Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Recurs la simplitate

Tot mai mulți din­tre cu­nos­cu­ții mei vor­besc des­pre re­nun­ța­rea la mo­dul de viață pe care îl au as­tăzi, pen­tru a se în­toarce la lu­cruri mai sim­ple, mai fi­rești. Pen­tru a se în­toarce la sine. Peste le­ha­mi­tea pe care ne‑o pro­duc în mod con­stant gu­ver­nan­ții Ro­mâ­niei – mi­to­mani, la­comi și co­rupți – se ada­ugă în ultima […]Poporul restaurator

Că asis­tăm la o res­ta­u­ra­ție ne­răb­dă­toare a PSD-ului nu mai e un se­cret pen­tru ni­meni. Ori­cine poate ve­dea cum, în orches­tra­ția lui Ponta, Ro­mâ­nia în­cepe să cânte o nouă par­ti­tură, sub ba­gheta unor noi di­ri­jori. Po­ves­tea cu ICR-ul e mi­zi­lic. Mult mai grav mi se pare fap­tul că au eli­mi­nat drep­tul de con­trol al Curții […]Cărțile din cărți se scriu

Pen­tru o țară în care com­pe­ten­țele par să va­lo­reze tot mai pu­țin, îmi pare că în Ro­mâ­nia de azi există un ne­o­biș­nuit de mare in­te­res pen­tru ti­tlu­rile pro­fe­sio­nale. Un pri­vi­tor su­per­fi­cial ar pu­tea fi pă­că­lit de această ar­doare a ti­tu­la­tu­rii ști­in­ți­fice, cre­zând că e poate sem­nul unei as­pi­ra­ții in­te­lec­tu­ale demnă de ad­mi­ra­ția pu­blică. Dar dacă […]Timpul, ca marfă

O tâ­nără din Sta­tele Unite vrea să se mă­rite. Evi­dent, are ne­voie de o ro­chie de mi­reasă, una fru­moasă care să‑i îm­pli­nească vi­sul pe care so­ci­e­ta­tea șî fa­mi­lia i l‑a su­ge­rat, acela de a avea o nuntă spe­cială. E un or­go­liu cul­ti­vat de‑a lun­gul câ­torva ge­ne­ra­ții, ideea de a te pro­iecta ca ve­deta unui moment […]Nu mai este

Era slă­bă­nog și pa­sio­nat de ci­nema. În fi­e­care săp­tămână la ci­ne­ma­to­gra­ful din oraș erau două filme — unul de luni până mier­curi, al doi­lea de joi până du­mi­nică. Cum apă­rea un film nou, cum se în­fi­ința la ușa ci­­­nema-ului pro­vin­cial. În oraș nu erau multe dis­trac­ții, doar Du­nă­rea care cur­gea mol­comă de când cu Porțile […]Mia bella musica [10]

În 1974 trupa Lynyrd Skynyrd lansa o me­lo­die care avea să rămână în is­to­ria rock-ului: Sweet home, Ala­bama. Ăsta e un fapt cu­nos­cut. Ceea ce e mai pu­țin cu­nos­cut este că această me­lo­die a fost o re­plică dată unui alt mu­zi­cian im­por­tant, Neil Yo­ung, care com­pu­sese cu doi ani îna­inte o piesă de pro­test împotriva […]Convingeri și principii

Se dis­cută mult în ul­tima vreme des­pre po­li­tici de dreapta și po­li­tici de stânga, des­pre po­zi­ția par­ti­de­lor în ra­port cu aceste re­pere ide­o­lo­gice, des­pre care e ca­lea co­rectă pen­tru vi­i­tor. Poate că mai po­tri­vit ar fi să spun cea mai avan­ta­joasă cale pen­tru vi­i­tor, pen­tru că des­pre co­rec­ti­tu­dine e mai greu să ne pro­nun­țăm. După […]Câinele de pază

Ci­team ar­ti­co­lul lui Vlad Pe­treanu des­pre dis­pa­ri­ția pre­sei în for­mat ti­pă­rit și mă gân­deam la mul­ti­plele im­pli­ca­ții pe care le su­ge­rează. M‑am în­tors cu gân­dul la anii ’90, când după re­vo­lu­ție am avut pen­tru prima dată ziare care pu­bli­cau alt­ceva de­cât ma­gis­tra­lele cu­vân­tări ale știm-noi-cine. Mi s‑a pă­rut atunci că presa e o mi­nune și […]Violența ca mod de viață

Nu-mi plac ma­ga­zi­nele de ju­că­rii. De fi­e­care dată când in­tru într-unul am o sen­za­ție ne­plă­cută. Nici mă­car nu știu s‑o ca­rac­te­ri­zez în vreun fel, doar că nu-mi place lo­cul și nu vreau alt­ceva de­cât să ies cât mai cu­rând. Ches­tia asta m‑a pus pe gân­duri și m‑am în­tre­bat dacă e ceva în ne­re­gulă — până […]România pitorească [7]

De pu­ține ori am ni­me­rit așa de strâmb în plim­bă­rile noas­tre cum ni s‑a în­tâm­plat în we­e­ken­dul tre­cut. Pur și sim­plu ni­mic nu s‑a le­gat, aproape toate au ie­șit pe dos. Por­ni­sem cu mari spe­ranțe că­tre ves­tul Bu­cu­rești­u­lui, să ve­dem pa­tru obiec­tive: mâ­năs­ti­rea Co­bia, pa­la­tul brân­co­ve­nesc de la Po­tlogi, co­na­cul Dru­gă­ne­scu de la Sto­e­nești și […]