Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
19
mai
Cu­coana e spe­cia­listă în cu­ră­țat băr­bați. Ori îi în­groapă, ori îi de­va­li­zează. În am­bele ca­zuri sunt “cu­ră­țați”. Can­di­da­tul PSD la Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, Ga­briela Fi­rea, a [...]
17
mai
Cu oca­zia îm­pli­ni­rii a 77 de ani­șori, bri­cul Mir­cea a fost re­bo­te­zat. De azi îna­inte se va numi Dri­cul Mircea. Bri­cul Mir­cea – poate cea mai ce­le­bră navă a Ro­mâ­niei – a îm­plinit ieri 77 de ani. Pe 17 [...]
15
mai
Deci tre­buie să plătim nu știu câte mi­li­oane de euro pen­tru a avea drep­tul să par­ti­ci­păm la Eu­ro­vi­sion în ur­mă­to­rul scenariu: - Ru­sia își bate joc de orice re­guli de drept in­ter­națio­nal și tri­mite [...]
13
mai
Poate că mi se pare mie, dar ob­serv un fel de ase­mă­nare în­tre per­so­na­jele pu­blice de sor­ginte ma­che­donă în fe­lul în care vor­besc. Toți cei e care i‑am vă­zut ex­pri­mându-se în spa­țiul pu­blic [...]
10
mai
Deci iei ha­pul și-ți trece pe­do­fi­lia. Mare ți‑e gră­dina, Doamne! Și mulți proști au ajuns în presa ta. Cum s‑ar zice în­ghiți o pas­tilă, aia in­tră în sto­mac și se prinde ea cumva, nu se știe cum, că ești [...]
7
mai
- Bună ziua, ac­tele la control! — Bitte?!? — Nici un bitte, ac­tele, lasă vră­je­ala! Știi, bă Fritz, ce-ai fă­cut? Stai să-ți spun pe limba ta ce ai în­căl­cat: die Autobahngeschwindigkeitsbegrenzung! — Was is das, [...]
6
mai
Bu­cu­ria ca­li­fi­că­rii a pa­tru ro­mânce în sfer­tu­rile de fi­nală de la Ma­drid Open nu pu­tea să nu fie um­brită de ceva. Ro­mâ­nii au sa­tis­fac­ția aia stu­pidă de a răs­turna ciu­bă­rul plin cu lapte, după [...]
5
mai
Eram la o gră­di­niță și stă­team pe un scaun, ui­tându-mă cum se ju­cau co­piii. Pe co­vo­rul gros erau în­și­rate ca­mi­oane, cu­buri, ma­șini de po­li­ție și piese de lego. Co­piii for­fo­teau prin­tre ele, [...]
Nu știu cum per­ce­peți voi scan­da­lu­rile din ul­tima vreme de la TVR și de la Operă, dar mie mi se par foarte ase­mă­nă­toare în pri­vința ca­u­za­li­tă­ții. În am­bele ca­zuri cred că e vorba de o masă de [...]
1
mai
De­mi­te­rea mi­nis­tru­lui cul­tu­rii este su­biect de în­de­lungi dis­cu­ții. După de­cla­ra­ți­ile fă­cute în ul­tima vreme și, mai ales, după scri­soa­rea des­chisă adre­sată Gru­pu­lui de Di­a­log So­cial, [...]