Gastroblog
A găti este un alt fel de a iubi.

Cum să omori o idee bună

Săp­tămâna care toc­mai se în­cheie am în­cer­cat îm­pre­ună cu co­le­gii de bi­rou ser­vi­ci­ile de la Oli­viera. Ideea ni s‑a pă­rut tu­tu­ror in­te­re­santă, așa că plini de en­tu­zi­asm am co­man­dat mân­care de acolo. Ceea ce a ur­mat nu a fost exact [...]
Restaurante | 16 dec. 2013

Colțul verde libanez

N‑am că­lă­to­rit foarte mult în Orien­tul Mij­lo­ciu, așa că nu m‑aș pu­tea de­clara un spe­cia­list în bu­că­tă­ria arabă, dar am avut to­tuși parte de că­teva ex­pe­riențe au­ten­tice în zona aceea. Prin 2011, în­ce­pând din mar­tie, am lo­cuit pen­tru [...]
Restaurante | 6 dec. 2013

Disonanțe la ceaun

Săp­tămâna tre­cută am ci­nat îm­pre­ună cu câ­țiva pri­e­teni pe care nu‑i vă­zu­sem de ceva vreme și am ales să mer­gem La cea­unu’ cră­pat. Nu mai tre­cu­sem pra­gul aces­tui res­ta­u­rant, deși ceva vag au­zi­sem des­pre el, cum că ar fi de bună [...]
Restaurante | 4 dec. 2013

Harta aromelor și gusturilor

Ca orice omni­vor, omul are de de­slu­șit o com­pli­cată pro­blemă co­ti­diană: ce mă­nânc azi? Ni se pare oa­re­cum na­tu­ral să că­u­tăm zil­nic răs­puns pen­tru această în­tre­bare și to­tuși, dacă re­flec­tăm pu­țin la si­tu­a­ția al­tor spe­cii [...]
Artă culinară | 3 dec. 2013

Lacrimi și sfinți

În car­tea sa, La­crimi și sfinți, Cio­ran spu­nea: “To­tul, în afara de­li­ru­lui, este o în­chi­pu­ire. Lu­mea se cre­ează in de­lir. Dacă în cre­ie­rul tău nu se în­vârte tot cos­mo­sul, nu exis­tați nici unul.”  Nu știu si­gur dacă de la aceste [...]
Restaurante | 19 nov. 2013

În căutarea șprițului pierdut

Știu că nu‑i vreme de șpriț afară, dar me­teh­nele mele de­vin la fel de bă­trâne ca mine. Ce să fac? Iu­besc șpri­țul, în po­fida ce­lor care spun că e un sa­cri­le­giu să torni apă peste vin. Eu le răs­pund: de­pinde. Există vi­nuri fă­cute pen­tru șpriț și [...]
Vinuri | 17 nov. 2013

Salamul ceaușist

Vă po­ves­team eu de sa­la­mul Tor­pedo, ăla mun­ci­to­resc pe care îl mân­cam pe vre­mea șco­lii ge­ne­rale. Ei bine cei de la An­gst l‑au “re­e­di­tat”. Evi­dent, ca orice e vin­tage în zi­lele noas­tre, e or­ga­nic și scump 🙂
Alimente | 16 nov. 2013