Bre­slele pro­fe­sio­nale nu sunt de obi­cei foarte unite în Ro­mâ­nia. Me­di­cii nu re­u­șesc să co­a­gu­leze în mod ar­ti­cu­lat în fața unui stat ne­pă­să­tor cu des­ti­nele lor, ac­to­rii nu se pot or­ga­niza și sunt tra­tați ca niște pa­ria și enu­me­ra­rea ar pu­tea con­ti­nua. Nu avem încă o con­ști­ință a apar­te­nen­ței la un corp pro­fe­sio­nal că­ruia să‑i afir­măm și să‑i sus­ți­nem im­por­tanța so­ci­ală, sun­tem mai de­grabă ten­tați de per­spec­tiva sin­di­cală, unde într-un amal­gam ne­in­te­li­gi­bil de pro­fe­sii și in­te­rese în­cer­căm — mai de­grabă fără suc­ces — să ne ce­rem drep­tu­rile. Dar există to­tuși excepții.

Ne-au dovedit‑o chiar ieri cio­ba­nii. S‑au mo­bi­li­zat și au ve­nit în fața par­la­men­tu­lui ca să pro­tes­teze îm­po­triva noii legi a vâ­nă­to­rii, proas­păt adop­tată de po­li­ti­cieni, care pre­vede li­mi­ta­rea nu­mă­ru­lui de câini pe care îi pot avea pe lângă tur­mele de oi cu care pă­șu­nează. Presa le cam ține par­tea, pro­ba­bil din obiș­nu­ința de a fi de par­tea ce­lor ce se opun cla­sei po­li­tice. Lu­mea face co­men­ta­rii fa­vo­ra­bile lor. Par­la­men­ta­rii au dat îna­poi și au pro­mis re­vi­zu­i­rea le­gii. Ca miș­care pro­fe­sio­nală, ma­ni­fes­ta­ția de ieri a fost un suc­ces pen­tru cio­bani. Însă lu­cru­rile sunt pu­țin mai com­pli­cate de atât.

De ce e ne­voie de mai mulți câini pe lângă tur­mele de oi? În­tre­ba­rea pare sim­plă, dar răs­pun­sul e ceva mai nu­an­țat. La munte cio­ba­nii se con­fruntă mai ales cu pro­blema ata­cu­ri­lor ani­ma­le­lor săl­ba­tice. Toți știm că ur­șii car­pa­tini se în­fruptă ade­sea cu câte o oaie smulsă prin luptă din târla vre­u­nei stâni. Să te bați cu ur­sul nu e po­si­bil cu doar 2–3 câini, ai ne­voie de o mică ar­mată de du­lăi agre­sivi și cu­ra­joși care să‑l pună pe fugă și nu de pu­ține ori unii din­tre câini sfâr­șesc tra­gic în această luptă pen­tru apă­ra­rea tur­mei. Dar la deal și la câm­pie această pro­blemă nu există, poate doar ho­ții să te calce noap­tea pen­tru a fura ceva mi­oare, așa că se poate păzi turma cu mult mai pu­țini câini.

Ar mai fi și ne­voia de a con­trola turma aflată la păs­cut. Câi­nii de stână sunt ne­în­tre­cuți și ne­o­bo­siți în a mâna oile în­co­tro le cere cio­ba­nul, scu­tind oa­me­nii de o aler­gă­tură obo­si­toare. Cu câți câini poți face treaba asta? Pro­ba­bil nu foarte mulți, cu cât sunt mai bine dre­sați, cu atât mai pu­țini sunt necesari.

Însă la stână, mai ales la munte unde cio­ba­nii se află la mare dis­tanță de sate, mân­ca­rea e în­tot­dea­una o pro­blemă. În afară de lapte și brânză care se pro­duc pe loc, ce­le­lalte tre­buie aduse cu mult efort. Pen­tru câini nu rămâne de obi­cei mare lu­cru — ade­sea un di­ta­mai du­lăul tre­buie să se mul­țu­mească cu un boț de mă­mă­ligă arun­cat în niște zer și nu e de mi­rare că e mai me­reu flămând. In­s­tinc­tele sale de ani­mal in­tră în func­țiune și ten­ta­ția de a vâna prin pă­du­rile dim­pre­jur e ire­zis­ti­bilă. Noap­tea haita de câini pleacă ade­sea după vreo pradă ușoară. Vâ­nă­to­rii se plâng de câi­nii de la stâni pen­tru că aleargă vâ­na­tul, omoară câte un ie­pure sau vreun pui de că­pri­oară. De aia s‑a in­ven­tat ju­jeul pus la gâ­tul du­lă­i­lor, ca să nu poată alerga cu ma­ximă vi­teză, dând o șansă vâ­na­tu­lui să scape cu fuga.

Eu um­blu su­fi­cient de des pe munți ca să fi vă­zut des­tui câini cio­bă­nești. În ma­rea lor ma­jo­ri­tate nu au ju­jeu sau au un si­mu­la­cru care nu‑i îm­pie­dică să fugă. Iar dacă în­trebi cio­ba­nii des­pre asta, se uită urât la tine și even­tual îți răs­pund că au pus câi­ni­lor ju­jeu, dar s‑a pier­dut chiar adi­nea­uri, iar ei nu au timp să stea toată ziua să facă altele.

Însă ade­vă­rul gol-go­luț e că nici cio­ba­nii nu prea se omoară cu fi­rea să res­pecte le­gea. De pildă li­mi­ta­rea nu­mă­ru­lui de câini nu s‑a le­gi­fe­rat acum, ci din 2006. Le­gea de acum nu face de­cât să in­tro­ducă amenzi pen­tru ne­res­pec­tare și asta i‑a în­fu­riat. Câtă vreme n‑au exis­tat pe­depse, n‑au avut ni­mic de spus îm­po­triva aces­tei re­guli. Atunci nu li s‑a pă­rut proastă, deși pro­ba­bil că era. Căci asta e me­teahna noas­tră na­țio­nală: ro­mâ­nii nu sunt în­de­o­bște de­ran­jați de ab­sur­di­ta­tea vre­u­nei legi, ci de imi­nența apli­că­rii sanc­țiu­ni­lor ei. Dacă o lege e com­plet cre­tină, dar n‑are sanc­țiuni sau nu pot fi apli­cate, ni­meni nu are ni­mic de obiectat.

Și tot cio­ba­nii că­rora acum le dăm drep­tate sunt cei care fac și alte is­prăvi. Duc oile să pă­șu­neze în pă­dure, unde iarba e grasă și bună și dis­trug ast­fel re­ge­ne­ră­rile na­tu­rale, cele care asi­gură ur­mă­toa­rea ge­ne­ra­ție de ar­bori. Și tot cio­ba­nii, ca să ex­tindă su­pra­fe­țele pă­șu­na­bile din munte, dau foc ve­ge­ta­ției care ocupă o parte din zo­nele al­pine. Jne­pe­ni­șuri pro­te­jate de lege sunt fă­cute scrum cu bună ști­ință din do­rința de a avea în anii ur­mă­tori mai multă iarbă pen­tru oi. E ile­gal, e imo­ral. Dar des­pre asta ui­tăm să vor­bim, des­pre asta nu vrem să aflăm, deși e lim­pede că oie­ri­tul e o afa­cere și ex­tin­de­rea ei în­seamnă o ne­voie cres­cândă de su­pra­fețe de pășunat.

Cio­ba­nii nu sunt niște în­geri, după cum nu sunt nici in­frac­tori. Sunt doar niște oa­meni care în­cearcă să-și ducă mai de­parte tra­di­ți­ile într‑o lume în care con­cu­rența lor e brânza gata îm­pa­che­tată, so­sită din im­port di­rect pe raf­tu­rile su­per­ma­ga­zi­nu­lui din oraș, iar me­se­ria lor pare să se în­drepte spre o in­e­vi­ta­bilă dis­pa­ri­ție. Și poate că niște legi bune în ceea ce‑i pri­vește ar fi unele pe care să le scriem după ce ne răs­pun­dem nouă în­șine la câ­teva întrebări.

Ce vi­i­tor are pă­șu­na­tul ani­ma­le­lor în Ro­mâ­nia? Îl vrem desfi­in­țat? Vrem să pro­du­cem lap­tele în ferme se­mi­in­dus­tria­li­zate ca să evi­tăm dis­tru­ge­rea na­tu­rii și să lă­săm vâ­na­tul să tră­i­ască ne­tul­bu­rat? Sau vrem să sus­ți­nem tra­di­ția oie­ri­tu­lui și să o pro­mo­văm ca pe o parte a cul­tu­rii noas­tre na­țio­nale? Ni se pare im­por­tant să pro­du­cem lapte și brânză în cel mai na­tu­ral chip cu pu­tință? Iar dacă da, cum îm­pă­căm această în­de­le­t­ni­cire și con­se­cin­țele ei cu ne­voia de a pro­teja și con­serva natura?

Mai avem ne­voie de ciobani?


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Dobrica Silviu Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Sandel Necoara

  Un se gin­desc ei la bi­nele po­po­ru­lui ci la bi­nele bu­zu­na­ru­lui loro,sa tra­iasca nu­mai di bine res­tul in saracie.

 2. Vasilica Tiuk

  Nu cred că cio­bani bine de­fi­niți au câini care ucid vânat

 3. Todoran Calin

  Asa au ba­gat si oa­me­nii la pus­ca­rie, o ca­ruta de lemne, 4 ani. — ioana, ia si vrio 10, 15 ane­uri, fapte ne­re­zol­vate, pun eu o vb buna la po­li­tie, si uite asa se jus­ti­fica mi­ile de m/c. Javrelor!

 4. Todoran Calin

  Da.i inye­re­seaza pe ei,mâncarea li se aduce sub nas, se cred su­pe­ri­pri, nu.s, si unde.i de fa­cut o afa­cere, fb si pe mâsa!

 5. Jurnal de bord

  Iată și niște cla­ri­fi­cări care s‑ar pu­tea să ajute pe unii:
  http://sorin.sfirlogea.com/2015/12/17/ciobanul-dacic-etern-si-absolut/

 6. Stoleru Laurentiu

  Jur­nal de bord, tu in pri­mul rand ai re­nun­tat la nu­mele tau real si teai as­cuns sub un nume fictiv.….in al doi­lea rand cio­ba­nii nu sunt an­ti­cres­tini, sunt mai cres­tini de­cat tine, chear de­cat ma­rele patriarh…nu stiu din ce stra­mosi te tragi tu de se in­chi­nau la zeitati…spune tu la toata lu­mea ‚cum dis­trug cio­ba­nii vanatul?
  Cio­bani cres­ca­tori de oi au fost de cand lu­mea si pen­tru aia pa­du­rile ta­rii erau dese si multe si erau pline de vanat,..deci pro­blema este in alta parte nu in sta­nele ciobanilor…eu cred ca cio­ba­nii ii stin­ghe­resc pe ho­tii as­tia de pa­duri. Ca nu pot ei sa fure co­pa­cii si va­na­tul care se ga­seste prin­tre copaci

 7. Dumitru Ciocea

  ce ne mai, trebuiesc,;oiieri, daca par­la­men­tul [nos­tru este plin de ‚;cio­bany[ penali].

 8. Dragomir Petru

  Avem ne­voie de cio­bani ! De par­la­men­tari nu avem nevoie !

 9. Ion Furtuna

  Au dis­trus industria,agricultura era dis­trusa de prin anii 90,au mai ra­mas animalele.Sa le omo­ram si pe astea,sa ra­mana doar cai­nii vagabonzi!!!

 10. Pinzariu Ovidiu

  cur­vele po­li­tice nu vor asta ptr ca acolo se pot face grele co­mi­si­oane care in­tra in bu­zu­na­rele lor pe cind aduc toate pro­du­sele bio trio quatrio…etc fara gust ex­pi­rate si la pre­turi demn doar de ne­sim­ti­rea lor

 11. Dobrica Silviu

  Un alt efect se­cun­dar poate fi si acela ca cio­ba­nii ra­masi fara oi,vor vinde si pa­man­tul (pa­re­rea mea)

 12. Mirceamaria Lungu

  NU .… are mi­ros de parlametar !

 13. Marian Lazar

  Niste nemernici!Nu au au­zit de se­lec­tie naturala;mai mult dis­trug ei de­cat cai­nii ciobanilor!

 14. Vasile Spirea

  Nu !! Nor­mal ca nu mai avem !!…Si pu­tem sa le vi­nam si oile!! Si ciinii…eventual !!! Vai de tara asta si de ca­pe­tele de p…biip.…care o con­duc ! O na­tie des­teapta, dar moale con­dusa de dementi!!

 15. Zoltan Fazekas

  Nu are nici o le­ga­tura cu pro­te­ja­rea na­tu­rii. Na­tura e dis­trusa sis­te­ma­tic de ta­ie­rea pa­du­ri­lor, mi­crohi­dro­cen­tra­lele pe pa­ra­iele de munte, va­na­tul e ex­ter­mi­nat de va­na­toa­rea sis­te­ma­tica. Mai nou pana si par­cu­rile na­tu­rale cu re­gi­mul cel mai strict sunt atinse de fla­gel. In­gra­di­rea pa­su­na­tu­lui (care se prac­tica de cand lu­mea, a fost dis­trus si abia isi re­vine) si a tu­ris­mu­lui montan e le­gata doar de in­de­par­ta­rea mar­to­ri­lor jafului.

 16. Elena Popescu

  Branza, cas­ca­va­lul, lap­tele si toate ce­le­lalte sunt ade­va­rate si bune nu­mai de la cio­bani !!!! Cele din ma­ga­zine au gust de cau­ciuc si ca­li­tate in­do­iel­nica. Deci, des­pre ce vor­bim aici?? Eu, una, si toti pri­e­te­nii mei, cum­pa­ram pro­du­sele lac­tate nu­mai de la pi­ata, de la cio­bani ade­va­rati, si sun­tem oa­meni cu ve­ni­turi me­dii, deci nu bo­gati. Nu ne mai ame­titi ca sunt scumpe.… Tanti Ma­ria, de la care cum­par eu este din Jina Si­bi­u­lui, o stiu de 17 ani si mai ga­sesc la ea si slana si car­nati si pui si gaini si …si.… Toc­mai am fost prin zona aceea si nu mi s‑a pa­rut ca cio­ba­nii au dis­trus na­tura sau fa­una, din con­tra.…. alt­fel, de ata­tea mii de ani de cand exista oie­rit nu am mai fi va­zut nici ma­car o frunza sau o ca­pri­oara.….…… Se pare ca fa­una este des­tula, din mo­ment ce par­la­men­ta­rii-va­na­tori si-au fa­cut o lege spe­cial pen­tru ei si im­po­triva cio­ba­ni­lor.… “Jur­nal de bord” lan­sati o falsa pro­blema de dez­ba­tere.…. de fapt, noi nu mai avem ne­voie de 600 de par­la­men­tari care nu mun­cesc, nu gan­desc, doar in­ca­seaza bani de­geaba si isi ma­resc pen­si­ile ne­sim­tite.…. sa ra­mana cei 300, cum s‑a ho­ta­rat la re­fe­ren­dum, sa ia sa­la­rii cat pen­tru 600, dar sa do­ve­deasca cu ra­port de ac­ti­vi­tate de­fal­cat pe zile (in­clu­siv cele cand zic ca sunt in te­ri­to­riu.… pro­ba­bil la va­na­toare) si sa nu mai in­dra­za­neasca vreo­data sa zica : (ci­tez din emo­rie) o sa schim­bam le­gea, am votat‑o, dar nu am citit‑o toata, este de pe vre­mea lui “im­pus­catu‘”.…. mare ru­sine cu asa scuze !!!!

 17. Ghidut Cristian

  daca vrea ci­neva sa ocro­teasca na­tura ar pu­tea sa NU MAI TAIE toate pa­du­rile :)) cap de guma

 18. Natalia Brumariu
 19. Miclea Romeo

  Se pare ca nu mai avem ne­voie de ciobani…avem parlamentari!

 20. Gabriel Adrian Mihalache

  Avem ne­voie de cio­bani pe cimpii,povestea este ca sunt po­pu­late la ora ac­tu­ala in­sti­tu­tii de stat cu “cio­bani” care le strica ima­gi­nea cio­ba­ni­lor adevarati.…!?

 21. Radu Mladin

  Vor sa de­po­pu­leze mun­tii pt a‑si duce opera de glo­ba­li­zare a Ro­ma­niei la bun sfir­sit iar sin­gu­rii care le mai stau in cale sint acesti cio­bani cu tur­mele lor !

 22. Plesoiu Ionut

  jur­nal de bord al unora care au luat‑o la “bord” per­ma­nent — tre­ziti-va fraierilor

 23. Plesoiu Ionut

  -s‑a oiert mii de ani si fa­una tot aici este , po­ves­tile tam­pite ca cio­ba­nii dis­trug na­tura este o abe­ra­tie de doi bani a unor minti bol­nave , da-va‑n branza mea!

 24. Marian Adrian

  VA­na­toa­rea este un loc unde Co­rup­tia se or­ga­ni­zează. Este or­ga­ni­za­rea Ma­fiei ro­ma­ne­sti, care odată for­mată este ex­trem de greu de dez­in­te­grat. De aceea ser­vi­ci­ile de pro­fil ar tre­bui sa aiba in ve­dere FIECARE ac­tiune de va­na­toare care se or­ga­ni­zează. Acei oa­meni nu va­nează, or­ga­ni­zează infractiuni !

 25. Negiat Sali

  … GOLANII de MANGLA din ul­ti­mii 25 de ani au ne­voie SĂ CUREȚE te­re­nul de autoh­to­nii cres­că­tori de ani­male care na­tu­ral MONITORIZEAZĂ toate zo­nele mai fe­rite , ca să poată ei să pro­fite de SUBVENȚII sau SĂ LE MĂTRĂŞEASCĂ în voie , e vorba pe toată ROU de multe zeci de mi­li­arde euro în ur­mă­to­rii ani …

 26. Laura Mavru

  Uuuuooooooo!!!!!,dezastru cu Romania

 27. Ionut Rosioru

  Mul­țu­mim UE, tu ne-ai adus la cu­noș­tinţă că: porci au pestă, gă­i­nile au gripă, va­cile au limba al­bas­tră, cu alte cu­vinte ni­mic din ce pro­du­cem nu e bun

 28. Todoran Calin

  Cio­ba­nii nu dis­trug ni­mic, doar ca­tiva las­tari dar iasa alte mii. Oile hra­nesc pamân­tul, pâ­du­rea. Pâna acum au fa­cut bine, acum fac rau. Daca sis­te­mul l vrea sa mân­cam plas­tic, lapte praf, vai mama lor si,a noastra!

 29. Paulina Simon

  Sta­mo­sii nos­trii DACII erau un neam de oieri pacurari,deschideti car­tile de is­to­rie si ci­titi cine erau tracii,getodacii,dacii ve­deti co­lumna lui Tra­ian si la­mu­ri­tiva domni­lor sarlamentari!

  • Jurnal de bord

   Stră­mo­șii noș­tri cre­deau în ze­i­tăți, nu în Ii­sus. Ce fa­cem? Re­nun­țăm la creș­ti­nism? De ce tre­buie să fa­cem exact ce fă­ceau ei, deși au tre­cut 2000 de ani și lu­mea s‑a schim­bat radical?
   Eu nu zic că tre­buie re­nun­țat la oie­rit, ci că tre­buie să gă­sim ar­gu­men­tele co­recte. In­vo­ca­rea unor stră­moși morți e doar do­vada că n‑avem ar­gu­mente va­lide le­gate de pre­zent. În­tre­ba­rea este mai avem AZI ne­voie de cio­bani? Și, dacă da, cum îi spri­ji­nim și cum le ex­pli­căm ce re­guli tre­buie să res­pecte la rân­dul lor? Le dăm like pe fa­ce­book, ți­păm că ei păs­trează tra­di­ți­ile da­ci­lor și pe urmă cum­pă­răm te­le­mea Da­none de la prăvălie?

 30. Radu Ioan

  Ne plac cio­ba­nii sa ra­mina cu noi!

 31. Constantin Catuneanu

  in afara de cei asa zisi cio­bani din par­la­ment, daa!

 32. Arhir Constantin

  DA,AVEM,EI REPREZINTA IDENTITATE NATIONALA,CULTURA DACICA,VALORI ALE ACESTUI POPOR DISTRUS DE DESCREIERATII DIN POLITICA.….…..

 33. Florian Balas

  Pen­tru ce sa tii oi , nu sunt su­per­mar­ke­tu­rile pline de brinza !

 34. Puianu Gheorghe

  Eu cred că par­la­men­ta­rii ro­mâni îna­inte de a face legi ar tre­bui să-și miște slă­ni­nile pe teren,să vor­bească cu lumea,să ana­li­zeze cum stau lucrurile,apoi să pună pe hâr­tie va­ri­ante pe care să le dis­cute cu co­le­gii și-abia apoi să scoată le­gea iar to­tul tre­buie fă­cut cu bună cre­dință și în be­ne­fi­ciul po­po­ru­lui nu doar al lor.

 35. Iri Dan

  sa fa­cem tar­curi pt vi­nat si sa le dam dru­mul la sem­nal ca la balc

 36. Angela Parvulescu

  Ade­va­rul este ca stau cu tur­mele toata iarna pe iz­laze pana pri­ma­vara , iar pri­ma­vara iarba ioc pt. va­cile satului.

 37. Angela Parvulescu

  Cu­nosc eu un ama­rat de cio­ban din Sta­ne­sti Gorj care a omo­rat sute de caini , chiar si mie mi‑a omo­rat 5 , si atunci ei de ce sa tina zeci de caini ?

  • Jurnal de bord

   To­tuși nu pu­tem ge­ne­ra­liza un caz particular.

  • Angela Parvulescu

   Ai drep­tate nu tre­buie sa ge­ne­ra­li­zam , eu dupa aia am su­fe­rit f . ..mult am fa­cut de­pre­sie , iu­besc f ff .. animalele.

 38. Geoe Tataia

  de unde a ple­cat po­po­rul ro­man cres­ca­tor agri­cul­tor as­culta par­la­men­ta­rule daca ne iei sil drep­tul asta sa vrem .noi singe nu pamint

 39. Rodica Cirdei

  Nu cred ca cio­ba­nii au dis­trus padurile,ci ho­tii care le au vandut,s au im­bo­ga­tit si acum vor sa ga­sim pe al­tii vinovati!AVEM NEVOIE DE CIOBANI SI DE TOATE PRODUSELE ROMANESTI!

  • Jurnal de bord

   Nu des­pre pă­duri e vorba, ci de vâ­nat. Pre­zența stâ­ni­lor alungă vâ­na­tul. Nici asta nu e un lu­cru bun, pen­tru că vrem să mai avem și ani­male săl­ba­tice în pă­duri. Tre­buie gă­sit un echilibru.

  • Viorel Gongu

   Jur­nal de bord Nu tă­iem pă­du­rea, vâ­na­tul nu va pleca de acolo!

  • Jurnal de bord

   Ba da, va pleca, pen­tru că vâ­na­tul nu stă în pre­a­jma stâ­ni­lor. Tre­buie să fim con­ști­enți că orice ac­ti­vi­tate umană, ori­cât de eco­lo­gică ar fi ea, este o in­tru­ziune în spa­țiul vi­tal al ani­ma­le­lor săl­ba­tice. Este o con­fis­care a te­ri­to­ri­i­lor lor. Și toc­mai de aceea tre­buie să prac­ti­căm cu grijă oie­ri­tul, dacă vrem să mai avem și o fa­ună naturală.

  • Pinzariu Ovidiu

   Jur­nal de bord vi­na­tul e ptr dem­ni­tari nu ptr oa­me­nii fra­ieri si ptr strai­nii din alte col­turi ale lu­mii acre vin cu bani grei si le um­ple pun­gile kur­ve­lor fara im­po­zite dar dis­trac­tie la maxim

  • Mioara Laurent

   Jur­nal de bord ‚vad ca va place sa re­pe­tati ace­lasi lucru.Padurea apar­tine ani­ma­le­lor si po­pu­la­tiei ‚nu ce­lor ce joaca bambilici.Au de­fri­sat au distrus,va place?Fauna?Despre asta vorbiti?Vegetatia na­tu­rala are un fond pri­mor­dial fo­res­tier ca­rac­te­ris­tic ‚de­fri­sand pa­du­rea ce se intampla?Ce se in­tam­pla cu fauna?Ati ga­sit vinovati,ciobanii,oile ca­prele, vacile,cainii.Ati fa­cut camp de va­nat tu­tu­ror eu­ro­pe­ni­lor la noi in tara.Aveti tu­peu nu gluma !

  • Mioara Laurent

   Ce ar fi sa scri­eti si pre­tul va­na­tu­lui in func­tie de rasa ani­ma­lica .Lupi,ursi,caprioare,vulpi,pasari,etc.Toate in­cep de la 1000 de euro in sus.Tarif pen­tru va­na­to­rii straini ce vin la va­nat in tara.

 40. Rodica Cirdei

  Cine mai vrea sa dis­truga si oieritul?Vreti sa adu­ceti branza si lapte din im­port nu va e RUSINE ? De ani si ani este aceasta tra­di­tie si a mers f.f.f bine,acum ce vret? Ati ve­nit cu gripa aviara,g.porcina.…..etc.padurile unde‑s im­pus­cati mii de ani­male pe dom.Tiriac si alte do­me­nii , deci , mai aveti ceva de fu­rat??? Huuuuoooo

  • Jurnal de bord

   Brânza și lap­tele din im­port sunt deja pe raf­turi de ceva vreme. Și oie­ri­tul n‑a dis­pă­rut. Deci nu asta e miza.

  • Viorel Gongu

   Jur­nal de bord Ce­re­rea aco­pe­rită prin pro­du­cţie pro­prie se ri­dică la 1,5 mi­li­arde de euro anual. Nu ţi se pare o miză su­fi­cientă pen­tru im­por­ta­tori şi pro­du­că­to­rii din vest care sunt su­b­venţio­naţi la greu?

  • Jurnal de bord

   Mi se pare că ma­jo­ri­ta­tea ce­lor care co­men­tează aici și se plâng de dis­tru­ge­rea Ro­mâ­niei se vor duce în ur­mă­toa­rele zile la pră­vă­lie și vor cum­păra brânză și lapte pro­duse în ferme in­dus­tria­li­zate. Și cam la asta se re­zumă ma­rea sus­ți­nere a oie­ri­tu­lui: niște fraze bom­bas­tice pe fa­ce­book. Iar pa­tri­o­tis­mul de tip fa­ce­book nu prea ajută. Pa­tri­o­tism ade­vă­rat e atunci când nu te bați cu pum­nul în piept, ci faci lu­cruri în fa­voa­rea ță­rii tale. Când cum­peri pro­duse ro­mâ­nești, când în­ce­tezi să șter­pe­lești, să minți și să dai șpagă.
   Nu e ne­voie de nu știu ce forțe oculte care să dis­trugă Ro­mâ­nia, ne des­cur­căm sin­guri cu mare pricepere.

  • Alexandru Popescu

   Jur­nal de bord — fii pe pace , eu cum­par cu pre­di­lec­tie pro­duse ro­ma­ne­sti . Nu­mai sa fie de calitate !

  • Rodica Cirdei

   Jur­nal de bord va in­se­lati dand pareri,eu stiu ce in­seamna sa cresti:vaci,porci,sa ai pur­cei la scroafa,sa pa­zesti oile,sa aduci fan cu carul,sa ai toate pa­sa­rile si ani­ma­lele do­mes­tice in curte si sa con­sumi pro­du­sele lor!asa ca mul­tu­mesc ca va dati cu pa­re­rea si-ncer­cati sa ex­pli­cati ce‑i patriotismul!Sigur nu ati in­car­cat cu furca gu­noi de grajd sa l du­ceti in camp sa‑l im­pras­ti­ati ! EU , da!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.