Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Natură, economie, știință

Pe ca­na­lul TV Na­ture există o emi­siune care se nu­mește Hope for Wil­d­life. E un joc de cu­vinte — hope pen­tru spe­ranță, dar și Hope nu­mele ce­lei care a în­fi­in­țat și con­duce cen­trul de in­gri­jire a ani­ma­le­lor. E un fel de spi­tal ve­te­ri­nar mai ne­o­biș­nuit, unde sunt aduse ani­male săl­ba­tice bol­nave sau ră­nite pen­tru a […]Mercenari electorali

Fap­tul că pro­cu­ro­rii au de­clan­șat o ac­țiune ma­sivă de de­tec­tare a fra­u­de­lor de la re­fe­ren­dum este pro­ba­bil sin­gu­rul lu­cru bun care a re­zul­tat din bă­tă­lia po­li­tică a ul­ti­me­lor două luni. O do­ve­desc vă­i­că­re­lile și ner­vo­zi­tă­țile ce­lor din USL, că­rora le e frică să nu iasă la su­pra­față mă­gă­ri­ile pe care le-au pus la cale. Eu […]Liber de Sântă Măria

Di­mi­neața de Sfânta Ma­ria era plă­cut ră­co­roasă. Peste gar­dul de be­ton, înalt și in­ti­mi­dant, al unei case se re­văr­sau că­tre stradă ra­muri lu­xu­ri­ante de pipa tur­cu­lui, proas­păt în­flo­rite. Strada avea un aer tih­nit sub soa­rele mol­colm al di­mi­ne­ții, iar li­niș­tea din­tre gar­du­rile îna­lte era tul­bu­rată doar pu­țin de zu­m­ze­tul șo­se­lei ce se ză­rea la oarece […]Viruși românești

În cu­rând se vor face vreo 19 ani de când lu­crez în in­for­ma­tică. Aș fi vrut să spun că am multă ex­pe­riență în do­me­niul ăsta, dar ade­vă­rul este că teh­no­lo­gi­ile se schimbă mult prea re­pede ca să poți pre­tinde acu­mu­la­rea ex­pe­rien­ței. Mai de­grabă aș pu­tea spune că am do­bân­dit niște de­prin­deri utile pen­tru do­me­niul ăsta, […]Ție, cititorule

Am obo­sit să tot ur­mă­resc în zi­lele din urmă spec­ta­co­lul ge­ne­rat sub ba­gheta po­li­ti­cie­ni­lor. De fapt nu e vorba de obo­seală, e vorba de o gro­zavă silă. O adu­nă­tură de ji­go­dii ne stru­nesc și ne pun cu bo­tul pe labe și se pare că nouă ne place, pen­tru că asta ni‑e soarta is­to­rică — nu […]Șansa de a schimba

În­tâm­pla­rea face să fi avut con­tact cu CFR Marfă SA în anii tre­cuți. Din mo­tive lesne de în­țe­les n‑am să is­to­ri­sesc aici amă­nu­n­tele con­trac­tu­lui în care lu­cram, chiar dacă ele ar fi foarte in­te­re­sante și re­le­vante la o ana­liză mai atentă. Cred că e o obli­ga­ție mo­rală din par­tea ori­cui a fă­cut con­sul­tanță să nu […]Mântuire en-gros

Ca să sa­turi un om de trei ori într‑o zi ai ne­voie de un pic de carne, un boț de brânză, poate niște ouă, si­gur niște le­gume, ală­turi de care tre­buie să pui pâi­nea. Toate as­tea adu­nate costă vreo zece euro dacă le chi­ver­ni­sești bine și nu ri­si­pești ba­nii pe pros­tii sau mof­turi. Cu vreo […]Amănuntele neimportante

Sunt lu­cruri mă­runte pe care le ve­dem în fi­e­care zi, care apa­rent sunt lip­site de im­por­tanță, mai ales când le com­pari cu pro­ble­mele grave ale vre­mu­ri­lor de azi. Sunt de­ta­lii oa­re­cum mi­nore, mici amă­nu­nte ale vie­ții ur­bane co­ti­diene, pe lângă care tre­cem tot mai ne­pă­să­tori pen­tru că — nu‑i așa? — avem alte griji pe […]Informație, comentariu, bârfă

Eram la sala de sport când am vă­zut un re­por­taj des­pre una din vic­ti­mele ac­ci­den­tu­lui de la Tul­cea — un in­ter­lop de et­nie romă din Te­le­or­man. O domni­șoară re­por­ter se dă­dea de cea­sul mor­ții (sic!) să ada­uge dra­ma­tism și com­pa­siune în re­la­ta­rea ei de la lo­cu­ința de­func­tu­lui. Am­ploa­rea tra­ge­diei era sub­li­ni­ată de îm­pre­ju­ra­rea că și […]Monopoly la scara planetei

Nu de­mult, cu vreo două-trei săp­tămâni în urmă, ci­team un ar­ti­col des­pre re­zer­vele de aur ale Ro­mâ­niei prin com­pa­ra­ție cu cele ale al­tor țări, aflând ast­fel că sun­tem un­deva pe lo­cul 31, în­tre Gre­cia și Po­lo­nia. Avem vreo 104 tone de aur în re­zervă și m‑am ui­tat la pri­mele po­zi­ții ca să-mi dau seama cât […]