Secretele designului auto

Dacă te‐ar întreba cineva ce repre­zintă pen­tru tine mașina pe care o con­duci sau pe care ai vrea să o con­duci, ce ai răs­punde? Nu te grăbi, gândește‐te bine. E pur și sim­plu un obiect, pe care l‐ai ales pen­tru că e prac­tic, pen­tru a câștiga liber­ta­tea de miș­care în con­di­ții de con­fort? Sau e mai mult de atât, e ceva ce te repre­zintă ca per­so­na­li­tate, e un mod de a te exprima ca indi­vid?

O sim­plă con­sta­tare: numă­rul inci­den­te­lor ruti­ere este în con­ti­nuă creș­tere. Micile tam­po­nări, zgâri­e­tu­rile ușoare au deve­nit un fapt obiș­nuit în orașe aglo­me­rate. Urmă­to­rul pas rațio­nal ar fi să vedem măsuri con­struc­tive care să dimi­nu­eze efec­tele unor ast­fel de eve­ni­mente: spo­i­lere elas­tice, pro­te­jate cu un strat de cau­ciuc, mai puține ele­mente fra­gile în zonele de risc poten­țial. Ceea ce vedem în schimb este aproape opu­sul. Cu cât un auto­mo­bil e mai scump, cu atât desig­nul exte­rior e mai sofis­ti­cat, linia con­struc­tivă mai com­pli­cată, orna­men­ta­rea mai bogată în ele­mente fra­gile. Orice atin­gere pro­duce zgâri­e­turi, orice apă­sare se lasă cu pagube.

Con­struc­to­rii știu că scă­de­rea dura­tei de viață a pro­du­su­lui – așa cum se pro­ce­dează în indus­tria elec­tro­ca­s­ni­ce­lor, de pildă – nu este o solu­ție. Dura­bi­li­ta­tea este o parte impor­tantă a valo­rii auto­mo­bi­lu­lui. Dacă cedează ușor moto­rul, sis­te­mul de frâ­nare, insta­la­ția elec­trică, masina nu se mai vinde bine. Deci din ce se pot face bani după vân­za­rea pro­du­su­lui prin­ci­pal? Care sunt pro­du­sele com­ple­men­tare, con­su­ma­bi­lele care gene­rează vân­zări? Desi­gur, pie­sele de schimb exte­ri­oare. Acolo e întot­dea­una vina cum­pă­ră­to­ru­lui – el a lovit ceva, el a pro­dus zgâri­e­tura, el a fost negli­jent. Cum gene­rează vân­zări mai multe? Făcând pie­sele din mase plas­tice, care se sparg sau se rup foarte ușor. Cum se pot asi­gura că nu apar piese de schimb făcute de alte com­pa­nii? Com­pli­când desig­nul, adă­u­gând tot felul de adân­ci­turi, linii frânte, cur­buri neo­biș­nu­ite, decu­paje spe­ci­ale, care să‐l facă difi­cil de rea­li­zat teh­no­lo­gic pen­tru cei ce nu au matri­țele ori­gi­nale.

Cum­pă­ră­to­rii mași­ni­lor nu cer modele mai adec­vate pen­tru tra­fi­cul urban sau un design care să le scu­tească chel­tu­ie­lile în caz de acci­dent minor. Dim­po­trivă cu cât orna­men­ta­rea e mai sofis­ti­cată, cu cât spo­i­le­rele sunt mai extra­va­gante, cu atât mode­lul e mai apre­ciat. Pen­tru că – răs­pun­zând între­bă­rii de la înce­put – auto­mo­bi­lul nu este (încă) doar un obiect de uti­li­tate, ci și o moda­li­tate de expri­mare per­so­nală. Cu cât e mai ele­gant, mai puter­nic, mai luxos, cu atât și pro­pri­e­ta­rul său este pre­zump­tiv ase­me­nea lui. Spe­răm în secret să împru­mu­tăm ima­gi­nea obiec­te­lor pe care le afi­șăm: haine, biju­te­rii, auto­mo­bile. Iar ima­gi­nea costă, nu‐i așa?


Citește și…


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Meniu