Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Rugă pentru români

Cu mulți ani în urmă, peste trei­zeci, mă aflam într-un mic apar­ta­ment pe strada Sil­fi­de­lor, nu­mă­rul 2, la par­ter. Acolo lo­cu­iau na­șii mei de bo­tez, Ioana și Ho­ria Stanca. Na­șul era fra­tele lui Radu Stanca, iar nașa era sora bu­ni­cii mele pa­terne. Îi vi­zi­tam ade­sea, fas­ci­nat fi­ind de bi­bli­o­teca lor, nu foarte mare, dar ticsită […]Mersi, coană Europă!

Pen­tru prima oară simt un be­ne­fi­ciu clar al apar­te­nen­ței la Uniu­nea Eu­ro­peană. Dacă din multe alte puncte de ve­dere aș avea obiec­ții sau mă­car în­do­ieli, în pri­vința păs­tră­rii unor re­guli de­mo­cra­tice nu mă pot plânge că Uniu­nea nu-și face treaba. Re­ac­ția una­nimă a ofi­ci­a­li­lor eu­ro­peni este cea mai gră­i­toare probă că există niște prin­ci­pii pe […]Țara pe care o merităm

Toți vor­bim des­pre sta­tul co­rupt în care trăim. Toți sun­tem ne­mul­țu­miți de fap­tul că ser­vi­ci­ile ad­mi­nis­tra­tive pu­blice sunt sub orice cri­tică. Toți spu­nem că atunci când ne in­ter­sec­tăm cu func­țio­na­rul pu­blic se de­clan­șează un șir de eve­ni­mente ge­ne­ra­toare de nervi și frus­trări. Toți sun­tem de acord că sta­tul tre­buie mo­der­ni­zat. Dar hai să vă povestesc […]Vocația demolării

În­cerc să mă des­part de su­biec­tele po­li­tice și să-mi aduc aminte des­pre alte lu­cruri, dar în fi­e­care zi se în­tâm­plă lu­cruri care mă pro­voacă să le co­men­tez. De pildă azi dom­nul Ponta a dat un in­ter­viu pen­tru Fi­nan­cial Ti­mes, spu­nând: “Am ve­nit la pu­tere acum două luni, am pro­pus un pro­gram de re­forme foarte clar […]Bietul cabotin

A mă­sura cu­vin­tele este o de­prin­dere cu care nu ne naș­tem, ci pe care o do­bân­dim prin edu­ca­ție și în­de­lungă stă­ru­ință. Co­pii fi­ind, sun­tem ușor ade­me­niți de pro­pria fire să dez­le­găm ba­ie­rele lim­bii, lă­sând să se audă gân­duri care ar fi fost mai bine să rămână nea­u­zite. În­vă­țăm pe pro­pria piele să ne cen­zu­răm sinceritățile […]Chestii, socoteli [3]

Dom­nul An­to­ne­scu a ajuns la Co­tro­ceni. De acolo ne trans­mite să stăm cu­minți că treaba e bună. L‑a che­mat pe dom­nul Ponta, că nu se vă­zu­seră de mult, ce‑i drept, a mai vor­bit și cu Bă­sescu, l‑a che­mat și pe am­ba­sa­do­rul SUA și pe gu­ver­na­to­rul BNR. Adică e în treabă, omul… Dar cel mai mult […]Da, adică nu

Tot ceea ce s‑a în­tâm­plat în ul­tima vreme pe scena po­li­tică ro­mâ­nească poate fi in­ter­pre­tat în di­verse chei. Fi­e­care din­tre cele două părți a dus lu­cru­rile la ex­trem, îm­pin­gând aceste in­ter­pre­tări la li­mita de­cen­ței și bu­nu­lui simț. Dar asta nu e ceva nou în po­li­tica ro­mâ­nească și pro­ba­bil că nici în a al­tor state. Se […]O licărire dinspre dreapta

Aflat în de­grin­go­ladă ge­ne­rală, cu un pre­șe­dinte nou și cu struc­tu­rile te­ri­to­ri­ale pro­fund bu­l­ver­sate, PDL pă­rea in­ca­pa­bil să se re­or­ga­ni­zeze și să-și re­vină din pum­nii în­ca­sați în ale­ge­rile lo­cale. Și chiar dacă ar fi gă­sit pu­te­rea de a se ri­dica de jos, nu mai avea glas, nu mai avea ce să spună ro­mâ­ni­lor de­cât aceeași […]Fabrica de Șomeri România

S‑a în­che­iat ba­ca­la­u­re­a­tul 2012 și, așa cum era de aș­tep­tat, re­zul­ta­tele nu sunt cu ni­mic mai bune față de anul tre­cut. Ro­mâ­nii sunt bu­l­ver­sați: de la elevi la pă­rinți și la pro­fe­sori toți sunt con­fuzi și se uită unii spre al­ții, dând vina unii pe cei­lalți. Ce se în­tâm­plă, cine e de vină… Sunt un […]Cel mai bun președinte

Se­tea de sânge a USL-ului a fost, deo­cam­dată, sa­tis­fă­cută. Bă­sescu e sus­pen­dat și, nu în­cape în­do­ială pen­tru cei mai mulți, va fi și de­mis de po­por. Ne pre­gă­tim deci pen­tru ale­geri pre­zi­den­ți­ale. Pro­ba­bil că acum ar fi nor­mal să ne gân­dim cum ar tre­bui să fie vi­i­to­rul pre­șe­dinte al Ro­mâ­niei, ca să nu mai improvizăm […]