Unul după al­tul, toate pro­iec­tele le­gi­sla­tive im­por­tante ini­țiate de USL au că­zut proba con­sti­tu­țio­na­li­tă­ții la CCR. Te pune pe gân­duri ches­tia asta, nu? Ce fel de oa­meni sunt cei care re­dac­tează le­gile as­tea? Ce pre­gă­tire ju­ri­dică au? Ce fel de oa­meni tri­mi­tem în par­la­ment? Cum îi ale­gem să ajungă acolo? Ce cri­te­rii mi­ni­male ar tre­bui să în­de­pli­nească ci­neva care can­di­dează pen­tru o func­ție de de­pu­tat sau senator?

Ipo­teza cea mai ve­hi­cu­lată de presă este aceea a ig­no­ră­rii in­sti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui de drept. Cei care lu­crează la pro­iec­tele le­gi­sla­tive vor să treacă prin ple­nul par­la­men­tu­lui pre­ve­deri le­gale care să le sa­tis­facă do­rin­țele gru­pu­ri­lor de in­te­rese pe care le re­pre­zintă și, în opi­nia lor, nici o altă in­sti­tu­ție a sta­tu­lui nu ar tre­bui să li se opună. Pro­ba­bil că mulți chiar așa și gân­desc, dar mai e o per­spec­tivă asu­pra că­reia ni­meni nu in­sistă su­fi­cient de mult: in­com­pe­tența po­li­tică. Oa­me­nii ăș­tia nu sunt în stare să scoată un text le­gi­sla­tiv de­cent pen­tru că sunt niște im­pos­tori in­com­pe­tenți, aju­nși acolo prin în­șe­lă­ciune și minciună.

Re­vin la ob­se­sia mea cu va­li­da­rea com­pe­ten­țe­lor par­la­men­tare — ne tre­buie un test obli­ga­to­riu de cu­noș­tințe le­gi­sla­tive pen­tru a pu­tea can­dida ca par­la­men­tar. Vrei să fii le­giu­i­tor? De­mos­trează că ai com­pe­ten­țele ne­ce­sare. Un test grilă, cu 100 în­tre­bări se­lec­tate alea­to­riu dintr‑o listă de câ­teva mii de în­tre­bări din con­sti­tu­ție, prin­ci­pi­ile sta­tu­lui de drept, drep­tu­rile omu­lui, la care tre­buie răs­puns în timp li­mi­tat. To­tul în for­mat di­gi­tal — o apli­ca­ție al că­rei ges­tio­nar să fie în afara Ro­mâ­niei. Sco­rul mi­nim pen­tru a pu­tea fi par­la­men­tar ar tre­bui să fie 8 și mi­nim 7 la fi­e­care sec­țiune a tes­tu­lui. Iar la fi­nal un cer­ti­fi­cat de con­for­mi­tate cu cri­te­ri­ile so­li­ci­tate pen­tru un parlamentar.

Câți din­tre ac­tu­a­lii par­la­men­tari cre­deți că ar trece de un ast­fel de test?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.