Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Filantropica

A ve­nit căl­dura și a re­în­ce­put se­zo­nul de cer­șe­to­rie. Fe­me­ile cu su­gari în brațe și băr­ba­ții în cârje au re­ve­nit în in­ter­sec­ți­ile bu­cu­reș­tene, ca să ne con­di­men­teze tra­fi­cul cu apa­ri­ți­ile lor tea­trale și să ne smulgă un bă­­­nuț-doi. Oa­me­nii au dezvol­tat un fel de imu­ni­tate la ge­nul ăsta de spec­ta­col și ra­re­ori mai vezi pe […]Pedeapsa prin ștampilare

Nicu­șor Dan a ob­ți­nut doar vreo 7% din vo­turi. Re­zul­ta­tul ăsta se poate citi în două chei. Prima e aceea că vre­mea a fost fru­moasă și fa­­­ce­­book-iș­­tii au ple­cat la munte și la mare. Câți or fi apu­cat să se în­toarcă și au mai avut și chef să vo­teze după we­e­kend, greu de spus. Dacă […]La coada vacii

Cu ceva timp în urmă te­le­vi­zo­rul meu era ac­ci­den­tal pe un post ro­mâ­nesc de știri. Domni­șoara șpi­che­riță (o fi exis­tând ter­me­nul ăsta, dacă nu, ar tre­bui să‑l pună în dic­țio­nar) ne po­ves­tea cu niște ochi bu­l­bu­cați, me­niți să ne trans­mită gra­vi­ta­tea re­la­tă­rii, că un pro­fe­sor de sport dintr‑o școală ru­rală i‑a se­ches­trat pe că­țiva elevi […]Mia bella musica [9]

M‑am ho­tă­rât să fac o in­cur­siune prin­tre vo­cile fe­mi­nine ale ul­ti­mi­lor ani, care mi s‑au pă­rut no­ta­bile și mi-au ră­mas la inimă. Cred că e des­tul de greu să te re­marci în zi­lele noas­tre în in­dus­tria mu­zi­cală ca ar­tistă, dacă nu ai buze sen­zu­ale, pi­cioare lungi și sâni mă­sura D. Nu că as­tea nu s‑ar […]Eu și Charlie redescoperim România

Zi­lele as­tea Prin­țul Char­les al Ma­rii Bri­ta­nii a vi­zi­tat din nou Ro­mâ­nia. Deja e un fapt de do­me­niul ba­na­lu­lui, nu‑i mai dă ni­meni prea mare im­por­tanță și de-abia dacă gă­sești o men­țiune mi­noră într-un ar­ti­col pri­ză­rit de ziar on-line. Acum ceva timp în urmă, când pen­tru prima oară presa dă­duse de urma aces­tor vi­zite private […]Cum să ne alegem primarul

În we­e­ken­dul care a tre­cut am tra­ver­sat mai multe sate din ju­rul Bu­cu­rești­u­lui și am pu­tut con­stata cu pro­prii ochi cât de fer­vent se des­fă­șoară cam­pa­nia elec­to­rală. În mai multe oca­zii am dat peste ca­ra­vane lungi de ma­șini, îm­po­do­bite cu stea­gu­rile par­ti­de­lor și cu poza can­di­da­ți­lor li­pită pe par­briz și lu­netă, îna­in­tând lent prin localități […]Chestii, socoteli [2]

Doamna mi­nis­tru Ro­vana Plumb pro­mo­vează ideea ame­na­ja­rii del­tei din fos­tul lac Vă­că­rești. Câtă pre­o­cu­pare pen­tru eco­lo­gie! Câtă pre­o­cu­pare pen­tru na­tură și tu­rism! Nu‑i așa că sun­teți im­pre­sio­nați? Dar hai să să­păm mai adânc. Acum câ­țiva ani se anunța con­stru­i­rea unui ae­ro­port de măr­furi în su­dul Bu­cu­rești­u­lui, un­deva în­tre 1 De­cem­brie și Po­pești Le­or­deni. Niște domni […]Kent și cafea

În vre­mea când stu­den­țeam prin Bra­șov, exista în Fa­cul­ta­tea de Sil­vi­cul­tură un per­so­naj enig­ma­tic, în­zes­trat cu ști­ința ocultă a aran­jă­rii unui exa­men. A (aproape) ori­că­rui exa­men, in­di­fe­rent de ma­te­ria la care ne­fe­ri­ci­tul stu­dent se afla în tre­bu­ință de o notă de tre­cere fără efor­tul în­vă­ță­tu­rii. În mod mis­te­rios dom­nul cu pri­cina — care nu era […]Mia bella musica [8]

Um­blă vorba prin târg că după con­cer­tul din Qu­e­bec, cel din 21 iu­lie, Ro­ger Wa­ters va în­ceta să mai facă tur­nee. Și că de aceea acolo va face cel mai gran­dios și mai mare zid din în­treg tur­neul său – The Wall – cel pe care l‑a în­ce­put în 1990 la Ber­lin. Tim­pul trece. Oricât […]Trenule, mașină mică

Stă­team zi­lele tre­cute în fața cal­cu­la­to­ru­lui și ci­team ceva. Prin ușa des­chisă că­tre gră­dină se au­zea zgo­mo­tul mo­no­ton al ploii de afară. M‑am în­tre­rupt o clipă din ci­tit și m‑am gân­dit că de ajuns ar fi ploaia asta — o să ne aco­pere apa dacă tot are să toarne așa. Mă în­tor­se­sem la lec­tura mea […]