Ce fel de oraș îți dorești?

Am scris zilele tre­cute despre par­carea pe tro­tu­are și v‑am între­bat ce părere aveți despre fap­tul că legea interz­ice asta, dar poliția tol­erează. Jumă­tate din­tre voi au opinat că ar tre­bui apli­cate sancți­uni, vreo 30% ați fost de părere că șoferii ar tre­bui să renunțe vol­un­tar la a mai uti­liza tro­tu­arele ca spații de par­care. Dar cei mai mulți ați tăcut. Au fost peste 120 de viz­ita­tori ai paginii și doar vreo 50 au răspuns la între­bări. E prob­a­bil greu să accepți că binele colec­tiv înseamnă une­ori să renunți la comod­ități per­son­ale.

Înainte de a con­veni cu toții asupra unei soluții accept­abile pen­tru această spinoasă prob­lemă cotid­i­ană, ar tre­bui prob­a­bil să ne între­băm cum ne imag­inăm orașul, cum ni‑l dorim din punct de vedere al trafi­cu­lui, ca să fim sig­uri că nu pro­cedăm pre­cum racul, broasca și știuca din fab­ula pop­u­lară. Așa că, pen­tru a nu ne pierde în lungi dez­ba­teri despre pro­pri­ile noas­tre viz­iuni, vă propun trei vari­ante de strate­gie ale orga­nizării trafi­cu­lui în orașele mari. Sper că ele core­spund în linii mari cu trei direcții dis­tincte: ( A ) orașul auto­mo­bilelor, ( B ) orașul eco-friendly și ( C ) orașul cu trafic trep­i­dant și mod­ern. Analizați-le pe fiecare (click pe fiecare tab) și med­i­tați câteva clipe la măsura în care ele reprez­intă ceea ce v‑ați dori pen­tru orașul în care trăiți.

Pen­tru că

Bucureștiul este o cap­i­tală mod­ernă, în plină dez­voltare și avem nevoie de flex­i­bil­i­tatea ofer­ită de auto­tur­is­mul pro­priu,

tre­buie să

opti­mizăm semaforizarea în favoarea trafi­cu­lui rutier
creăm pasaje piet­onale supra- sau sub­ter­ane, pen­tru a evita între­ru­perea trafi­cu­lui auto
intro­ducem străzi cu sens unic pen­tru flu­idizarea trafi­cu­lui auto
ame­na­jăm orice spații disponi­bile (tro­tu­are late, pasaje piet­onale) pen­tru a oferi posi­bil­i­tatea par­cării auto­tur­is­melor

însă deza­van­ta­jul va fi că

 încu­ra­jăm creșterea în con­tin­uare a număru­lui de auto­tur­isme care cir­culă în oraș și criza s‑ar putea repeta mai târziu
 poluăm intens aerul și scă­dem cal­i­tatea vieții în București
 vom avea cos­turi mari de dez­voltare și ame­na­jare a infra­struc­turii


Pen­tru că

 Bucureștiul tre­buie să fie un oraș nepoluat, cu multe spatii verzi, cât mai puțină polu­are și o cal­i­tate a vieții cât mai bună,

tre­buie să

creăm benzi spe­ciale des­ti­nate trans­portu­lui în comun pen­tru a flu­idiza cu pri­or­i­tate cir­cu­lația auto­buzelor și troleibuzelor
sancționăm aspru uti­lizarea ben­zilor spe­ciale de trans­port în comun de către alte vehicule
creăm o rețea densă de piste pen­tru bici­clete
interz­icem și amendăm sever staționarea mașinilor pe tro­tu­are, pasaje piet­onale, spații verzi sau alte locuri neau­tor­izate
des­cu­ra­jăm acce­sul mașinilor în oraș prin intro­duc­erea unei taxe de cir­cu­lație
creăm par­cări mari la mar­gin­ile orașu­lui pen­tru a încu­raja navetiștii din local­itățile lim­itrofe să lase mașina la mar­ginea orașu­lui și să con­tinuie cu mijloace de trans­port în comun sau bici­clete

însă deza­van­ta­jul va fi că

va fi difi­cil să găsim locuri de par­care legale în prea­jma locuințelor pro­pri­etar­ilor pen­tru toate auto­tur­is­mele exis­tente


Pen­tru că

  Bucureștiul este orașul tuturor — pietoni, șoferi, bici­cliști — și tre­buie să creăm condiții egale de con­fort al trafi­cu­lui, chiar cu anu­mite sac­ri­ficii în priv­ința medi­u­lui,

tre­buie să

 interz­icem și amendăm sever staționarea mașinilor în locuri nea­me­na­jate în acest scop
 sac­ri­ficăm unele spații verzi pen­tru a crea locuri de par­care supli­men­tară
 extin­dem la max­i­mum posi­bil mar­ca­jele care per­mit par­carea pe tro­tu­arele late, lăsând loc și pietonilor
 creăm piste de bici­clete ori­unde este posi­bil

însă deza­van­ta­jul va fi că

 încu­ra­jăm creșterea în con­tin­uare a număru­lui de auto­tur­isme care cir­culă în oraș și criza s‑ar putea repeta mai târziu
 poluăm intens aerul și scă­dem cal­i­tatea vieții în București
 scăderea suprafețelor de spații verzi


Și acum o între­bare:

Care vari­antă este cel mai aproape de viz­iunea ta asupra orașu­lui în care trăiești?

Vezi rezul­tatele

Loading ... Load­ing …

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. alina

  Clar optez pt a nu avea masini par­cate pe tro­tu­are pt ca tro­tu­arul nu este creat pen­tru masini! Dar pen­tru ca sunt real­ista si stiu ca nu sunt locuri de par­care optez pt crearea lor. Nu sun­tem para­dox­ali. Vrem tro­tu­are goale, dar creati-le si sofer­ilor posi­bil­i­tatea de a elib­era tro­tu­arele noas­tre, ale tuturor de alt­fel. De ex. aici unde sunt in Lon­dra vad dese­ori blocuri pe 4–5 nivele facute doar pt locuri de par­care 🙁 In Bucuresti n‑am vazut inca sa se con­stru­iasca asa ceva

  • Sorin Sfirlogea

   De acord, cu obser­vația că oricâte par­cări am con­strui la un moment dat devin insu­fi­ciente dacă încu­ra­jăm trafi­cul rutier în oraș. Găs­esc că a te plimba cu mașina printr-un oraș atât de aglom­erat pre­cum Bucureștiul este un priv­i­legiu pen­tru care tre­buie să plătești. Intro­ducând taxe de acces auto în oraș des­cu­ra­jăm fâțâiala inutilă și gen­er­a­toare de aglom­er­ație.

 2. Catalina Roman

  Ca locuitor in afara Bucurestiui si uti­liza­tor avid de masina, imi doresc un oras verde :). Vreau par­cari la mar­ginea ora­su­lui, la capetele lini­ilor de metrou. In Mil­i­tari era o par­care langa auto­g­ara, in partene­r­iat public-privat. Spun "era", fiindca de doi ani acce­sul este blo­cat.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu