Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cum va fi la moartea lui Iliescu

Știu că toți vă în­tre­bați unde e Ra­iul. Unii cre­deți că e în ce­ruri și că ăi me­ri­tu­oși din­tre noi se îna­lță acolo după ce mor, ca să bi­ne­me­rite de la Dom­nul o veș­nică odihnă pe pă­șu­nile în­ver­zite unde curge am­bro­zie și nec­tar. Al­ții cre­deți că e un fel de pla­netă ne­des­co­pe­rită, pe-aici prin vecinătate, […]Scrisoare ambasadorului Franței

Sti­mate Dom­nule Am­ba­sa­dor, Am aflat din presă că de cu­rând v‑ați de­cla­rat fra­pat de re­ac­ția Ro­mâ­niei cu pri­vire la co­tele de re­fu­gi­ați, con­si­de­rând că 6.000 de oa­meni care să fie pri­miți de au­to­ri­tă­țile ro­mâne nu sunt prea mulți și deci n‑ar tre­bui să creăm atâ­tea dis­cu­ții asu­pra su­biec­tu­lui. În­clin să fiu de acord cu dvs. în […]Povestea unei canapele

Am un pri­e­ten care face parte din ca­te­go­ria aceea rară a oa­me­ni­lor care prac­tică bu­nul simț nu pen­tru că așa se cu­vine, ci pen­tru că asta e nor­ma­li­ta­tea sa. Poate că ați avut no­ro­cul pe care îl am eu de a cu­noaște oa­meni din ăș­tia, ală­turi de care simți că parcă ar mai fi o […]De ce avem nevoie de doctorate

În Ro­mâ­nia aproape ni­meni nu dă doi bani pe fap­tul că un po­li­ti­cian are doc­to­rat sau vreun alt ti­tlu. Nea Ghe­or­ghe nu are nici cea mai vagă urmă de in­te­res față de spe­cia­li­za­rea ști­in­ți­fică ce o are un can­di­dat, e de ajuns dacă îi în­jură cu pri­ce­pere pe ăia pe care nu‑i poate în­ghiți el, ăia des­pre care […]Refugiați sau imigranți?

În prin­ci­piu nu mă în­gri­jo­rează ideea unor re­fu­gi­ați care să fie adă­pos­tiți în Ro­mâ­nia. Cred că din so­li­da­ri­tate umană tre­buie să fa­cem ast­fel de ges­turi. Însă in­sist pe ter­me­nul co­rect: re­fu­gi­ați. Ci­neva care se re­fu­gi­ază are un drum al său pe care îl ur­mează, are o țintă că­tre care se în­dreaptă și — prins de […]7 secrete ale berii românești

Cei de la RISE Pro­ject au fă­cut de cu­rând o in­ves­ti­ga­ție în lu­mea pro­du­că­to­ri­lor de bere din Ro­mâ­nia. În esență n‑au aflat foarte multe, pen­tru că în ju­rul aces­tui do­me­niu există o man­tie de se­cre­to­ma­nie în­tre­ți­nută de com­pa­tri­oți ai voș­tri, oa­meni pe care îi în­tâl­niți în fi­e­care zi și care știu ade­vă­rul des­pre ce conține […]Cum se fac legile României

Me­sa­jul lui Iohan­nis din par­la­ment, des­pre frec­ven­tele schim­bări le­gi­sla­tive pe care cu to­ții le con­sta­tăm, este co­rect și util. Tre­buie vor­bit des­pre asta, tre­buie adusă ches­tiu­nea în dez­ba­tere pu­blică. Și chiar dacă unii vor spune că e tot o de­cla­ra­ție, adică doar vorbe, tre­buie să re­cu­noaș­tem că de un­deva tre­buie în­ce­put. O de­cla­ra­ție este puțin, […]Gramatica e sexi

O gașcă de cân­tă­reți din­tre ăș­tia aflați la modă au scos o piesă nouă în care e vorba des­pre a scrie și a vorbi co­rect. Dacă iei la scu­tu­rat ce­le­lalte piese pe care le cântă, si­gur des­co­peri des­tule gre­șeli de gra­ma­tică prin texte, dar — hei! — e ci­neva care zice că e per­fect din punc­tul ăsta […]Mătușa Tamara și Uncheșelu Jean

O te­ri­bilă și foarte su­ges­tivă iro­nie a sor­ții face ca ju­de­că­toa­rea care l‑a con­dam­nat pe Adrian Năs­tase în do­sa­rul Tro­feul Ca­li­tă­ții, pro­du­când pri­mul cu­tre­mur al până atunci in­tan­gi­bi­lei clase po­li­tice ro­mâ­nești, să fie cea care preia ca­zul lui Vic­tor Ponta. La dis­tanță de trei ani după pe­dep­si­rea unui fost prim-mi­­­nis­­tru, timp în care jus­ti­ția română […]Să‑i cunoaștem pe români

Hai să ne ima­gi­năm îm­pre­ună că sun­tem niște tu­riști stră­ini care au ve­nit în Ro­mâ­nia pen­tru prima dată. În țara de unde ve­nim nu am au­zit mare lu­cru des­pre ro­mâni. Am avut niște ex­pe­riențe ne­plă­cute cu niște cer­șe­tori ro­mâni mai tu­ciu­rii, am ci­tit des­pre Dra­cula că era din Transil­va­nia, am au­zit de Hagi și Na­dia, mai nou și de […]