Dis­cu­tam într-una din se­rile tre­cute cu amici în­tâl­niți la pro­teste des­pre pla­nu­rile de gu­ver­nare ale PSD. Eram cu to­ții de acord că ceea ce își pro­pun este foarte fan­te­zist în con­di­ți­ile în care nu pot fi­nanța toate mă­su­rile pe care le-au anun­țat și că, la un mo­ment dat, vor veni după sa­la­ri­ile ce­lor care mun­cesc în do­me­niul pri­vat. Zvo­nuri des­pre po­si­bi­li­ta­tea in­tro­du­ce­rii im­po­zi­tu­lui pro­gre­siv cir­cu­lau deja. Ci­neva a spus: dacă în­cearcă asta, ie­șim în stradă. Eu n‑am fost de acord cu ideea asta.

Nici mie nu mi-ar con­veni im­po­zi­ta­rea pro­gre­sivă și cred că ar fi, eco­no­mic vor­bind, o mă­sură proastă pen­tru Ro­mâ­nia. Dar până la urmă a gu­verna nu în­seamnă să ți se spună din stradă ce mă­suri să iei și cum să ges­tio­nezi țara. În fond știam toți că PSD are idei de ge­nul ăsta și mulți nu s‑au dus la vot, gi­rând prin ab­sența lor im­ple­men­ta­rea unor ast­fel de po­li­tici. Mi se pare în­drep­tă­țit să ie­șim în stradă când atacă prin­ci­pi­ile sta­tu­lui de drept și ale de­mo­cra­ției, dar nu când își pun în prac­tică ide­ile po­li­tice anun­țate di­na­inte. Pen­tru a ne spune opi­ni­ile des­pre aceste idei avem ale­ge­rile. Dacă le-am ra­tat, dacă am avut alte pă­reri dar nu le-am ex­pri­mat, ar tre­bui să su­por­tăm con­se­cin­țele. Asta în­seamnă democrație.

Pa­ra­do­xal însă, PSD nu re­u­șește în ul­ti­mii ani să gu­ver­neze în spi­ri­tul aces­tor pre­tinse li­nii ide­o­lo­gic pe care le trâm­bi­țează în cam­pa­ni­ile elec­to­rale. Gu­ver­nul Ponta și acum și gu­ver­nul Drag­nea au eșuat în a de­mon­stra va­la­bi­li­ta­tea te­o­ri­i­lor po­li­tico-eco­no­mice din exact ace­lași mo­tiv: aso­ci­e­rea lor cu co­rup­ția. Și, dacă am face o listă de puncte forte și puncte slabe ale aces­tui par­tid, am ob­serva că în am­bele gu­ver­nări au re­u­șit con­tra-per­for­manța de a‑și ig­nora atuu­rile și de a‑și scoate în evi­dență prin­ci­pala slă­bi­ciune: re­nu­mele de par­tid co­rupt. Frus­tra­rea în par­tid tre­buie să fie enormă: au teme po­li­tice foarte so­lide pre­cum lupta anti-să­ră­cie, au cel mai dis­ci­pli­nat elec­to­rat, sunt cei mai or­ga­ni­zați lo­gis­tic în cam­pa­ni­ile elec­to­rale, câștigă pu­te­rea și apoi nu pot să gu­ver­neze. De ce?

Răs­pun­sul e re­la­tiv sim­plu: pen­tru că la vârf se află o ma­fie for­mată din oa­meni ex­trem de co­rupți, care îm­ping în­treg par­ti­dul în ac­țiuni ha­zar­date, de care be­ne­fi­ci­ază doar ei. Fără Ponta, Drag­nea, Șova și al­ții ca ei, PSD ar pu­tea să gu­ver­neze ne­s­tin­ghe­rit și să-și ma­te­ria­li­zeze su­pre­ma­ția elec­to­rală, chiar dacă clasa de mij­loc n‑ar fi prea fe­ri­cită cu mă­su­rile lor so­ci­a­liste. Însă co­rup­ții de la vârf, sus­ți­nuți mai ales de o se­rie de li­deri lo­cali cu pro­bleme pe­nale, au con­fis­cat cârma par­ti­du­lui și duc par­ti­dul prin apele pe­ri­cu­loase ale lup­tei cu jus­ti­ția. Și — sur­priză — toc­mai au aflat că au niște ad­ver­sari re­du­ta­bili, care i‑au în­vins la #co­lec­tiv și îi în­ving și acum la #oug13.

Ce ur­mează? În mod nor­mal pe­se­diș­tii ar tre­bui să se re­pli­eze și să în­țe­leagă că di­rec­ția asta nu‑i poate duce de­cât la eșec. Că sin­gura so­lu­ție este să în­lă­ture ma­fi­o­ții de la con­du­ce­rea par­ti­du­lui și în lo­cul lor să aducă oa­meni noi, care res­piră alt aer și trans­mit alte idei. Oa­meni pre­cum Mi­hai Chi­rică, pri­ma­rul Iași­u­lui. Ceea ce i‑ar scăpa și de tan­de­mul dizgra­țios cu ALDE, un soi de apen­dix pa­ra­zi­tar, al că­rui rost este doar acela de re­morcă pen­tru per­so­naje in­di­ge­ra­bile pre­cum Tă­ri­ceanu sau Constantin.

Vor avea tă­ria să facă aceste schim­bări? Rămâne de văzut.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Bogdan

    Cred ca dom­nul Chi­rica e doar un oport­u­nist care vrea sa preia con­du­ce­rea in par­tid. Nu vad cum a pu­tut ajunge pre­fe­ra­tul lui Nichita si ale­ge­rea PSD pen­tru pri­ma­ria Iasi fara a fi mai mult sau mai pu­tin co­rupt. Imi aduc aminte ca si Ponta tre­cea drept un reformator…
    Cat des­pre des­ti­nul PSD, e strans le­gat de co­rup­tia din Ro­ma­nia. O sa tot cas­tige ale­ge­rile cat timp vom avea o bi­ro­cra­tie nu­me­roasa si co­rupta. Pen­tru ca nu doar cei din varf sunt corupti…

    • Sorin Sfirlogea

      Eu îi dau un vot de în­cre­dere, deo­cam­dată. În pe­i­sa­jul si­nis­tru de la PSD avem ne­voie de spe­ranța că există to­tuși și oa­meni nor­mali la cap acolo.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.