Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Piața Victoriei, următorul pas

Orice mi‐ar spune cineva, fap­tul că PSD și ALDE le‐au cerut pro­pri­i­lor par­la­men­tari să stea în sală la moțiu­nea de cen­zură, dar să nu voteze, demon­strează că lide­rii celor două for­ma­țiuni poli­tice se tem că nu mai dețin con­tro­lul. Iar asta con­firmă zvo­nu­rile cum că în PSD există o fisură tot mai mare între tabăra Drag­nea […]PSD încotro?

Dis­cu­tam într‐una din serile tre­cute cu amici întâl­niți la pro­teste des­pre pla­nu­rile de guver­nare ale PSD. Eram cu toții de acord că ceea ce își pro­pun este foarte fan­te­zist în con­di­ți­ile în care nu pot finanța toate măsu­rile pe care le‐au anun­țat și că, la un moment dat, vor veni după sala­ri­ile celor care mun­cesc […]Dragă Codruța și Augustin

După cum vedeți aveți o sus­ți­nere popu­lară des­pre care pro­ba­bil ști­ați că există, dar nu aveați idee că e așa de mare și de deter­mi­nată. Ați câștigat‐o în parte voi, prin fer­mi­ta­tea cu care ați insis­tat în lupta împo­triva corup­ției. Ați câștigat‐o în parte prin poli­ti­cieni, care au reu­șit să aducă româ­nii la exas­pe­rare cu nesfâr­și­tele dovezi de […]Jocul de‐a hoții și vardiștii

Româ­nia este ruptă în două. Nu e prima dată. Ne‐am împăr­țit în băsiști și anti‐băsiști, în #colec­tiv și indi­fe­renți, în #roși­a­montană și pro‐cianuriști. În gene­ral linia de demar­ca­ție din­tre cele două tabere a tre­cut cam prin ace­eași geo­gra­fie demo­gra­fică, cu mici excep­ții. Cam ace­leași cate­go­rii soci­ale și de vâr­stă se așează de fie­care dată de o parte și de […]De ce bătrânii votează PSD

Zilele astea s‐a vor­bit mult des­pre con­flic­tul din­tre gene­ra­ții, des­pre bătrâ­nii care au votat PSD și ne‐au pot­co­vit pe toți cu banda asta de ban­diți puși pe jefuit. Care bătrâni au tot votat PSD de 27 de ani încoace, ținând în prim pla­nul poli­ti­cii româ­nești o clică de hoți care a con­fis­cat un par­tid. Și că nu e nor­mal […]Meniu