Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cine vrea la război?

Lu­cian Mân­druță ține să iasă din rând une­ori. Nu știu dacă o face ca să atragă aten­ția sau pur și sim­plu în­tâm­plă­tor, dar ob­serv că de fi­e­care dată sfâr­șește prin a fi nițel cam și­fo­nat la ca­pă­tul ten­ta­ti­ve­lor sale de a ex­prima opi­nii cri­tice. Scri­e­rile lui, alt­min­teri dez­in­volte sti­lis­tic și plă­cute ca lec­tură, abor­dează câ­teo­dată su­biecte pe […]Si vis pacem

Încă nu este clar dacă acor­dul de la Minsk va fi res­pec­tat. Se­pa­ra­tiș­tii pro­ruși n‑au fost re­pre­zen­tați la aceste ne­go­ci­eri, deci mi se pare că ori­când se pot pre­vala de fap­tul că in­te­re­sele lor nu au fost lu­ate în con­si­de­rare, ceea ce nu‑i obligă să res­pecte în­țe­le­ge­rea din­tre cei pa­tru li­deri. Fap­tul că Ucraina a […]Marketing pentru turmă

În ge­ne­ral, sen­ti­men­tul de apar­te­nență la turmă nu mă bân­tuie prea des. Când toată lu­mea face ceva, de­vin cir­cum­spect și păs­trez o dis­tanță, ști­ind că asta se în­tâm­plă ade­sea din ca­uza unei forme de pros­tie con­ta­gi­oasă, sti­mu­lată cu în­demâ­nare de ci­neva care pro­fită de pe urma eve­ni­men­te­lor de­clan­șate. Cam așa am con­si­de­rat și când am văzut […]Corelații

Ches­tii de pus cap la cap: (1) mas­ter­pla­nul de trans­port pen­tru 2015 a fost mo­di­fi­cat re­cent fără o ex­pli­ca­ție foarte clară, (2) se aș­teaptă o ab­sorb­ție spec­ta­cu­loasă a fon­du­ri­lor eu­ro­pene în 2015, (3) în Ro­mâ­nia va exista un cen­tru de co­mandă NATO, (4) Ru­sia dă semne de ner­vo­zi­tate cu pri­vire la or­di­nea mondi­ală. Și acum […]Secrete printre rețete

Eu tot n‑am în­țe­les po­ves­tea pe care a spus‑o la un mo­ment dat Bă­sescu des­pre in­for­ma­ți­ile con­fi­den­ți­ale. Să vă rea­min­tesc. Ma­dam Udrea a de­cla­rat pe la nu-știu-care te­le­vi­ziune că ea era o sursă al­ter­na­tivă de in­for­ma­ții pen­tru pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei. Presa a dat fuga la pre­zump­ti­vul be­ne­fi­ciar și l‑a în­tre­bat dacă e ade­vă­rat. Bă­sescu a hă­hăit și […]Maidanul planetar

Nu toate lu­cru­rile care în­cep bine se și sfâr­șesc cu bine. Vă amin­tiți că acum un an ne bu­cu­ram că Mai­da­nul din Kiev nu ce­dează și luptă pen­tru de­mo­cra­ție? Iată-ne acum și noi parte a unui alt mai­dan de di­men­siu­nile unui con­ti­nent, ba chiar ale unei pla­nete. Căci um­blă vorba că lu­mea e la un pas […]Maturizarea la bărbați

Există o te­ri­bilă ten­ta­ție de a afirma că băr­ba­tul de azi re­fuză să se ma­tu­ri­zeze, că în­târ­zie voit în ado­les­cență, pier­dut prin­tre ten­ta­ți­ile ga­­­d­­get-uri­­­lor, prin­tre jo­curi pe cal­cu­la­tor și re­la­ții su­per­fi­ci­ale care nu duc de­cât până în dor­mi­to­rul lui. Evi­den­țele din jur sunt co­ple­și­toare, iar ne­ga­rea în care se com­plac cei vi­zați de această des­cri­ere e […]Omerta?

Nu știu cum vi se pare vouă toată po­ves­tea asta cu dez­vă­lu­i­rile in­cen­di­are ale Ele­nei Udrea des­pre fe­lul în care este vic­tima SRI-ului, dar mie îmi dă oa­re­cari fri­soane. Deși n‑ar tre­bui, re­cu­nosc. Căci, dacă pu­nem lu­cru­rile în per­spec­tivă și pri­vim de­ru­la­rea lor în ul­ti­mii zece ani, ar tre­bui să ad­mi­tem că ni­mic din ce […]Frumusețea este o atitudine

Merg mult pe jos, cu auto­bu­zul sau me­troul în ul­tima vreme. O fac pen­tru că mi s‑a fă­cut silă de tra­fi­cul bu­cu­reș­tean și de frus­tră­rile fi­e­că­rei di­mi­neți, de fap­tul că sunt si­lit să ac­cept mo­ji­cia și pros­tia în timp ce mă pre­fac că to­tul e în re­gulă. Cel pu­țin în auto­buz nu sunt obli­gat să […]Mulțumim, Irina

În­frun­ta­rea cu Spa­nia s‑a în­che­iat. Ro­mâ­nia e vic­to­ri­oasă, mo­tiv de bu­cu­rie pen­tru noi, căci sun­tem în prima grupă mondi­ală. Și asta nu e de­loc pu­țin. Din­colo de sta­tis­ti­cile seci ale me­ciu­ri­lor, mi se pare im­por­tant să ob­ser­văm ceva: Irina Begu are șanse să de­vină o ju­că­toare mare. Spi­ri­tul de luptă și sa­cri­fi­ciu pe care l‑a […]