Am scris zi­lele tre­cute des­pre par­ca­rea pe tro­tu­are și v‑am în­tre­bat ce pă­rere aveți des­pre fap­tul că le­gea in­ter­zice asta, dar po­li­ția to­le­rează. Ju­mă­tate din­tre voi au opi­nat că ar tre­bui apli­cate sanc­țiuni, vreo 30% ați fost de pă­rere că șo­fe­rii ar tre­bui să re­nunțe vo­lun­tar la a mai uti­liza tro­tu­a­rele ca spa­ții de par­care. Dar cei mai mulți ați tă­cut. Au fost peste 120 de vi­zi­ta­tori ai pa­gi­nii și doar vreo 50 au răs­puns la în­tre­bări. E pro­ba­bil greu să ac­cepți că bi­nele co­lec­tiv în­seamnă une­ori să re­nunți la co­mo­di­tăți personale.

Îna­inte de a con­veni cu to­ții asu­pra unei so­lu­ții ac­cep­ta­bile pen­tru această spi­noasă pro­blemă co­ti­diană, ar tre­bui pro­ba­bil să ne în­tre­băm cum ne ima­gi­năm ora­șul, cum ni‑l do­rim din punct de ve­dere al tra­fi­cu­lui, ca să fim si­guri că nu pro­ce­dăm pre­cum ra­cul, broasca și știuca din fa­bula po­pu­lară. Așa că, pen­tru a nu ne pierde în lungi dez­ba­teri des­pre pro­pri­ile noas­tre vi­ziuni, vă pro­pun trei va­ri­ante de stra­te­gie ale or­ga­ni­ză­rii tra­fi­cu­lui în ora­șele mari. Sper că ele co­res­pund în li­nii mari cu trei di­rec­ții dis­tincte: ( A ) ora­șul auto­mo­bi­le­lor, ( B ) ora­șul eco-frien­dly și ( C ) ora­șul cu tra­fic tre­pi­dant și mo­dern. Ana­li­zați-le pe fi­e­care (click pe fi­e­care tab) și me­di­tați câ­teva clipe la mă­sura în care ele re­pre­zintă ceea ce v‑ați dori pen­tru ora­șul în care trăiți.

Pen­tru că

Bu­cu­reștiul este o ca­pi­tală mo­dernă, în plină dezvol­tare și avem ne­voie de fle­xi­bi­li­ta­tea ofe­rită de auto­tu­ris­mul propriu,

tre­buie să

op­ti­mi­zăm se­ma­fo­ri­za­rea în fa­voa­rea tra­fi­cu­lui rutier
creăm pa­saje pie­to­nale su­pra- sau sub­te­rane, pen­tru a evita în­tre­ru­pe­rea tra­fi­cu­lui auto
in­tro­du­cem străzi cu sens unic pen­tru flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui auto
ame­na­jăm orice spa­ții dis­po­ni­bile (tro­tu­are late, pa­saje pie­to­nale) pen­tru a oferi po­si­bi­li­ta­tea par­că­rii autoturismelor

însă dez­a­van­ta­jul va fi că

 în­cu­ra­jăm creș­te­rea în con­ti­nu­are a nu­mă­ru­lui de auto­tu­risme care cir­culă în oraș și criza s‑ar pu­tea re­peta mai târziu
 po­luăm in­tens ae­rul și scă­dem ca­li­ta­tea vie­ții în București
 vom avea cos­turi mari de dezvol­tare și ame­na­jare a infrastructurii


Pen­tru că

 Bu­cu­reștiul tre­buie să fie un oraș ne­po­luat, cu multe spa­tii verzi, cât mai pu­țină po­lu­are și o ca­li­tate a vie­ții cât mai bună,

tre­buie să

creăm benzi spe­ci­ale des­ti­nate trans­por­tu­lui în co­mun pen­tru a flui­diza cu pri­o­ri­tate cir­cu­la­ția auto­bu­ze­lor și troleibuzelor
sanc­țio­năm as­pru uti­li­za­rea ben­zi­lor spe­ci­ale de trans­port în co­mun de că­tre alte vehicule
creăm o re­țea densă de piste pen­tru biciclete
in­ter­zi­cem și amen­dăm se­ver sta­țio­na­rea ma­și­ni­lor pe tro­tu­are, pa­saje pie­to­nale, spa­ții verzi sau alte lo­curi neautorizate
des­cu­ra­jăm ac­ce­sul ma­și­ni­lor în oraș prin in­tro­du­ce­rea unei taxe de circulație
creăm par­cări mari la mar­gi­nile ora­șu­lui pen­tru a în­cu­raja na­ve­tiș­tii din lo­ca­li­tă­țile li­mi­trofe să lase ma­șina la mar­gi­nea ora­șu­lui și să con­ti­nuie cu mij­loace de trans­port în co­mun sau biciclete

însă dez­a­van­ta­jul va fi că

va fi di­fi­cil să gă­sim lo­curi de par­care le­gale în pre­a­jma lo­cu­in­țe­lor pro­pri­e­ta­ri­lor pen­tru toate auto­tu­ris­mele existente


Pen­tru că

  Bu­cu­reștiul este ora­șul tu­tu­ror — pie­toni, șo­feri, bi­ci­cliști — și tre­buie să creăm con­di­ții egale de con­fort al tra­fi­cu­lui, chiar cu anu­mite sa­cri­fi­cii în pri­vința mediului,

tre­buie să

 in­ter­zi­cem și amen­dăm se­ver sta­țio­na­rea ma­și­ni­lor în lo­curi nea­me­na­jate în acest scop
 sa­cri­fi­căm unele spa­ții verzi pen­tru a crea lo­curi de par­care suplimentară
 ex­tin­dem la ma­xi­mum po­si­bil mar­ca­jele care per­mit par­ca­rea pe tro­tu­a­rele late, lă­sând loc și pietonilor
 creăm piste de bi­ci­clete ori­unde este posibil

însă dez­a­van­ta­jul va fi că

 în­cu­ra­jăm creș­te­rea în con­ti­nu­are a nu­mă­ru­lui de auto­tu­risme care cir­culă în oraș și criza s‑ar pu­tea re­peta mai târziu
 po­luăm in­tens ae­rul și scă­dem ca­li­ta­tea vie­ții în București
 scă­de­rea su­pra­fe­țe­lor de spa­ții verzi


Și acum o întrebare:

Care va­ri­antă este cel mai aproape de vi­ziu­nea ta asu­pra ora­șu­lui în care trăiești?

Vezi re­zul­ta­tele

Loading ... Loading …

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. alina

  Clar op­tez pt a nu avea ma­sini par­cate pe tro­tu­are pt ca tro­tu­a­rul nu este creat pen­tru ma­sini! Dar pen­tru ca sunt re­a­lista si stiu ca nu sunt lo­curi de par­care op­tez pt cre­a­rea lor. Nu sun­tem pa­ra­do­xali. Vrem tro­tu­are goale, dar cre­ati-le si so­fe­ri­lor po­si­bi­li­ta­tea de a eli­bera tro­tu­a­rele noas­tre, ale tu­tu­ror de alt­fel. De ex. aici unde sunt in Lon­dra vad de­se­ori blo­curi pe 4–5 nivele fa­cute doar pt lo­curi de par­care 🙁 In Bu­cu­resti n‑am va­zut inca sa se con­stru­iasca asa ceva

  • Sorin Sfirlogea

   De acord, cu ob­ser­va­ția că ori­câte par­cări am con­strui la un mo­ment dat de­vin in­su­fi­ciente dacă în­cu­ra­jăm tra­fi­cul ru­tier în oraș. Gă­sesc că a te plimba cu ma­șina printr-un oraș atât de aglo­me­rat pre­cum Bu­cu­reștiul este un pri­vi­le­giu pen­tru care tre­buie să plă­tești. In­tro­du­când taxe de ac­ces auto în oraș des­cu­ra­jăm fâ­țâi­ala inu­tilă și ge­ne­ra­toare de aglomerație.

 2. Catalina Roman

  Ca lo­cu­i­tor in afara Bu­cu­res­tiui si uti­li­za­tor avid de ma­sina, imi do­resc un oras verde :). Vreau par­cari la mar­gi­nea ora­su­lui, la ca­pe­tele li­ni­i­lor de me­trou. In Mi­li­tari era o par­care langa auto­gara, in par­te­ne­riat pu­blic-pri­vat. Spun “era”, fi­indca de doi ani ac­ce­sul este blocat.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.