Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
De ce nu‑l merităm pe Brâncuși

Dragă Vol­ta­jule, M‑am gân­dit să-ți scriu o scri­soare care să te lă­mu­rească în pri­vința unor amă­nu­nte pe care se pare că le-ai pier­dut din ve­dere în fe­bra cre­a­ției ul­ti­mu­lui tău hit, “Din toată inima”. Am toată în­țe­le­ge­rea față de această scă­pare. Mu­zica ta este o be­hă­i­ală țo­pă­ită care îți cre­ează o stare de tem­be­lism temporar […]5 implicații ale botezului prin viol

Dintr-un ar­ti­col pu­bli­cat în Ade­vă­rul aflăm că ji­ha­diș­tii Sta­tu­lui Isla­mic sus­țin că o fe­meie care apar­ține unei alte re­li­gii de­vine auto­mat mu­sul­mană dacă este vi­o­lată de zece lup­tă­tori. Pe cât de ui­mi­toare pare această știre, pe atât de re­ve­la­toare mi se pare pen­tru o mul­țime de alte as­pecte le­gate de isla­mism, creș­ti­nim și re­la­ți­ile din­tre aceste două religii. […]Misterul mâinii lu’ Haralambie

Mis­te­rul care în­vă­luie așa-zi­­­sul furt al moaș­te­lor sfân­tu­lui Ha­ra­lam­bie, com­puse din una bu­cată mână stângă, pre­su­pus a fi co­mis de niște ce­tă­țeni ro­mâni în Gre­cia, a fost ri­si­pit cu aju­to­rul echi­pei de in­ves­ti­ga­ții pa­ra­nor­male a site-ului nos­tru. În ex­clu­si­vi­tate pen­tru Ro­mâ­nia re­la­tăm ci­ti­to­ri­lor noș­tri culi­sele aces­tui caz sen­zațio­nal care a ră­vă­șit con­ști­in­țele eno­ri­a­și­lor ro­mâni. Vă ga­ran­tăm că veți rămâne […]Fotbalul e lucru’ dracului

Dacă ju­de­căm după re­zul­ta­tele din ul­tima vreme ale na­țio­na­lei de fo­tbal, ar tre­bui să fim de acord cu Pițu­rcă — ori­cât de tare ne-ar sta asta în gât — că am avut no­roc cu punc­tele câști­gate pe vre­mea când el era se­lec­țio­ner. Tata Puiu n‑a re­u­șit nici o vic­to­rie până acum, în ciuda re­pu­ta­tei sale […]Tehnologia te salvează

Ușa din­spre pis­cină a ves­ti­a­ru­lui se des­chide și doi ti­neri atle­tici in­tră, dis­cu­tând cu în­su­fle­țire. Unul din­tre ei, mai înalt și mai bron­zat, pare să îi po­ves­tească ce­lui­lalt ceva des­pre un dis­tri­bu­i­tor de whisky și afa­ce­rile pe care le poți face cu el. Ce­lă­lalt se miră că n‑a au­zit de firma aia — cum naiba de nu m‑am […]Maeștrii reflecției

Încă un di­a­log me­mo­ra­bil — al câ­te­lea? — marca Pleșu-Lii­­­ceanu. Su­biec­tul dez­bă­tut este apa­rent trist, moar­tea, dar cu bi­ne­cu­nos­cu­tul său umor in­te­li­gent Pleșu re­u­șește să des­cre­țească frun­țile au­dien­ței și să păs­treze o oa­re­care de­ta­șare față de ma­ca­brul temei. Între burka și bikini

Fru­mu­se­țea fe­mi­nină a fost și va fi în­tot­dea­una su­biec­tul unei una­nime ad­mi­ra­ții. Băr­ba­ții iu­besc fe­me­ile fru­moase, fe­me­ile urâte le in­vi­di­ază, ceea ce e tot o formă de ad­mi­ra­ție. Dar fru­mu­se­țea nu este ri­si­pită cu dăr­ni­cie că­tre noi toți, fi­e­care pri­mim mai mult sau mai pu­țin după cum com­po­zi­ția ge­ne­tică ne‑a fost fa­vo­ra­bilă ori ba. Și pentru […]Obama, pacificatorul

Ru­sia e din ce în ce mai agre­sivă. Pu­tin joacă toate căr­țile pe care le are și de fi­e­care dată când lu­mea crede că a atins o nouă li­mită a în­drăz­ne­lii de­mon­strează tu­tu­ror că are tu­peul de a forța și mai mult. Cri­meea, Don­bas, Si­ria — în mai pu­țin de doi ani ru­șii au pornit […]Nici nemții nu mai sunt ce-au fost

Una din te­o­ri­ile de ma­nual pe care toți sus­ți­nă­to­rii în­fo­cați ai ide­o­lo­gi­i­lor de dreapta le pro­fe­rează ori de câte ori au oca­zia este re­gla­jul na­tu­ral al pie­ței pe baza ce­re­rii și ofer­tei. Piața — spun ei — se re­glează sin­gură și orice me­ca­nism de in­ter­ven­ție a unei au­to­ri­tăți este inu­til, ba chiar dă­u­nă­tor. Și, într‑o economie […]Doamnele cumpără cu sacu’

La un mo­ment dat, nu mai știu să zic când, da’ în orice caz nu de­mult, am avut o re­ve­la­ție ve­cină cu ge­ni­a­li­ta­tea. Stă­team la coadă la casă într-un su­per­mar­ket de pe lângă casă când brusc mi-am dat seama că n‑ar mai tre­bui să cum­păr trei kile de morcov și două de ceapă de vreme […]