De unde luăm deciziile
/ Miniblog
27 dec.
2017

 41

Folo­sim ade­sea expre­sii asu­pra cărora nu medi­tam prea mult. Pur sim­plu pro­nun­țăm cuvin­tele pen­tru că așa le-am învă­țat, așa se spune. Din­colo de ele există une­ori sur­prin­ză­toare înțe­le­suri și învă­ță­minte. Pro­ba­bil că filo­lo­gii știu mai multe des­pre ast­fel de lucruri, dar uite că nu ni le prea spun și nouă. Iar sur­pri­zele nu vin întot­dea­una din seman­tică, ci din com­pa­ra­ția expri­mă­rii din limba română cu cea din alte limbi. De pildă engleza.

Să vă dau un exem­plu. Spu­nem în română că luăm o deci­zie atunci când ni se cere să hotă­râm ceva. A lua pre­su­pune un act de însu­șire a ceva ce a fost creat sau deți­nut de alt­ci­neva. E o depo­se­dare a altuia sau altora. Șeful ia deci­zii. Cine face aceste deci­zii? Cine le con­stru­iește? Subli­mi­nal suge­răm că deci­zia este con­stru­ită de subal­terni, ceea ce ade­sea e foarte ade­vă­rat. Munca de ana­liză, efor­tul de a cer­ceta posi­bi­lele vari­ante, stră­da­nia de a o iden­ti­fica pe cea mai potri­vită apar­țin ade­sea celor ce sunt sub comanda șefu­lui. Ei pre­zintă rezul­ta­tele mun­cii lor, iar șeful îi depo­se­dează de ele și le trans­formă în deci­zia sa. Pe care a luat-o. Să nu-mi spu­neți că nu vi s-a întâm­plat așa ceva nici­o­dată că nu vă cred.

În engleză expre­sia este com­plet dife­rită din punct de vedere seman­tic. You have to make a deci­sion. Nimic nu-ți vine de-a gata, nimeni nu tre­buie să-ți aducă ceva ce să poți apoi lua. Tu tre­buie să faci efor­tul. Tu tre­buie să-ți asumi res­pon­sa­bi­li­ta­tea.

Inte­re­sant cum sen­sul cuvin­te­lor pe care le ros­tim ne poate influ­ența felul de a gândi, nu?


Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Ovi Tamasan
 (27 Dec 2017 - 23:09)
Neah, nu cred ca are (face? :) ) sens. Fix opusul teoriei tale e "a face o plecaciune" vs "take a bow". De unde ia englezu' plecaciunea?
Ovi Tamasan
 (27 Dec 2017 - 23:09)
Neah, nu cred ca are (face? :) ) sens. Fix opusul teoriei tale e "a face o plecaciune" vs "take a bow". De unde ia englezu' plecaciunea?
Sorin Sfirlogea
 (27 Dec 2017 - 23:15)
De unde luăm și noi deciziile :D
Sorin Sfirlogea
 (27 Dec 2017 - 23:15)
De unde luăm și noi deciziile :D
Anda Badea
 (30 Dec 2017 - 17:51)
Similar cu "a câştiga" vs "to earn". :-)
Meniu