Jurnal de bord
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Sistemul cangrenat

Impre­sia pe care majo­ri­ta­tea din­tre români o au este că, atunci când un par­tid câștigă ale­ge­rile și preia guver­na­rea, este cât se poate de sim­plu să treacă la înde­pli­ni­rea pro­mi­siu­ni­lor făcute. Nu tre­buie decât să‐și numească miniș­trii și secre­ta­rii de stat pe func­ții și să‐i dea bătaie. Însă, de mai bine de 25 de ani, con­sta­tăm […]Tradiția avortului la români

N‐am prac­ti­cat nici­o­dată alpi­nis­mul, deci nu pot să pre­tind nici un fel de expe­riență în dome­niul ăsta, dar am auzit că unul din­tre peri­co­lele care te pân­desc în acest sport este blo­ca­jul men­tal, momen­tul ăla când te afli în perete, prea sus ca să mai renunți, iar în fața ta nu mai vezi nici un fel […]Dragnea‐Liiceanu, 1–0

Am urmă­rit zilele tre­cute inter­ven­ți­ile celor patru per­soane care au repre­zen­tat Româ­nia în dez­ba­te­rea din Comi­sia pen­tru Liber­tăți Civile, Jus­ti­ție și Afa­ceri Interne a Par­la­men­tu­lui Euro­pean – eram curios să văd ce argu­mente s‐au adus și cum s‐au pre­zen­tat fie­care din­tre cei invi­tați să ia cuvân­tul. Dis­cur­sul minis­tru­lui jus­ti­ției nu m‐a sur­prins în nici un fel. […]Cum s‐a schimbat politica în România

Ieri seară mă întorceam de la Cluj. Se făcuse deja noapte, dru­mul era plin de cami­oane, așa că pe multe por­țiuni n‐am avut alt­ceva de făcut decât să stau în coada de tiruri, mer­gând cuminte cu 60 km/h și aștep­tând să se ivească oca­zia unei depă­șiri noro­coase. În tim­pul ăsta am avut răga­zul să mă gân­desc […]Dezastrul din Delta Dunării

Un pri­e­ten mi‐a tri­mis un link către un fil­mu­leț scurt care redă un "dez­as­tru" din Delta Dună­rii. Dom­nul Mihă­ilă Ște­fan, per­soana care fil­mează, zice că este jur­na­list pen­tru că scrie pe un site obs­cur numit Mic News (adică știri mici???). Pe Face­book am găsit o poză de pro­fil con­fu­zantă – dom­nul Ște­fan are chip de femeie!?! – ală­turi de îndem­nul […]