A mai tre­cut un an prin noi, a fost și soare, au fost și ploi — cam așa spune cân­te­cul ce­lor de la Com­pact — dar im­por­tant este că ați stat cu mine. 2013 a fost al doi­lea an de scris pe blog în mod con­stant și mă bu­cur că am gă­sit tim­pul și cu­vin­tele prin care să po­ves­tesc ce (mai) cred eu des­pre cele ce ne in­con­joară. Ca și anul tre­cut, fac acum un mic bi­lanț al blo­gu­lui, ca să aflu cum am evoluat.

Veș­tile sunt în ge­ne­ral bune. Nu­mă­rul de vi­zi­ta­tori a cres­cut bi­ni­șor. Au fost câ­teva ar­ti­cole care au de­ve­nit apro­xi­ma­tiv vi­rale și au adus mulți ci­ti­tori. Din pă­cate nu toți s‑au mai în­tors ul­te­rior, ceea ce se vede din creș­te­rea mai mo­destă a nu­mă­ru­lui de pa­gini ac­ce­sate. Per an­sam­blu însă e o creș­tere mul­țu­mi­toare. Am fă­cut și o cam­pa­nie de ad­ver­ti­sing pe Fa­ce­book, în­tre 21 și 25 oc­tom­brie, care a adus vreo mie de like-uri pe pa­gina afe­rentă blo­gu­lui, dar a pro­dus re­la­tiv pu­tine in­te­rac­țiuni ul­te­ri­oare. Oa­me­nii sunt ușor de con­vins să dea un like, dar se pare că o fac dintr-un soi de iner­ție, nu din con­vin­ge­rea că vor mai re­veni la pa­gina că­reia i‑au acor­dat apre­ci­e­rea lor. Una peste alta, cam­pa­ni­ile pe Fa­ce­book pen­tru un blog ca al meu nu par să me­rite banii.

În 2013 am in­tro­dus pe lângă mi­ni­blog — pe care l‑am creat ca să pot grupa ar­ti­co­lele mai scurte, cu tri­mi­tere la o altă sursă — fo­to­blo­gul și gas­tro­blo­gul, am­bele me­nite să iden­ti­fice mai clar două zone de in­te­res pe care le-am afir­mat în re­pe­tate rân­duri: că­lă­to­ri­ile și gă­ti­tul. Gas­tro­blo­gul e pu­țin mai mult de atât, nu mi-am do­rit să fie încă un blog de re­țete — sunt deja des­tule din as­tea — ci un loc unde să po­ves­tesc ex­pe­rien­țele mele gas­tro­no­mice, in­di­fe­rent dacă se pe­trec în bu­că­tă­ria mea sau la un restaurant.

Sunt și vești mai pu­țin bune. Tim­pul pe pa­gină a scă­zut con­si­de­ra­bil, poate și pen­tru că am in­tro­dus mi­ni­blo­gul, care are text mai pu­țin și se ci­tește mai re­pede. Sau poate că unii n‑au avut răb­dare să ci­tească tot tex­tul unui ar­ti­col și au ple­cat după pri­mele rân­duri. Sau poate că e efec­tul pro­ble­mei prin­ci­pale pe care a manifestat‑o blo­gul în 2013: vi­teza de în­căr­care. Sta­tis­ti­cile nu arată prea bine din punc­tul ăsta de ve­dere, drept pen­tru care am luat mă­suri. Încă nu știu dacă am gă­sit so­lu­ția per­fectă, dar sper ca în ur­mă­toa­rele săp­tămâni să re­zolv problema.

Dar iată și ci­frele concrete:

 20122013Va­ri­a­ție %
Vi­zi­ta­tori unici5.51314.400+161%
Vi­zite14.28528.811+102%
Pa­gini citite34.42560.108+75%
Du­rata me­die a vizitei4 min 23 sec3 min-32%
Nu­măr me­diu de pa­gini per vizită2,42,1-13%

Cele mai ci­tite ar­ti­cole din 2013:

Ro­șia Montană. Per­spec­tiva sil­vică. — 2.285 afișări
Scri­soare mi­nis­tru­lui Varga — 1.821 afișări
Eu ro­mân, ei se­cui — 711 afișări
Sin­guri îm­pre­ună — 450 afișări
Se­min­țele bune în­flo­resc mai târ­ziu — 402 afișări


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Anonymous

  Di­rec­tia e foarte buna. Sta­tis­ti­cile nu sunt in­tot­dea­una re­le­vante din toate punc­tele de ve­dere. Sa spe­ram ca 2014 nu va fi in ace­easi nota cu care ne-am obis­nuit: mai prost ca anul care a tre­cut si mai bun ca cel care va veni…

 2. Alice

  Te fe­li­cit că ai scris, mă fe­li­cit că am ci­tit şi mea culpa, că am co­men­tat cam pu­ţin. Să ne unim forţele în 2014, va fi un an interesant.

  • Sorin Sfirlogea

   Abia aș­tept 🙂

   • Alice

    Aş avea o re­marcă: o dată cu mi­ni­blo­gul, blo­gul e mai di­na­mic, aproape sprinţar, dar în ace­laşi timp şi‑a pier­dut un pic din adân­cime. Ceea ce vreau să spun e că, sen­sul (cine sunt, în­co­tro mă în­drept) nu vine din in­fan­ti­li­ta­tea lui ponta sau pa­to­lo­gia lui an­to­ne­scu, ori­cât le-am de­nu­nţa, ci punându‑i une­ori în pa­ran­teză şi aple­cându-ne asu­pra lu­cru­ri­lor care exis­tau îna­inte de ei şi care ne vor su­pra­vi­eţui. Ştiu că asta nu e prin­ci­pala me­nire asu­mată a aces­tui blog, căci nu pu­tem trăi pe culmi tot tim­pul, însă, era o vreme când obi­ş­nu­iai să plon­jezi mai des în adân­cu­rile fi­inţei, şi-ţi ieşea te­ri­bil de bine, într‑o notă unică.
    Să nu ne risipim!

    • Alice

     Şi ca să scoa­tem la lu­mină toc­mai ceea ce menţio­nam mai sus, poate faci, te rog, vi­zi­bile ca­te­go­ri­ile sub care pu­blici ar­ti­co­lele, fie sub pa­gina acasă, fie în me­niul din dreapta. Mulţumesc.

     • Alice

      Hai că de-abia acum le-am vă­zut, sunt în jo­sul pa­gi­nii. Of.

     • Sorin Sfirlogea

      Am fă­cut un pic de cer­ce­tare des­pre cum se uti­li­zează aceste ca­te­go­rii și eti­chete (blo­gul e în­scris pe Go­o­gle ana­ly­tics) și am con­sta­tat că foarte pu­țini le ac­ce­sează. Ma­jo­ri­ta­tea vin pe link di­rect din Fa­ce­book sau RSS și ajung di­rect într-un ar­ti­col, după care ies. Deci le-am ma­zi­lit în jo­sul paginii. 😉


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.