­tia câți cre­deți că au com­ple­tat ches­tio­na­rul? Vă zic eu: fix 23. Și bi­ne­în­țe­les că m‑am în­tre­bat de ce atâta dez­in­te­res pen­tru o în­tre­bare ab­so­lut le­gi­timă într-un oraș în care ma­și­nile su­focă ora­șul, tra­fi­cul e un coș­mar, tro­tu­a­rele sunt ade­sea blo­cate de auto­tu­risme par­cate, iar par­ca­rea ne­ce­sită o per­se­ve­rență dusă din­colo de li­mita bu­nu­lui simț. Poate n‑or fi ci­tit ăia eco­lo­giș­tii, ci ăi­lalți, cei care vor să meargă cu ma­șina și la budă, dacă se poate. Ba nu, că aia ar fi op­tat pen­tru va­ri­anta mo­to­ri­zată și n‑ar fi ezi­tat să facă și tam-tam des­pre pre­fe­rin­țele lor. Poate că au fost de-ăș­tia care se dau eco­lo­giști, dar nu s‑au ho­tă­rât care din va­ri­ante s‑o aleagă. Uite-așa mi-am dat cu pre­su­pu­sul și m‑a frămân­tat ca să pri­cep de ce așa pu­țini au com­ple­tat chestionarul.

După atâta timp însă nu mi‑a mai ră­mas de­cât o va­ri­antă de luat în cal­cul. Poate că ăș­tia de zi­ceți că sun­teți eco­lo­giști vreți ceva ce vă e jenă să spu­neți cu voce tare. Vreți un oraș verde, cu spa­ții verzi și tro­tu­are ae­ri­site, cu aer cu­rat și fără ur­le­tul con­ti­nuu al mo­toa­re­lor și cla­xoa­ne­lor. Vreți ca toată lu­mea să meargă pe bi­ci­clete, cu mij­loa­cele de trans­port în co­mun sau pe jos, să fie toți mai să­nă­toși și mai bine dis­puși, căci se știe că miș­ca­rea în aer li­ber face bine și la cap și trup. Vreți un oraș pen­tru oa­meni, nu pen­tru ma­șini. Cu o sin­gură ex­cep­ție: voi în­șivă. Pen­tru voi să se facă o de­ro­gare spe­cială și să pu­teți merge cu ma­șina tot tim­pul, să pu­teți parca ori­unde do­riți și să nu vi se aplice nici un fel de restricție.

Dar pen­tru că în­țe­le­geți că asta e un soi de ipo­cri­zie, pen­tru că vă e jenă să re­cu­noaș­teți că ați vrea și cu slănina‑n pod și cu varza unsă, vă pre­fa­ceți că n‑ați vă­zut ches­tio­na­rul. În fond ni­meni nu știe că ați tre­cut pe-acolo dacă nu lă­sați nici o urmă, nu? Nu­mai că Go­o­gle Ana­ly­tics no­tează fi­e­care vi­zită. Nu știe cum vă cheamă, dar știe că ați tre­cut pe-acolo și că v‑ați pre­fă­cut că n‑ați știut.

PS Dacă vreți să-mi de­mon­strați că mă în­șel, pa­gina cu ches­tio­na­rul e aici.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Florin

  Eu in con­ti­nu­are nu vo­tez in ches­tio­na­rul tau. 🙂
  1. pen­tru ca nu cred ca con­teaza la ceva.. e doar un schimb de pa­reri de dra­gul conversatiei/ traficului
  2. pen­tru ca so­lu­tia la care ma gan­desc eu nu e des­crisa in cele 3 variante
  Nu tre­buie sa te su­peri pen­tru asta, So­rin. Fap­tul ca oa­me­nii nu au vo­tat nu in­seamna ni­mic.. nici ca nu ii in­te­re­seaza ora­sul in care tra­iesc, nici ca vor sa se plimbe doar cu ma­sina dar nu vor sa re­cu­noasca acest lu­cru pen­tru ca se de­clara ecologisti.
  Pur si sim­plu nu ajuta la ni­mic un click pe o pa­gina — nici ma­car daca pa­gina asta ar apar­tine Pri­ma­riei Bu­cu­res­ti­u­lui. Stii bine asta, tra­iesti aici cu noi de ceva timp.

 2. Bogdan

  Eu m‑as uita in Ana­ly­tics la cat au stat in pa­gina res­pec­tiva si cat au stat pe o alta pa­gina cu un su­biect mai usor. Tare mi‑e ca in afara de barfe, sme­nuri si su­sa­nele ni­meni nu ci­teste un ar­ti­col pana la capat.

  • Sorin Sfirlogea

   În me­die 2 min 38s. Su­fi­cient cât să ci­tească. Deci nu asta e scuza lor. 🙂

   • Anonymous

    Mergi in con­ti­nu­are pe ideea ca cei ce ci­tesc sunt „vi­no­vati”…

    • Sorin Sfirlogea

     Da. Am idei pu­ține și fixe.

     • Anonymous

      eu nu cred asta si, in ge­ne­ral, te ad­mir. lasa-ne pe noi s‑o fa­cem. nu te con­cen­tra prea mult pe pro­pria per­soana, con­cen­treaza-te la ce scrii. si nu te enerva.

 3. Anonymous

  Re­cu­noaste ca nu poti obliga oa­me­nii sa per­ceapa lu­cru­rile la uni­son. Ia in cal­cul si po­si­bi­li­ta­tea ca su­biec­tul sa fie de mare in­te­res dar, abor­da­rea sa nu fie cea mai fe­ri­cita. Fi­e­care per­cepe lu­cru­rile in fe­lul lui. Lipsa par­ti­ci­pa­rii la ches­tio­nar nu arata ca oa­me­nii sunt pa­sivi sau lip­siti de in­te­res in ces­tiune. Poate arata ca nu ai abor­dat su­biec­tul foarte atra­ga­tor, sau pro­vo­ca­tor, sau in­te­re­sant, sau, sau, sau…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.