Convins, învins

Sunt tot mai îngri­jo­rat cu fie­care zi des­pre felul în care vor­bim unii cu alții, des­pre felul în care inte­rac­țio­năm direct sau indi­rect. Simt o pola­ri­zare cres­cândă a celor din jur, ba chiar o savoare a con­frun­tă­rii și tot mai puțini oameni dis­puși să se afle în zona com­pro­mi­su­lui, a argu­men­tă­rii logice. Andrei Pleșu avea drep­tate: există două feluri de oameni și doar cu unii din­tre ei poți dia­loga.

Există cei care au opi­nii, adică păreri con­stru­ite prin zil­nica obser­va­ție a fap­te­lor coti­diene, la care se ada­ugă poate niște lec­turi și ceva rațio­na­mente pro­prii. Ei sunt dis­puși să-și pună în dis­cu­ție pro­pri­ile argu­mente, să le apere și une­ori să le aban­do­neze atunci când se dove­desc nevi­a­bile, fără să facă din asta o tra­ge­die per­so­nală. Iar când se dove­dește că au avut drep­tate nu stri­vesc pe cei­lalți cu vic­to­ria lor. Sunt tot mai rari oame­nii ăștia.

Există însă tot mai mulți oameni care nu au păreri, ci con­vin­geri. Cu un om care are con­vin­geri nu poți dia­loga. Drep­ta­tea este de par­tea lui neîn­do­iel­nic. E atât de sigur de ade­vă­ru­rile sale încât argu­men­ta­ția nu mai are rost, dez­ba­te­rea este futilă. Tot ce poți face este să fii de acord cu el, fără nuanțe, fără doar și fără poate. Alt­min­teri ești duș­ma­nul său și, în func­ție de subiec­tul dez­bă­tut, ești chiar și duș­ma­nul țării, nației ori al popo­ru­lui.

Nici una din aceste cate­go­rii nu deține ade­vă­rul. Sin­gura cale către el este dia­lo­gul neîn­crân­ce­nat, calm, rațio­nal. Însă dia­lo­gul e din ce în ce mai puțin posi­bil. Așa că nu mai rămâne decât mani­pu­la­rea. Să muți con­vin­ge­rile oame­ni­lor în altă direc­ție, cea pe care o vrea un grup poli­tic, finan­ciar sau social. Un grup de inte­rese. Para­do­xal, toc­mai pen­tru că nu folo­sesc rațio­na­men­tul, ci emo­ți­ile, cei care au con­vin­geri ferme sunt cea mai bună masă de mane­vră pen­tru mani­pu­la­tori. Cei care sunt con­vinși, pot fi ușor învinși.

În limba română, atunci când vrei să deter­mini pe cineva să gân­dească sau să facă ceva într-un anume fel, spui că vrei să-l con­vingi. Adică să-i schimbi con­vin­ge­rea veche cu una nouă. Dar să rămână la fel de habo­t­nic și de păr­ti­ni­tor, sol­dat fidel nou­lui stă­pân. Con­vins. Învins.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Dacă ai ceva de spus...

  1. trambulinesparta.ro

    Sun­tem și aju­tați la greu ca să ne dezu­ma­ni­zăm…


Meniu