Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
România posibilă

Vreau să vă spun des­pre un eve­ni­ment care s‑a în­tâm­plat la Cluj, în mai, dar des­pre care abia acum am au­zit. Și nu vreau doar să dau un share pe Fa­ce­book sau pe Go­o­gle+, pen­tru că vreau să vă spun cât de mult mă bu­cură și mă emo­țio­nează ast­fel de în­tâm­plări și cât de mult […]Suspendarea conștiinței

Am pri­vit o parte a dez­ba­te­ri­lor de vi­neri din Par­la­ment. Eram cu­rios ce vor face UDMR, UNPR și mi­no­ri­tă­țile, pen­tru că des­pre toți cei­lalți nu aveam nici un du­biu ce par­ti­turi vor in­ter­preta fi­e­care. Dar pri­vind la des­fă­șu­ra­rea eve­ni­men­te­lor am re­mar­cat câ­teva lu­cruri — mi se pare că mi­cile scă­pări, ex­pre­sii și ges­turi ne­con­tro­late, pot […]Mia bella musica [12]

Domnii mai duri, cu pre­fe­rințe me­ta­liste și hard-rock, fi-vor oa­re­cum ne­mul­țu­miți de in­cur­siu­nea de as­tăzi în mu­zica ani­lor ’60-’70. Eu îi în­demn to­tuși să lase la o parte pre­ju­de­că­țile și să plon­jeze cu­ra­jos în cu­ren­tul “flower power” al ace­lei epoci, de unde ar pu­tea găsi ră­dă­cini ale rock-ului pro­gre­siv și psi­he­de­lic mo­dern. Mari ar­tiști ai […]De la groaznic la cumplit

Dacă ci­neva mi-ar fi ce­rut pă­re­rea des­pre cum ar fi fost mai bine să joace USL car­tea sus­pen­dă­rii pre­șe­din­te­lui, aș fi spus că l‑aș fi lă­sat încă vreo două luni să mus­tească în suc pro­priu și abia apoi aș fi de­clan­șat pro­ce­dura. În­tre timp l‑aș fi mo­mit să facă gre­șeli și să-mi ser­vească pe tavă […]Uniunea Demascată a Motivelor din România

Zi­lele tre­cute, chiar ieri dacă nu mă în­șe­ală me­mo­ria, în­tre­bat de presă dacă există mo­tive pen­tru sus­pen­da­rea pre­șe­din­te­lui Tra­ian Bă­sescu, li­de­rul UDMR – Ke­le­men Hu­nor – a răs­puns că da, există multe mo­tive, bi­ne­în­țe­les. M‑am în­tre­bat, cum pro­ba­bil vă în­tre­bați și voi, de ce până la în­ce­pu­tul lui mai domnii par­la­men­tari ai UDMR nu au […]Putere și cunoaștere

As­tăzi e ziua Ame­ri­cii. As­tăzi e ziua în care ne rea­min­tim cum s‑a năs­cut prima mare de­mo­cra­ție mo­dernă, pe baza unei con­sti­tu­ții care mai e va­la­bilă și azi. Și ne-am pu­tea mira de lon­ge­vi­ta­tea ei ne­o­biș­nu­ită, dar ea este cât se poate de ex­pli­ca­bilă: mai de­grabă de­cât o în­și­ru­ire de re­guli și pro­ce­duri, Con­sti­tu­ția Statelor […]Istoria unei zile negre

Eve­ni­men­tele se pre­ci­pită. Mă în­tre­bam cum va ieși Ponta din cap­cana în care sin­gur a că­zut. Iată: prin pro­vo­ca­rea unui mare scan­dal, care să dis­tragă aten­ția de la in­ca­pa­ci­ta­tea sa de a în­de­plini pro­mi­siu­nile fă­cute acum două luni, când a pre­luat gu­ver­nul. Po­po­rul ro­mân e acum pre­o­cu­pat de me­ciul USL-Bă­­­sescu și n‑are timp să se […]Căci Victor Ponta suntem toți

În­tre­bat în pri­mele zile ale scan­da­lu­lui cu pla­gi­a­tul des­pre ce va face dacă po­ves­tea se va do­vedi ade­vă­rată, Vic­tor Ponta a avut două răs­pun­suri care cred că îl ca­rac­te­ri­zează com­plet. Pri­mul a fost că va re­nunța la ti­tlul de doc­tor. Al doi­lea – nu­an­țat de în­tre­ba­rea dacă va de­mi­siona din po­zi­ția de prim ministru – […]De la seriozitate la prostie

Exista la un mo­ment dat în PSD un așa-nu­­­mit grup de la Cluj. În rân­du­rile sale fi­gu­rile pro­e­mi­nente erau Ioan Rus și Va­sile Puș­caș, doi ar­de­leni cu morgă se­ri­oasă și dis­curs în­che­gat. Din toată fa­una pe­se­distă ei mi se pă­reau a fi stro­pul de spe­ranță că stânga po­li­tică ro­mâ­nească ar pu­tea de­veni alt­ceva de­cât o […]Mia bella musica [11]

As­tăzi, după o pa­uză de două săp­tămâni, ne vom desfăta pu­tin cu niște opere mu­zi­ci­nale de prin zona rock-ului. Așa­dar sti­mați ro­c­keri, poftiți mai în față că se dau din alea bune, pour les co­nai­s­se­urs… În­ce­pem, așa cum e și po­li­ti­cos de alt­fel, cu niște me­tal de­li­cat și suav pen­tru domnițe gin­gașe și tan­dre: Nightwish […]