Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Mia bella musica [14]

As­tăzi m‑am gân­dit să fa­cem o in­cur­siune în lu­mea mu­zi­cii fu­sion și nu ori­cum, ci printr-un al­bum de stu­dio mai pu­țin as­cul­tat al lui Car­los San­tana. Este vorba des­pre Ca­ra­vanse­rai, în­re­gis­trat în 1972, după ce trupa San­tana deja lan­sase trei al­bume de suc­ces, dar in­te­re­sul tot mai mare al lui Car­los pen­tru fu­sion a îndepărtat […]Câteva observații

Dacă toate cele care s‑au spus în ul­tima vreme des­pre con­se­cin­țele cri­zei po­li­tice pe care o tra­ver­săm ar fi ade­vă­rate, am avea în fața noas­tră o sumă de as­pecte demne de me­di­ta­ție, asu­pra că­rora ar me­rita să ne aple­căm îna­inte de a le ex­pe­dia drept in­a­dec­vate. Jo­cul de­cla­ra­ți­i­lor po­li­tice, fă­cute sub im­bol­dul con­vin­ge­rii unei cât […]Sunt monarhist

Mă și mir că până acum nu am afir­mat acest lu­cru des­pre mine: sunt mo­nar­hist. Se prea poate să fii men­țio­nat ceva, prin vreun ar­ti­col mai vechi, dar mă simt vi­no­vat că nu am spus‑o până acum clar și răs­pi­cat. În vre­mu­rile de azi, când sun­tem che­mați să ale­gem în­tre un mi­to­can și un cabotin […]Nu mai cred în isme

Co­mu­nis­mul a pro­dus monș­tri. Nu doar pe cei pe care îi con­sem­nează is­to­ria, ci mulți al­ții, ano­nimi dar cu atât mai în­spă­i­mân­tă­tori cu cât con­ti­nuă să tră­i­ască în tă­cere prin­tre noi, de­­vorându-ne pe di­nă­un­tru zi de zi, pu­țin câte pu­țin. Și poate că nu‑i vorba des­pre oa­­­meni-monș­­tri, cât mai mult des­pre fap­tul că mulți dintre […]Găina fericită

În vre­mea co­pi­lă­riei mele am aflat des­pre gă­ină. Ea era o pa­săre do­mes­tică, nu prea fru­moasă dacă e să fiu sin­cer, al că­rei scop era să ne dea zi de zi ouă și supă când eram bol­navi. Câtă vreme am fă­cut li­ceul la Câm­pu­lung, bu­ni­cul meu a ți­nut vreo zece gă­ini, iar mi­siu­nea mea era […]McNuggets cu agheasmă

Pa­tri­ar­hia Ro­mână, ca un bun și har­nic și de im­po­zite plăti­tor con­tri­bu­a­bil, și‑a anun­țat re­zul­ta­tele fi­nan­ci­are pe 2011. Ast­fel am aflat că munca le‑a fost spor­nică — bi­ne­cu­vân­tează Doamne — și au fă­cut ve­ni­turi de vreo 87 mi­li­oane de lei. Iar pro­fi­tul a fost unul fru­mu­șel — 28 de mi­li­oane de lei. Așa să le […]Ajutor pentru frecat menta

S‑a în­che­iat ba­ca­la­u­re­a­tul și trep­tat se vor stinge și eco­u­rile sale. Ro­mâ­nia a mai pro­dus două sute de mii de ti­neri tre­cuți prin sis­te­mul de în­vă­țământ li­ceal, dar doar vreo no­uă­zeci de mii au luat exa­me­nul de ma­tu­ri­tate. Cei­lalți rămân să pro­tes­teze, frus­trați de a fi avut ghi­nio­nul apar­te­nen­ței la o ge­ne­ra­ție pen­tru care s‑a […]Un șpriț de vară

Știu că mul­tora li se pare un sa­cri­le­giu să pui apă în vin, dar mie unul îmi place spri­țul. Eu gă­sesc că ma­nie­ris­mele as­tea le­gate de vin sunt nițel de­pla­sate — până la urmă bem vi­nul pen­tru a ne face plă­cere, nu pen­tru a în­de­plini ri­tu­a­luri com­pli­cate. Dar am să ad­mit că nu în orice […]O altfel de viață

Ur­ba­nis­mul pare să fi de­ve­nit ex­trem de dezi­ra­bil în ul­ti­mii do­uă­zeci de ani pen­tru ro­mâni. Ti­ne­rii pă­ră­sesc sa­tele în fa­voa­rea ora­șu­lui, că­u­tând suc­ce­sul fi­nan­ciar în care re­zidă, apa­rent, fe­ri­ci­rea. În­vă­țămân­tul su­pe­rior pri­vat le‑a des­chis por­țile spre di­plome care nu atestă o ca­li­fi­care, ci drep­tul de a aplica pen­tru o slu­jbă la oraș, iar asta a […]Mia bella musica [13]

M‑am să­tu­rat de po­li­tică și de oa­meni po­li­tici, nu mai vreau să aud des­pre ni­mic de fe­lul ăsta, așa că am să în­torc la mu­zică ca să-mi re­gă­sesc li­niș­tea. Vă in­vit îm­pre­ună cu mine, în vi­zită la Eric Clap­ton. Dar nu la pie­sele pe care v‑ați obiș­nuit să le au­ziți me­reu la ra­dio, ci la […]