Pie­done nu poate can­dida la po­zi­ția de pri­mar a sec­to­ru­lui 4. Eu con­si­der că asta e o veste bună, un semn de nor­ma­li­tate într-un oraș în a că­rui ad­mi­nis­tra­ție in­com­pe­tența și pros­tul gust își fac de cap de mulți ani în­coace. Însă mo­ti­vul pen­tru care această can­di­da­tură nu a fost po­si­bilă nu este vreun mo­tiv de bu­cu­rie, căci a fost ne­voie de o de­ci­zie a tri­bu­na­lu­lui, ba­zată pe o ar­gu­men­ta­ție pro­ce­du­rală: pre­șe­din­tele unei fi­li­ale de par­tid nu a pus sem­nă­tura pe hâr­ti­ile ofi­ci­ale ale can­di­da­tu­rii. Mult mai fe­ri­cit aș fi fost dacă lo­cu­i­to­rii sec­to­ru­lui 4 ar fi de­mon­strat o ati­tu­dine ci­vică să­nă­toasă și ar fi re­fu­zat să sem­neze pen­tru sus­ți­ne­rea lui Piedone.

Am mai po­ves­tit des­pre dom­nul Cris­tian Po­pescu Pie­done, des­pre ocu­pa­ți­ile sale din vre­mea co­mu­nis­mu­lui și des­pre mo­dul cel pu­țin du­bios în care și‑a fă­cut stu­di­ile su­pe­ri­oare, într‑o obs­cură fa­cul­tate din Pe­tro­șani care i‑a fur­ni­zat o pa­ta­lama de eco­no­mist. La pal­ma­re­sul său de fost șef de câr­ci­umi și de jus­ti­țiar de car­tier, și‑a adă­u­gat acum și ca­li­ta­tea de in­cul­pat într-un do­sar pe­nal, după moar­tea a 64 de ti­neri. Se pare însă că ni­mic nu poate sta în ca­lea do­rin­ței sale ar­ză­toare de a se in­stala din nou în sca­u­nul pri­mă­riei sec­to­ru­lui 4. Nici mă­car 64 de morți.

Ci­tește și:

Re­flexe de fost milițian

Ceea ce e șo­cant nu e această per­se­ve­rență a sa. Ceea ce e șo­cant este ne­sim­ți­rea ce­lor care îl sus­țin, ati­tu­di­nea lor fă­țiș anti-so­ci­ală, de com­pletă ne­pă­sare față de cei din jur. Cei de la Pres­sOne au fă­cut un re­por­taj in­te­re­sant în care au adu­nat ar­gu­men­ta­ți­ile ce­lor dor­nici să‑l sus­țină pe Popescu-Piedone.

După mine, eu nu con­si­der că omul ăsta este vi­no­vat pen­tru ce s‑a în­tâm­plat acolo, la Co­lec­tiv. Așa, și eu pu­team să mă duc acolo să iau foc, dar poate nu m‑a in­te­re­sat, nu?
Var­lam, vopsitor

Ne-am mu­tat acum doi ani aici și chiar ne‑a plă­cut mult car­ti­e­rul. Nu am gă­sit câini va­ga­bonzi și ți­gani. E cu­rat, e li­niște. Uite, nu e o hâr­tie pe jos! Ați în­țe­les? Așa să spu­neți de văru’ Piedone!
Anonim

Dom­nul Pie­done a fă­cut și va face în con­ti­nu­are pen­tru Sec­to­rul 4. Ce să zic, nu am cu­vinte să zic ce a fă­cut! L‑am vo­tat toată fa­mi­lia, și acum 4 ani, și tot Sec­to­rul 4 îl iubește.
Claudiu

În pri­mul rând și în pri­mul rând, îl vo­tez pen­tru că ne‑a fă­cut par­curi foarte ex­tra­or­di­nar de fru­moase, că este de atâta timp la pu­tere și până acuma nu s‑a în­tâm­plat ni­mic, de­cât ce s‑a în­tâm­plat (la Co­lec­tiv), dar n‑a fost vina dân­su­lui! Este un pri­mar su­per de gașcă!
Gabriela

Acum, să fiu sin­ceră, pro­ba­bil că un pic vi­no­vat o fi fost. O mică vină o avea. Nu știu, ceva în ge­nul ăsta, dar nu că … așa și așa. Pă­re­rea mea! Gră­ta­rele din parc le‑a fă­cut, era o fru­mu­sețe. Ne-am dus du­mi­necă, amă­râ­tele alea de bu­tu­rugi nu mai erau! Că noi sun­tem la o vâr­stă, luăm sa­coșa cu un pic de căr­niță, doi mici, unde să ne du­cem? Eu v‑am spus: nu zic că dân­sul e per­fect, Doamne! Dar cred că e sin­gu­rul din Bu­cu­rești care a fă­cut ceva pen­tru sec­to­rul ăsta!
Mărioara

Ni­că­ieri nu e mai evi­dentă lipsa de em­pa­tie pen­tru cei din jur. Oa­me­nii care îl sus­țin pe Pie­done fac parte din ca­te­go­ria ce­lor pen­tru care mi­cile avan­taje ofe­rite gra­tu­ite, ciu­pe­ala și chi­li­pi­rul sunt mai im­por­tante de­cât se­me­nii lor. Pot în­chide cu ușu­rință ochii chiar și la moar­tea a 64 de oa­meni, dacă la schimb ei pri­mesc par­curi, băn­cuțe și gră­tare unde să-și facă doi mici și niște cărniță.

Cum au ajuns așa? Sunt pur și sim­plu proști și ne­sim­țiți? I‑a îm­pins viața să de­vină ast­fel sau au fost așa din­tot­dea­una? Mo­ra­li­ta­tea nu în­seamnă ni­mic pen­tru ei? În­tre­bă­rile sunt re­torice, răs­pun­su­rile le in­tuim cu to­ții. Sunt ab­so­lut si­gur că, in­te­ro­gați asu­pra con­vin­ge­ri­lor lor re­li­gi­oase, toți s‑ar de­clara or­to­do­cși fer­venți, cu frică de Dum­ne­zeu și în­cre­dere în bi­se­rică. Atâta doar că în inima și min­tea lor nu e nici urmă de creș­ti­nism. Sunt doar niște oport­u­niști care pupă icoane și se vor mân­tu­iți la gră­madă, cu di­sco­unt de 100% pen­tru pă­ca­tele pe care le fac în fi­e­care zi.

Nici nu con­tează că Pie­done nu poate can­dida la pos­tul de pri­mar. În­tre doi mici și 64 de morți, sec­to­rul 4 pare să fi ales deja.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.