Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Unul în plus, unul în minus

Pe in­ter­net, mai ales pe fa­ce­book, curg în­cu­ra­jă­rile de a merge la vot și a‑l alege pe Iohan­nis. Me­saje su­­­per-op­­ti­­­miste pre­zintă re­pe­ti­tiv si­tu­a­ții din tre­cut când can­di­da­tul de pe lo­cul în­tâi în pri­mul tur a pier­dut. Pu­tem să‑l în­vin­gem pe Ponta, ni se tot spune, tre­buie doar să mer­gem la vot. Al­ții di­fu­zează pa­ro­dii și […]Cei ce ne croiesc soarta

V‑ați gân­dit vreo­dată cum ar fi ară­tat azi Ro­mâ­nia dacă n‑ar fi exis­tat An­te­nele lui Vo­i­cu­lescu? Ce ju­de­căți de va­loare ar fi fă­cut toți cei care stau și sorb fi­e­care cu­vin­țel și fi­e­care în­ju­ră­tură din emi­siu­nile aces­tor pos­turi, toți cei care acum mai au un pic și fac apo­ple­xie de in­dig­nare îm­po­triva așa-zi­­­su­­­lui re­gim Băsescu? […]Când frica bate onoarea

Sau poate că Ti­tus Cor­lă­țean nu de­mi­sio­nează din onoare. Poate că, ce­rându-i-se să sa­bo­teze și în tu­rul doi vo­tul din di­as­pora, că­u­tând pre­texte și sub­ter­fu­gii, în­țe­lege că se ex­pune prea mult. În fond până aici poate să in­voce in­com­pe­tența. De aici în­colo ar pu­tea in­tra și DNA pe fir. Și, de ce să riște? [li­te­box href=“http://www.rfi.ro/stiri-politica-53683-titus-corlatean-depus-mandatul-ministru-externe” anch=“Titus […]Viorel, stătătorul în scaun

Sunt con­vins că un ade­vă­rat om de stat tre­buie să-și re­prime sen­ti­men­tele per­so­nale atunci când se află în fața unor de­ci­zii ca­pi­tale, când miza este soarta ță­rii în frun­tea că­reia se află. Tre­buie să poată uita de sine în clipe de cum­pănă, când in­s­tinc­tele sale fi­rești, slă­bi­ciu­nile sale umane i‑ar cere să ac­țio­neze în chipuri […]Ușile care nu se mai deschid

Vla­di­mir Pu­tin a re­u­șit să ane­xeze Cri­meea. N‑a câști­gat mare brânză din punct de ve­dere eco­no­mic, căci a pre­luat mai mult pro­bleme de re­zol­vat de­cât avan­taje de va­lo­ri­fi­cat. S‑a ales cu un port pen­tru flota mi­li­tară din Ma­rea Nea­gră, însă cu ba­nii care îi chel­tuie pe în­tre­ți­ne­rea noii pro­vin­cii ar fi con­struit pro­ba­bil un al­tul pe […]O problemă de moralitate

Se dă ur­mă­toa­rea pro­blemă: să zi­cem că într‑o bună zi, peste câ­țiva ani, aflăm o veste to­tal ne­aș­tep­tată: un­deva prin sub­so­lul Ro­mâ­niei s‑a des­co­pe­rit o can­ti­tate im­pre­sio­nantă de gaz me­tan, un re­zer­vor na­tu­ral pe care ni­meni nu l‑a iden­ti­fi­cat până acum. Vin tot fe­lul de ex­perți și spe­cia­liști și se apucă de stu­diat și de […]Ia toji demokrat

În zia­rul The Eco­no­mist a apă­rut un ar­ti­col de­di­cat ale­ge­ri­lor din Ro­mâ­nia. Acolo se spune lim­pede că vic­to­ria lui Ponta ar duce la o si­tu­a­ția si­mi­lară cu cea din Un­ga­ria, unde ti­zul can­di­da­tu­lui nos­tru pare să alu­nece tot mai vi­zi­bil spre un pu­ti­nism con­junc­tu­ral și oport­u­nist. Vic­tor Vi­o­rel va orienta Ro­mâ­nia spre Ru­sia și China, crede […]România dintre birt și biserică

În ju­de­țele din sud și est unde pri­ma­rii pe­de­liști si li­be­rali au tre­cut la PSD, va­lo­ri­fi­când ci­­­nic-opor­t­u­­­nist or­do­nanța tra­seiș­ti­lor, efec­tele elec­to­rale au fost spec­ta­cu­loase. Co­mu­nele în care par­ti­dele de dreapta câști­gau cân­dva re­la­xat ale­ge­rile au vo­tat acum în pro­por­ție de 80% PSD. Nu‑i nici o mi­rare că harta Ro­mâ­niei su­dice și es­tice s‑a în­ro­șit în […]Scrisoare deschisă către maghiari

M‑am în­chi­puit pen­tru câ­teva clipe Klaus Iohan­nis, can­di­dat la pre­șe­din­ția Ro­mâ­niei, că­u­tând sus­ți­nere pen­tru lupta mea po­li­tică, pri­vind în ju­rul meu la po­ten­ți­a­lii sus­ți­nă­tori din­tre aceia care nu m‑au vo­tat în pri­mul tur al ale­ge­ri­lor. Și mi-am în­chi­puit amă­ră­ciu­nea pe care aș simți‑o vă­zând tro­cu­rile po­li­tice fă­cute de ad­ver­sa­rul meu, ci­nic oport­u­nist, dis­pus să scoată […]Minciuni și tehnici de vânzare

Doi băr­bați ti­neri stau de vorbă în du­șu­rile clu­bu­lui de fi­t­ness. Amân­doi sunt com­plet dez­bră­cați, al­că­tu­ind îm­pre­ună un ta­blou de­o­po­trivă ri­di­col și amu­zant. Tru­pu­rile pă­roase, bu­r­ti­cile ușor re­văr­sate peste bi­ju­te­ri­ile de fa­mi­lie, ges­tica in­a­dec­vată nu­di­tă­ții sunt greu de ar­mo­ni­zat cu o con­ver­sa­ție apa­rent se­ri­oasă. Ai fost la vot? în­treabă unul din­tre ei, ceva mai vârstnic. […]