Necesitatea și oportunitatea

Cine decide dacă un act admi­nis­tra­tiv este nece­sar și oportun? Asta e una din­tre între­bă­rile care nasc con­tro­verse zilele astea. Sena­tul a apro­bat prin vot niște modi­fi­cări legi­sla­tive care intro­duc ideea că un ales local – res­pec­tiv un pri­mar – nu poate fi tras la răs­pun­dere de alte auto­ri­tăți ale sta­tu­lui pen­tru nece­si­ta­tea și oport­u­ni­ta­tea deci­zi­i­lor pe care le ia. Cu alte cuvinte, ducând lucru­rile la extrem, un pri­mar poate decide să dea toți banii comu­ni­tă­ții pe o sta­tuie din aur ridi­cată în cen­trul loca­li­tă­ții fără ca vreun pro­cu­ror sau alt organ de anchetă să îl poată trage la răs­pun­dere. Pare revol­tă­tor?

Hai să mer­gem la extrema cea­laltă. Imaginează‐ți că ești pri­ma­rul unei loca­li­tăți, ești o per­soană one­stă și bine inten­țio­nată și – pe baza unei ana­lize de tip mana­ge­rial – decizi că e mai puțin impor­tant pen­tru comu­ni­tate să asfal­tezi niște străzi. În schimb folo­sești banii ca să faci o groapă de gunoi eco­lo­gică. N‐ai furat nimic, n‐ai făcut groapa de gunoi cu firma unui cum­nat, ai res­pec­tat pro­ce­du­rile legale. Vine un pro­cu­ror și zice că deci­zia ta e abu­zivă, că ai detur­nat banii comu­ni­tă­ții și te tri­mite în jude­cată. Pare rezo­na­bil?

Lucru­rile s‐au întors cu fun­dul în sus în Româ­nia. Aștep­tăm de la DNA și pro­cu­ro­rii săi să ne rezolve pro­ble­mele de nece­si­tate și oport­u­ni­tate. De ce? Pen­tru că nu avem, ca soci­e­tate, capa­ci­ta­tea de a dis­cerne cine sunt per­soa­nele potri­vite pen­tru a ne admi­nis­tra loca­li­tă­țile și din cauza asta ajung în frun­tea noas­tră tot felul de șar­la­tani și impos­tori. În loc să cău­tăm o solu­ție ca să nu mai ale­gem infrac­tori și incom­pe­tenți, vrem pro­cu­rori care să‐i ares­teze nu doar când fură, ci și când sunt nepri­ce­puți. Cum s‐ar spune, am vrea un stat în care cetă­țe­nii sunt exo­ne­rați de răs­pun­de­rea ale­ge­ri­lor lor, pe care o deleagă unor magis­trați: vedeți voi ce fac ăștia că noi nu ne‐am gân­dit la nimic când i‐am ales, dar aveți grijă să nu comită pros­tii. Ți se pare nor­mal?

Mie nu.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu