Atentatele din fiecare zi

Într-o foto­gra­fie culeasă de pe Twit­ter, două femei musul­mane ce poartă burka tra­ver­sează un loc de plajă unde o mul­țime de tinere au doar cos­tume de baie sumare. Ima­gi­nea este diso­nantă, con­tra­ri­antă, ca și cum ar fi un colaj pop art nere­u­șit. Pri­vești mai atent și înțe­legi că nu e nici un tru­caj, feme­ile musul­mane au ales să tra­ver­seze spa­țiul acela, au igno­rat con­tras­tul cul­tu­ral, defilându-și aus­te­ri­ta­tea reli­gi­oasă prin mij­lo­cul deca­den­ței morale a occi­den­ta­li­lor.

Pen­tru un ochi atent există și alte deta­lii inte­re­sante. Feme­ile musul­mane au genți. În țările isla­mu­lui pro­fund, în frunte cu Ara­bia Sau­dită, dar chiar și în Emi­rate sau în Qatar, așa ceva nu este posi­bil. Acest acce­so­riu ves­ti­men­tar nu este per­mis de buna tra­di­ție musul­mană, însă într-o țară euro­peană res­tric­ți­ile se mai înmoaie puțin, îngăduindu-le această mică fri­vo­li­tate. Este tri­bu­tul modest pe care isla­mul îl face în numele inte­gră­rii în cul­tura euro­peană. Dar lucru­rile se opresc aici. Tru­pu­rile feme­i­lor tre­buie aco­pe­rite din creș­tet până în tălpi.

Apoi, în fun­dal vedeți cele trei tinere euro­pene. Expre­sia de pe chi­pul lor e eloc­ventă: sur­priza de a vedea femei cu burka într-un loc de plajă e nedi­si­mu­lată. Și nu e doar sur­priza, ci și un sen­ti­ment de com­pă­ti­mire pe care ochii lor îl tră­dează. E lim­pede că nu e nici o plă­cere să te dra­pezi în negru într-o zi toridă de vară. E ușor de ima­gi­nat dogoa­rea, transpi­ra­ția, discon­for­tul. Pen­tru o tânără cres­cută în tra­di­ți­ile occi­den­tu­lui, a umbla înveș­mân­tat în negru sub soa­rele fier­binte este ini­ma­gi­na­bil, tre­buie să fii nebun.

Ce rost are păs­tra­rea tra­di­ției musul­mane în mij­lo­cul unei civi­li­za­ții unde liber­ta­tea indi­vi­du­ală e atât de mare încât a înce­put să-și dău­neze sieși? Ce sens rațio­nal și moral mai are burka musul­mană când în jurul tău sunt mii de cor­puri dezgo­lite? Pe cine pro­te­jează haina nea­gră și împo­triva a ce? Ten­ta­ți­ile car­nale ale băr­ba­tu­lui musul­man nu mai pot fi înfrâ­nate prin por­tul aus­ter, căci în jurul lui defi­lează în fie­care clipă fuste scurte, decol­te­uri gene­roase, șol­duri legă­nând. Onoa­rea femeii musul­mane pro­ba­bil că e o palidă con­so­lare când se com­pară cu feme­ile euro­pene, ce-și expun fru­mu­se­țea mai mult sau mai puțin natu­rală fără nici o res­tric­ție. Mă gân­desc că, dacă aș fi musul­man, băr­bat sau femeie, aș resimți zi de zi o frus­trare cres­cândă în față aces­tor insol­va­bile dis­cre­panțe cul­tu­rale.

Sin­gura cale rațio­nală de a solu­ționa această per­ma­nentă con­tra­dic­ție este să accepți inte­gra­rea. Dar pe calea asta apucă prea puțini din­tre musul­mani. Așa că burka rămâne arma rezis­ten­ței lor la schim­bare, decla­ra­ția per­ma­nentă de dez­a­cord cu cul­tura euro­peană, aten­ta­tul paș­nic săvâr­șit zil­nic împo­triva unei civi­li­za­ții de a cărei bunăs­tare se folo­sesc, dar pe ale cărei liber­tăți le-ar vrea supri­mate.


Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Dacă ai ceva de spus...


Meniu