Ce fel de oraș îți dorești?

Am scris zilele tre­cute des­pre par­ca­rea pe tro­tu­are și v‐am între­bat ce părere aveți des­pre fap­tul că legea inter­zice asta, dar poli­ția tole­rează. Jumă­tate din­tre voi au opi­nat că ar tre­bui apli­cate sanc­țiuni, vreo 30% ați fost de părere că șofe­rii ar tre­bui să renunțe volun­tar la a mai uti­liza tro­tu­a­rele ca spa­ții de par­care. Dar cei mai mulți ați tăcut. Au fost peste 120 de vizi­ta­tori ai pagi­nii și doar vreo 50 au răs­puns la între­bări. E pro­ba­bil greu să accepți că binele colec­tiv înseamnă une­ori să renunți la como­di­tăți per­so­nale.

Îna­inte de a con­veni cu toții asu­pra unei solu­ții accep­ta­bile pen­tru această spi­noasă pro­blemă coti­diană, ar tre­bui pro­ba­bil să ne între­băm cum ne ima­gi­năm ora­șul, cum ni‐l dorim din punct de vedere al tra­fi­cu­lui, ca să fim siguri că nu pro­ce­dăm pre­cum racul, broasca și știuca din fabula popu­lară. Așa că, pen­tru a nu ne pierde în lungi dez­ba­teri des­pre pro­pri­ile noas­tre viziuni, vă pro­pun trei vari­ante de stra­te­gie ale orga­ni­ză­rii tra­fi­cu­lui în ora­șele mari. Sper că ele cores­pund în linii mari cu trei direc­ții dis­tincte: ( A ) ora­șul auto­mo­bi­le­lor, ( B ) ora­șul eco‐friendly și ( C ) ora­șul cu tra­fic tre­pi­dant și modern. Analizați‐le pe fie­care (click pe fie­care tab) și medi­tați câteva clipe la măsura în care ele repre­zintă ceea ce v‐ați dori pen­tru ora­șul în care tră­iți.

Pen­tru că

Bucu­reștiul este o capi­tală modernă, în plină dezvol­tare și avem nevoie de fle­xi­bi­li­ta­tea ofe­rită de auto­tu­ris­mul pro­priu,

tre­buie să

opti­mi­zăm sema­fo­ri­za­rea în favoa­rea tra­fi­cu­lui rutier
creăm pasaje pie­to­nale supra‐ sau sub­te­rane, pen­tru a evita între­ru­pe­rea tra­fi­cu­lui auto
intro­du­cem străzi cu sens unic pen­tru flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui auto
ame­na­jăm orice spa­ții dis­po­ni­bile (tro­tu­are late, pasaje pie­to­nale) pen­tru a oferi posi­bi­li­ta­tea par­că­rii auto­tu­ris­me­lor

însă dez­a­van­ta­jul va fi că

 încu­ra­jăm creș­te­rea în con­ti­nu­are a numă­ru­lui de auto­tu­risme care cir­culă în oraș și criza s‐ar putea repeta mai târ­ziu
 poluăm intens aerul și scă­dem cali­ta­tea vie­ții în Bucu­rești
 vom avea cos­turi mari de dezvol­tare și ame­na­jare a infras­truc­tu­rii


Pen­tru că

 Bucu­reștiul tre­buie să fie un oraș nepo­luat, cu multe spa­tii verzi, cât mai puțină polu­are și o cali­tate a vie­ții cât mai bună,

tre­buie să

creăm benzi spe­ci­ale des­ti­nate trans­por­tu­lui în comun pen­tru a flui­diza cu pri­o­ri­tate cir­cu­la­ția auto­bu­ze­lor și tro­lei­bu­ze­lor
sanc­țio­năm aspru uti­li­za­rea ben­zi­lor spe­ci­ale de trans­port în comun de către alte vehi­cule
creăm o rețea densă de piste pen­tru bici­clete
inter­zi­cem și amen­dăm sever sta­țio­na­rea mași­ni­lor pe tro­tu­are, pasaje pie­to­nale, spa­ții verzi sau alte locuri nea­u­to­ri­zate
des­cu­ra­jăm acce­sul mași­ni­lor în oraș prin intro­du­ce­rea unei taxe de cir­cu­la­ție
creăm par­cări mari la mar­gi­nile ora­șu­lui pen­tru a încu­raja nave­tiș­tii din loca­li­tă­țile limi­trofe să lase mașina la mar­gi­nea ora­șu­lui și să con­ti­nuie cu mij­loace de trans­port în comun sau bici­clete

însă dez­a­van­ta­jul va fi că

va fi difi­cil să găsim locuri de par­care legale în pre­a­jma locu­in­țe­lor pro­pri­e­ta­ri­lor pen­tru toate auto­tu­ris­mele exis­tente


Pen­tru că

  Bucu­reștiul este ora­șul tutu­ror – pie­toni, șoferi, bici­cliști – și tre­buie să creăm con­di­ții egale de con­fort al tra­fi­cu­lui, chiar cu anu­mite sacri­fi­cii în pri­vința mediu­lui,

tre­buie să

 inter­zi­cem și amen­dăm sever sta­țio­na­rea mași­ni­lor în locuri nea­me­na­jate în acest scop
 sacri­fi­căm unele spa­ții verzi pen­tru a crea locuri de par­care supli­men­tară
 extin­dem la maxi­mum posi­bil mar­ca­jele care per­mit par­ca­rea pe tro­tu­a­rele late, lăsând loc și pie­to­ni­lor
 creăm piste de bici­clete ori­unde este posi­bil

însă dez­a­van­ta­jul va fi că

 încu­ra­jăm creș­te­rea în con­ti­nu­are a numă­ru­lui de auto­tu­risme care cir­culă în oraș și criza s‐ar putea repeta mai târ­ziu
 poluăm intens aerul și scă­dem cali­ta­tea vie­ții în Bucu­rești
 scă­de­rea supra­fe­țe­lor de spa­ții verzi


Și acum o între­bare:

Care vari­antă este cel mai aproape de viziu­nea ta asu­pra ora­șu­lui în care tră­iești?

Vezi rezul­ta­tele

Loading ... Loa­ding …

Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. alina

  Clar optez pt a nu avea masini par­cate pe tro­tu­are pt ca tro­tu­a­rul nu este creat pen­tru masini! Dar pen­tru ca sunt rea­lista si stiu ca nu sunt locuri de par­care optez pt cre­a­rea lor. Nu sun­tem para­do­xali. Vrem tro­tu­are goale, dar creati‐le si sofe­ri­lor posi­bi­li­ta­tea de a eli­bera tro­tu­a­rele noas­tre, ale tutu­ror de alt­fel. De ex. aici unde sunt in Lon­dra vad dese­ori blo­curi pe 4–5 nivele facute doar pt locuri de par­care 🙁 In Bucu­resti n‐am vazut inca sa se con­stru­iasca asa ceva

  • Sorin Sfirlogea

   De acord, cu obser­va­ția că ori­câte par­cări am con­strui la un moment dat devin insu­fi­ciente dacă încu­ra­jăm tra­fi­cul rutier în oraș. Găsesc că a te plimba cu mașina printr‐un oraș atât de aglo­me­rat pre­cum Bucu­reștiul este un pri­vi­le­giu pen­tru care tre­buie să plă­tești. Intro­du­când taxe de acces auto în oraș des­cu­ra­jăm fâțâi­ala inu­tilă și gene­ra­toare de aglo­me­ra­ție.

 2. Catalina Roman

  Ca locu­i­tor in afara Bucu­res­tiui si uti­li­za­tor avid de masina, imi doresc un oras verde :). Vreau par­cari la mar­gi­nea ora­su­lui, la cape­tele lini­i­lor de metrou. In Mili­tari era o par­care langa auto­gara, in par­te­ne­riat public‐privat. Spun "era", fiindca de doi ani acce­sul este blo­cat.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu