Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Bătrânica cu pătrunjelul

O știți pre­cis pe bă­trâna care vinde fe­lu­rite ver­de­țuri și le­gume, toți ați în­tâl­nit câte una pe lângă ma­ga­zi­nele din oraș, de obi­cei în lo­curi unde piața nu e prin pre­a­jmă, în­cer­când să vă ten­teze cu vreo le­gă­tură de pă­tru­n­jel, niște us­tu­roi, păs­târ­nac sau gu­lii. Are un aer amă­rât, de om obi­dit și tre­buie să […]Religie și putere

M‑a frămân­tat în­tot­dea­una o în­tre­bare apa­rent sim­plă, dar al că­rei răs­puns pare foarte di­fi­cil de gă­sit: de ce creș­ti­nis­mul ves­tic a re­u­șit să de­ter­mine sau cel pu­țin să nu îm­pie­dice for­ma­rea ci­vi­li­za­ției mo­derne, în timp ce creș­ti­nis­mul es­tic, or­to­dox, se su­pra­pune peste țări în care va­lo­rile ci­vi­li­za­ției umane sunt abia re­cent ac­cep­tate și încă in­com­plet im­ple­men­tate? Sau, […]Dă, Doamne!

Zi­lele tre­cute am gă­sit pe net un ci­tat al ma­re­lui fi­lo­zof da­nez, Søren Ki­er­ke­ga­ard, care s‑ar tra­duce așa: ros­tul ru­gă­ciu­nii nu este de a‑l in­flu­ența pe Dum­ne­zeu, ci de a schimba ati­tu­di­nea ce­lui care se ro­agă. Re­cu­nosc încă de la în­ce­put că n‑am ci­tit opera lui Kir­ke­ga­ard, știu des­pre el doar lu­cruri de cul­tură ge­ne­rală și […]Ministerul solidarității naționale

Bi­se­rica or­to­doxă, în frunte cu cei mai im­por­tanți pre­lați ai săi, ne tot vor­bește des­pre opera sa de ca­ri­tate și des­pre cum are ne­voie de averi și pro­pri­e­tăți, ba chiar scu­tite de im­po­zite și taxe, pen­tru a le face bani din ele și a pu­tea apoi face fapte de mi­los­te­nie și în­gri­jire. Și aici ur­mează de obicei […]Averile bisericii române

De­mult, pe vre­mea când nu exista nici Ro­mâ­nia, nici ro­mâ­nii, pe pămân­tu­rile as­tea au trăit niște oa­meni. Se zice că erau daci și că pro­ve­neau dintr-un neam mai nu­me­ros, cel al tra­ci­lor. Mulți din­tre ei ei erau agri­cul­tori și cul­ti­vau pro­ba­bil niște plante care le asi­gu­rau hrana de toate zi­lele — se aude că terciul […]De vorbă cu un funcționar

Se vor­bește mult în ul­tima vreme des­pre re­forma ad­mi­nis­tra­ției și nu știu cât de mulți sunt cei care în­țe­leg cât de com­pli­cat și de com­plex este acest pro­iect. Avem ne­voie de el ca de aer, nu de azi, ci de ani buni de zile, dar este atât de ane­vo­ios în­cât doar dacă în­cepi să te […]Dragă Traian

De la în­ce­put aș vrea să sta­bi­lim câ­teva lu­cruri: nu sunt bă­sist, deci n‑am să-ți su­flu în pânze în cele ce ur­mează. În egală mă­sură nu sunt nici pon­tist, căci ad­ver­sa­rul tău tra­di­țio­nal mi‑e încă și mai an­ti­pa­tic, din multe mo­tive. Ba chiar aș zice că, dacă sin­gu­rele op­țiuni ați fi tu și Vi­o­rel, te-aș alege fără ezitare. […]Demolarea unui proiect

Un lu­cru e lim­pede: există des­tul de mulți ac­tori ai sce­nei po­li­tice și ad­mi­nis­tra­tive pu­blice care își do­resc ca gu­ver­na­rea Cio­loș să eșu­eze. Așa se și ex­plică nu­me­roa­sele în­ve­ni­nate semne de în­tre­bare, ne­du­me­riri cu falsă can­doare și dez­vă­lu­iri de in­for­ma­ții pe surse, toate să­pând dis­cret, dar te­nace, la te­me­lia suc­ce­su­lui no­u­lui gu­vern. Îna­inte să în­ceapă să […]Ce fel de oraș îți dorești?

Am scris zi­lele tre­cute des­pre par­ca­rea pe tro­tu­are și v‑am în­tre­bat ce pă­rere aveți des­pre fap­tul că le­gea in­ter­zice asta, dar po­li­ția to­le­rează. Ju­mă­tate din­tre voi au opi­nat că ar tre­bui apli­cate sanc­țiuni, vreo 30% ați fost de pă­rere că șo­fe­rii ar tre­bui să re­nunțe vo­lun­tar la a mai uti­liza tro­tu­a­rele ca spa­ții de parcare. […]Imamii libertății absolute

Vă mai amin­tiți de aten­ta­tul din Pa­ris de la în­ce­pu­tul anu­lui, re­dac­ția la Char­lie Hebdo? Si­gur că da, nu e ceva ce se poate uita foarte ușor, iar zi­lele as­tea a fost evo­cat de ne­nu­mă­rate ori. Cei mai mulți din­tre noi ni l‑am amin­tit ca pe un pre­ce­dent al ata­cu­ri­lor din 13 no­iem­brie și probabil — […]