2 mici și 64 de morți

Piedone nu poate can­dida la poz­iția de pri­mar a sec­toru­lui 4. Eu con­sider că asta e o veste bună, un semn de nor­mal­i­tate într-un oraș în a cărui admin­is­trație incom­pe­tența și pros­tul gust își fac de cap de mulți ani încoace. Însă motivul pen­tru care această can­di­datură nu a fost posi­bilă nu este vreun motiv de bucurie, căci a fost nevoie de o decizie a tri­bunalu­lui, bazată pe o argu­men­tație pro­ce­du­rală: președ­in­tele unei fil­iale de par­tid nu a pus sem­nă­tura pe hâr­ti­ile ofi­ciale ale can­di­da­turii. Mult mai fericit aș fi fost dacă locuitorii sec­toru­lui 4 ar fi demon­strat o ati­tu­dine civică sănă­toasă și ar fi refuzat să sem­neze pen­tru susținerea lui Piedone.

Am mai povestit despre dom­nul Cris­t­ian Popescu Piedone, despre ocu­pați­ile sale din vre­mea comu­nis­mu­lui și despre modul cel puțin dubios în care și‑a făcut studi­ile supe­rioare, într‑o obscură fac­ul­tate din Petroșani care i‑a furnizat o pata­lama de econ­o­mist. La pal­mare­sul său de fost șef de câr­ci­umi și de justițiar de cartier, și‑a adău­gat acum și cal­i­tatea de incul­pat într-un dosar penal, după moartea a 64 de tineri. Se pare însă că nimic nu poate sta în calea dor­inței sale arză­toare de a se instala din nou în scaunul primăriei sec­toru­lui 4. Nici măcar 64 de morți.

Citește și:

Reflexe de fost mil­ițian

Ceea ce e șocant nu e această per­se­v­erență a sa. Ceea ce e șocant este nes­imțirea celor care îl susțin, ati­tudinea lor fățiș anti-socială, de com­pletă nepăsare față de cei din jur. Cei de la Pres­sOne au făcut un repor­taj intere­sant în care au adunat argu­men­tați­ile celor dor­nici să‑l susțină pe Popescu-Piedone.

După mine, eu nu con­sider că omul ăsta este vino­vat pen­tru ce s‑a întâm­plat acolo, la Colec­tiv. Așa, și eu puteam să mă duc acolo să iau foc, dar poate nu m‑a intere­sat, nu?
Var­lam, vop­si­tor

Ne-am mutat acum doi ani aici și chiar ne‑a plă­cut mult cartierul. Nu am găsit câini vagabonzi și țigani. E curat, e lin­iște. Uite, nu e o hâr­tie pe jos! Ați înțe­les? Așa să spuneți de văru’ Piedone!
Anonim

Dom­nul Piedone a făcut și va face în con­tin­uare pen­tru Sec­torul 4. Ce să zic, nu am cuvinte să zic ce a făcut! L‑am votat toată familia, și acum 4 ani, și tot Sec­torul 4 îl iubește.
Claudiu

În primul rând și în primul rând, îl votez pen­tru că ne‑a făcut par­curi foarte extra­or­di­nar de fru­moase, că este de atâta timp la put­ere și până acuma nu s‑a întâm­plat nimic, decât ce s‑a întâm­plat (la Colec­tiv), dar n‑a fost vina dân­su­lui! Este un pri­mar super de gașcă!
Gabriela

Acum, să fiu sin­ceră, prob­a­bil că un pic vino­vat o fi fost. O mică vină o avea. Nu știu, ceva în genul ăsta, dar nu că … așa și așa. Păr­erea mea! Grătarele din parc le‑a făcut, era o fru­musețe. Ne-am dus duminecă, amărâtele alea de butu­rugi nu mai erau! Că noi sun­tem la o vârstă, luăm sacoșa cu un pic de cărniță, doi mici, unde să ne ducem? Eu v‑am spus: nu zic că dân­sul e per­fect, Doamne! Dar cred că e sin­gu­rul din București care a făcut ceva pen­tru sec­torul ăsta!
Mărioara

Nicăieri nu e mai evi­dentă lipsa de empatie pen­tru cei din jur. Oamenii care îl susțin pe Piedone fac parte din cat­e­go­ria celor pen­tru care micile avan­taje oferite gra­tu­ite, ciu­peala și chilipirul sunt mai impor­tante decât semenii lor. Pot închide cu ușur­ință ochii chiar și la moartea a 64 de oameni, dacă la schimb ei primesc par­curi, băn­cuțe și grătare unde să-și facă doi mici și niște cărniță.

Cum au ajuns așa? Sunt pur și sim­plu proști și nes­imțiți? I‑a împins viața să dev­ină ast­fel sau au fost așa din­tot­deauna? Moral­i­tatea nu înseamnă nimic pen­tru ei? Între­bările sunt retorice, răspun­surile le intuim cu toții. Sunt abso­lut sigur că, intero­gați asupra convin­ger­ilor lor reli­gioase, toți s‑ar declara ortodocși fer­venți, cu frică de Dum­nezeu și încredere în bis­er­ică. Atâta doar că în inima și mintea lor nu e nici urmă de creș­tin­ism. Sunt doar niște opor­tu­niști care pupă icoane și se vor mân­tu­iți la gră­madă, cu dis­count de 100% pen­tru păcatele pe care le fac în fiecare zi.

Nici nu con­tează că Piedone nu poate can­dida la pos­tul de pri­mar. Între doi mici și 64 de morți, sec­torul 4 pare să fi ales deja.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu