2 mici și 64 de morți

Pie­done nu poate can­dida la pozi­ția de pri­mar a sec­to­ru­lui 4. Eu con­si­der că asta e o veste bună, un semn de nor­ma­li­tate într‐un oraș în a cărui admi­nis­tra­ție incom­pe­tența și pros­tul gust își fac de cap de mulți ani încoace. Însă moti­vul pen­tru care această can­di­da­tură nu a fost posi­bilă nu este vreun motiv de bucu­rie, căci a fost nevoie de o deci­zie a tri­bu­na­lu­lui, bazată pe o argu­men­ta­ție pro­ce­du­rală: pre­șe­din­tele unei fili­ale de par­tid nu a pus sem­nă­tura pe hâr­ti­ile ofi­ci­ale ale can­di­da­tu­rii. Mult mai feri­cit aș fi fost dacă locu­i­to­rii sec­to­ru­lui 4 ar fi demon­strat o ati­tu­dine civică sănă­toasă și ar fi refu­zat să sem­neze pen­tru sus­ți­ne­rea lui Pie­done.

Am mai poves­tit des­pre dom­nul Cris­tian Popescu Pie­done, des­pre ocu­pa­ți­ile sale din vre­mea comu­nis­mu­lui și des­pre modul cel puțin dubios în care și‐a făcut stu­di­ile supe­ri­oare, într‐o obs­cură facul­tate din Petro­șani care i‐a fur­ni­zat o pata­lama de eco­no­mist. La pal­ma­re­sul său de fost șef de câr­ci­umi și de jus­ti­țiar de car­tier, și‐a adă­u­gat acum și cali­ta­tea de incul­pat într‐un dosar penal, după moar­tea a 64 de tineri. Se pare însă că nimic nu poate sta în calea dorin­ței sale arză­toare de a se instala din nou în sca­u­nul pri­mă­riei sec­to­ru­lui 4. Nici măcar 64 de morți.

Citește și:

Reflexe de fost mili­țian

Ceea ce e șocant nu e această per­se­ve­rență a sa. Ceea ce e șocant este nesim­ți­rea celor care îl sus­țin, ati­tu­di­nea lor fățiș anti‐socială, de com­pletă nepă­sare față de cei din jur. Cei de la Pres­sOne au făcut un repor­taj inte­re­sant în care au adu­nat argu­men­ta­ți­ile celor dor­nici să‐l sus­țină pe Popescu‐Piedone.

După mine, eu nu con­si­der că omul ăsta este vino­vat pen­tru ce s‐a întâm­plat acolo, la Colec­tiv. Așa, și eu puteam să mă duc acolo să iau foc, dar poate nu m‐a inte­re­sat, nu?
Var­lam, vop­si­tor

Ne‐am mutat acum doi ani aici și chiar ne‐a plă­cut mult car­ti­e­rul. Nu am găsit câini vaga­bonzi și țigani. E curat, e liniște. Uite, nu e o hâr­tie pe jos! Ați înțe­les? Așa să spu­neți de văru’ Pie­done!
Ano­nim

Dom­nul Pie­done a făcut și va face în con­ti­nu­are pen­tru Sec­to­rul 4. Ce să zic, nu am cuvinte să zic ce a făcut! L‐am votat toată fami­lia, și acum 4 ani, și tot Sec­to­rul 4 îl iubește.
Cla­u­diu

În pri­mul rând și în pri­mul rând, îl votez pen­tru că ne‐a făcut par­curi foarte extra­or­di­nar de fru­moase, că este de atâta timp la putere și până acuma nu s‐a întâm­plat nimic, decât ce s‐a întâm­plat (la Colec­tiv), dar n‐a fost vina dân­su­lui! Este un pri­mar super de gașcă!
Gabriela

Acum, să fiu sin­ceră, pro­ba­bil că un pic vino­vat o fi fost. O mică vină o avea. Nu știu, ceva în genul ăsta, dar nu că … așa și așa. Păre­rea mea! Gră­ta­rele din parc le‐a făcut, era o fru­mu­sețe. Ne‐am dus dumi­necă, amă­râ­tele alea de butu­rugi nu mai erau! Că noi sun­tem la o vâr­stă, luăm sacoșa cu un pic de căr­niță, doi mici, unde să ne ducem? Eu v‐am spus: nu zic că dân­sul e per­fect, Doamne! Dar cred că e sin­gu­rul din Bucu­rești care a făcut ceva pen­tru sec­to­rul ăsta!
Mări­oara

Nică­ieri nu e mai evi­dentă lipsa de empa­tie pen­tru cei din jur. Oame­nii care îl sus­țin pe Pie­done fac parte din cate­go­ria celor pen­tru care micile avan­taje ofe­rite gra­tu­ite, ciu­pe­ala și chi­li­pi­rul sunt mai impor­tante decât seme­nii lor. Pot închide cu ușu­rință ochii chiar și la moar­tea a 64 de oameni, dacă la schimb ei pri­mesc par­curi, băn­cuțe și gră­tare unde să‐și facă doi mici și niște căr­niță.

Cum au ajuns așa? Sunt pur și sim­plu proști și nesim­țiți? I‐a împins viața să devină ast­fel sau au fost așa din­tot­dea­una? Mora­li­ta­tea nu înseamnă nimic pen­tru ei? Între­bă­rile sunt retorice, răs­pun­su­rile le intuim cu toții. Sunt abso­lut sigur că, inte­ro­gați asu­pra con­vin­ge­ri­lor lor reli­gi­oase, toți s‐ar declara orto­do­cși fer­venți, cu frică de Dum­ne­zeu și încre­dere în bise­rică. Atâta doar că în inima și min­tea lor nu e nici urmă de creș­ti­nism. Sunt doar niște oport­u­niști care pupă icoane și se vor mân­tu­iți la gră­madă, cu disco­unt de 100% pen­tru păca­tele pe care le fac în fie­care zi.

Nici nu con­tează că Pie­done nu poate can­dida la pos­tul de pri­mar. Între doi mici și 64 de morți, sec­to­rul 4 pare să fi ales deja.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu