PSD încotro?

Dis­cu­tam într-una din ser­ile tre­cute cu amici întâl­niți la proteste despre pla­nurile de guvernare ale PSD. Eram cu toții de acord că ceea ce își propun este foarte fan­tezist în condiți­ile în care nu pot finanța toate măsurile pe care le-au anunțat și că, la un moment dat, vor veni după salari­ile celor care muncesc în dome­niul pri­vat. Zvonuri despre posi­bil­i­tatea intro­duc­erii impoz­i­t­u­lui pro­gre­siv cir­cu­lau deja. Cineva a spus: dacă încearcă asta, ieșim în stradă. Eu n‑am fost de acord cu ideea asta.

Nici mie nu mi-ar con­veni impoz­itarea pro­gre­sivă și cred că ar fi, eco­nomic vorbind, o măsură proastă pen­tru Româ­nia. Dar până la urmă a guverna nu înseamnă să ți se spună din stradă ce măsuri să iei și cum să ges­tionezi țara. În fond știam toți că PSD are idei de genul ăsta și mulți nu s‑au dus la vot, girând prin absența lor imple­mentarea unor ast­fel de politici. Mi se pare îndrep­tățit să ieșim în stradă când atacă prin­cipi­ile stat­u­lui de drept și ale democrației, dar nu când își pun în prac­tică ideile politice anunțate dinainte. Pen­tru a ne spune opini­ile despre aceste idei avem alegerile. Dacă le-am ratat, dacă am avut alte păreri dar nu le-am expri­mat, ar tre­bui să suportăm con­secințele. Asta înseamnă democrație.

Para­doxal însă, PSD nu reușește în ultimii ani să guverneze în spir­i­tul aces­tor pretinse linii ide­o­logic pe care le trâm­bițează în cam­pani­ile elec­torale. Guver­nul Ponta și acum și guver­nul Drag­nea au eșuat în a demon­stra val­a­bil­i­tatea teori­ilor politico-economice din exact ace­lași motiv: asocierea lor cu corupția. Și, dacă am face o listă de puncte forte și puncte slabe ale aces­tui par­tid, am observa că în ambele guvernări au reușit contra-performanța de a‑și ignora atu­urile și de a‑și scoate în evi­dență prin­ci­pala slăbi­ci­une: renu­mele de par­tid corupt. Frus­trarea în par­tid tre­buie să fie enormă: au teme politice foarte solide pre­cum lupta anti-sărăcie, au cel mai dis­ci­plinat elec­torat, sunt cei mai orga­ni­zați logis­tic în cam­pani­ile elec­torale, câștigă put­erea și apoi nu pot să guverneze. De ce?

Răspun­sul e rel­a­tiv sim­plu: pen­tru că la vârf se află o mafie for­mată din oameni extrem de corupți, care împ­ing întreg par­tidul în acți­uni haz­ar­date, de care ben­e­fi­ci­ază doar ei. Fără Ponta, Drag­nea, Șova și alții ca ei, PSD ar putea să guverneze nest­ingherit și să-și mate­ri­al­izeze supre­mația elec­torală, chiar dacă clasa de mijloc n‑ar fi prea feric­ită cu măsurile lor social­iste. Însă corupții de la vârf, susțin­uți mai ales de o serie de lid­eri locali cu prob­leme penale, au con­fis­cat cârma par­tidu­lui și duc par­tidul prin apele per­icu­loase ale luptei cu justiția. Și — sur­priză — toc­mai au aflat că au niște adver­sari redutabili, care i‑au învins la #colec­tiv și îi înving și acum la #oug13.

Ce urmează? În mod nor­mal pesediștii ar tre­bui să se replieze și să înțe­leagă că direcția asta nu‑i poate duce decât la eșec. Că sin­gura soluție este să înlă­ture mafioții de la con­duc­erea par­tidu­lui și în locul lor să aducă oameni noi, care respiră alt aer și trans­mit alte idei. Oameni pre­cum Mihai Chir­ică, pri­marul Iași­u­lui. Ceea ce i‑ar scăpa și de tandemul diz­grațios cu ALDE, un soi de apen­dix paraz­i­tar, al cărui rost este doar acela de remorcă pen­tru per­son­aje indi­g­er­abile pre­cum Tăriceanu sau Con­stan­tin.

Vor avea tăria să facă aceste schim­bări? Rămâne de văzut.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Bogdan

    Cred ca dom­nul Chir­ica e doar un opor­tunist care vrea sa preia con­duc­erea in par­tid. Nu vad cum a putut ajunge prefer­atul lui Nichita si alegerea PSD pen­tru pri­maria Iasi fara a fi mai mult sau mai putin corupt. Imi aduc aminte ca si Ponta tre­cea drept un refor­ma­tor…
    Cat despre des­tinul PSD, e strans legat de corup­tia din Roma­nia. O sa tot cas­tige alegerile cat timp vom avea o biro­cratie numeroasa si corupta. Pen­tru ca nu doar cei din varf sunt corupti…

    • Sorin Sfirlogea

      Eu îi dau un vot de încredere, deo­cam­dată. În peisajul sin­istru de la PSD avem nevoie de sper­anța că există totuși și oameni nor­mali la cap acolo.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu