Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
29
mai
Am ve­ri­fi­cat, nu sunt pe listă. Eram tare în­gri­jo­rat, ce să zic… Mo­scova a pre­zen­tat o lista cu per­so­na­li­tati po­li­tice eu­ro­pene care nu vor mai pu­tea in­tra pe te­ri­to­riul Ru­siei, a anun­tat [...]
Cam pe la ora la care bem apă pe sto­ma­cul gol, di­mi­neața, dom­nul Cris­tian Ia­cov, se tre­zește bine dis­pus, își în­tinde oa­sele îna­inte de a se ri­dica din pat, pri­vește cea­sul și-și spune în gând: îți dai tu [...]
28
mai
Era tim­pul să se în­tre­prindă ceva în di­rec­ția asta, pen­tru că Ru­sia e ac­tivă și agre­sivă în zona me­dia de ceva vreme fără a i se con­tra­pune niște mă­suri co­e­rente. Sper să sim­țim și în [...]
Deci să zi­cem că n‑ai căr­buni, n‑ai lemne, n‑ai unde să aprinzi un foc, dar vrei să mă­nânci și tu un gră­tar. Cum pro­ce­dezi? Sim­plu: aplici me­toda lui Do­rel. Gri­l­ling like a boss.
27
mai
No, acuma pot să scriu și eu o scri­soare des­chisă că­tre Sca­ra­o­țchi ca să‑i cer să‑l ia cât mai re­pede pe dom­nul Tă­ri­ceanu la el, pen­tru că ha­bar n‑are le­gile ță­rii și mo­dul în care func­țio­nează [...]
Mă bu­cur foarte mult când aud că vreun ro­mân are suc­ces prin stră­i­nă­tate, du­când și alt­fel de vești des­pre noi de­cât ace­lea că am fi un neam de cior­di­tori și cer­șe­tori. Când vreun co­na­țio­nal [...]
26
mai
Tre­buie să‑l în­țe­le­gem, era după a noua sti­clă de vin și n‑apucase să doarmă 10 mi­nute ca să fie ca o floare… Oare ăsta o mai avea ficat??? Sursa: De­par­dieu, la Can­nes: “Îl iu­besc pe Pu­tin. Îmi place [...]
25
mai
Un ex­ce­lent vi­deo edu­ca­țio­nal care poate vă mai lu­mi­nează pe unii din­tre voi care aveți di­verse in­ter­pre­tări “ori­gi­nale” des­pre fo­lo­si­rea sen­su­lui gi­ra­to­riu. Pen­tru că trei sfer­turi din [...]
24
mai
Naiv fi­ind, îmi în­chi­pu­iam că eve­ni­men­tele care se des­fă­șoară de un an de zile la o de­păr­tare nu foarte mare de noi, vor fi cre­ând niște re­ac­ții de res­pin­gere a orice e ru­sesc. E drept, e o ju­de­cată [...]
Dacă vă în­tre­bați (ca și mine) cine ne‑a vo­tat și de ce am luat așa pu­ține puncte, răs­pun­sul e mai jos. Di­as­pora a vo­tat re­la­tiv pre­dic­ti­bil, deși cred că le‑a lip­sit en­tu­zi­as­mul al­tor ani, [...]
Se în­treabă multă lume ce e cu Aus­tra­lia la Eu­ro­vi­sion. De ce vor ăia să par­ti­cipe la com­pe­ti­ția noas­tră dragă, care e nu­mai și nu­mai pen­tru noi. Ei bine, am stu­diat pro­blema și am ajuns la con­clu­zia [...]
23
mai
Niște ima­gini care ar tre­bui să ne dea di­men­siu­nea a ceea ce se în­tâm­plă când lă­co­mia nu este con­tro­lată. Eu i‑aș lua pe oa­me­nii ăș­tia care nu se mai sa­tură de aur și i‑aș băga într‑o ca­meră [...]
Am un amic mai pa­sio­nat de de­sign și ga­d­ge­turi, care ca­ută o ma­șină de spă­lat slim pe gus­tul lui. M‑am gân­dit să‑i dau [...]
:))))))) Asta iese când ai sim­țul umo­ru­lui și știi să faci o glumă re­u­șită des­pre pro­pria ta compoziție. The Ra­gtime Gals: Ro­xanne (w/ Sting) The Ra­gtime Gals sing a bar­ber­shop qu­ar­tet ver­sion of [...]
Văd că acum se ală­tură și al­ții ideii de a re­in­tro­duce de­nu­mi­rea de ți­gan pen­tru rromi, res­pec­tiv di­as­pora ro­mâ­nească, cei care pro­ba­bil au per­cep­ția cea mai pu­ter­nică a con­fu­ziei [...]
22
mai
Ce ne lip­sește nouă ro­mâ­ni­lor, este un pro­ces la CEDO în­tre doi ol­teni, unul con­si­lier lo­cal, ce­lă­lalt pri­mar. Con­si­li­e­rul sus­ține că pri­ma­rul l‑a obli­gat timp de doi ani să‑l [...]
21
mai
Pe 6 oc­tom­brie 2014, îna­in­tea ale­ge­ri­lor pen­tru pre­șe­den­ție, Vic­tor Ponta mer­gea în Gorj la Com­ple­xul Ener­ge­tic Ol­te­nia pen­tru a strânge mâini și a îm­părți zâm­bete ce­lor care lu­crau acolo. [...]
Sti­mată doamnă Liana, Per­mi­teți-mi să va aduc la cu­noș­tință că am in­for­ma­ții de ul­timă oră care ex­plică această con­tra­per­for­manță a tru­pei Vol­taj. Din pă­cate acești ti­neri nici nu vor pu­tea [...]
Con­form cu do­cu­men­tul de mai jos, în Ro­mâ­nia ca să furi o bi­ci­cletă în mod le­gal, se pro­ce­dează ast­fel: sus­tragi țoa­cla, o vinzi într-un târg, mânci ba­nii (sau îi bei, treaba ta), te plimbi de câ­teva ori [...]
20
mai
Oa­me­nii ăș­tia din presă nu sunt doar răi, sunt și proști. Pur și sim­plu nu pri­cep cum lu­crează du­hul sfânt și se apucă ei să-și dea cu pă­re­rea des­pre tre­bu­rile as­tea com­pli­cate. Uite, pen­tru [...]
Bă, Va­sile, nu ți-am spus, mă, când vii de la crâșmă să nu mai ra­zemi bi­ci­cleta de dudu’ ăla din fundu’ cur­ții? Că uiți unde ai pus‑o și pormă iar te vai­cări că ți‑a furat‑o ve­cin’tu Gică? Na, acuma du-te
19
mai
N‑a ve­nit apa, dar dracu’ l‑a luat! Vom plăti al­tul pe râu mai jos, Al­tul mai scump, dar nu mai frumos. În urmă cu pu­ţin timp, as­fal­tul de pe o bandă de cir­cu­la­ţia din zona Po­du­lui Iz­vor din [...]
A ve­nit căl­dura și Do­rel și‑a montat și el cli­ma­ti­zare. Fi­rește, nu ne dez­a­mă­gește și o face într-un mod ori­gi­nal, ca de obicei.
Când ro­mâ­nii se apucă de treabă, e mu­sai să fie și ceva im­pro­vi­zat. Nu ne pică nouă bine să gân­dim lu­cru­rile cum tre­buie, ca să iasă ceva de ca­li­tate. Im­per­fec­țiu­nea pre­me­di­tată este un­deva [...]
18
mai
Pro­ba­bil că un sa­la­riu de 5.300 lei e într-ade­văr pu­țin pen­tru un mi­nis­tru. Dar te poți numi mi­nis­tru când în­cerci să im­po­zi­tezi ba­cși­șu­rile, nu ești în stare nici mă­car să or­ga­ni­zezi cum [...]
Fi­e­care din­tre noi avem tim­pul nos­tru, o mică fe­reas­tră prin care pu­tem privi și pu­tem fi vă­zuți pen­tru o vreme. Fi­e­care din­tre noi tre­cem în fe­lul pro­priu prin această fe­reas­tră că­tre [...]
12
mai
Ui­tați-vă la fil­mul ăsta, ca să con­sta­tați exact ceea ce v‑am spus: există o ma­fie a lem­nu­lui care nu e nici în fa­bri­cile de che­res­tea, nici prin­tre pro­pri­e­ta­rii de pă­duri. Sunt niște oa­meni cu [...]
Ăsta e un exem­plu cla­sic de in­for­ma­ții ero­nate care agită spi­ri­tele și cre­ează false acu­za­ții. Cică gu­ver­nul, adică Ponta, i‑a prins pe ăia de la Rom­silva aju­tând la de­fri­șa­rea pă­du­ri­lor. Când [...]
11
mai
Domnu’ prea­fe­ri­cit, ce vă rog eu fru­mos: îna­inte să mai emi­teți ra­ha­turi din as­tea cu ti­tlu de fi­lo­zo­fie creș­tină, adu­ceți-ne un ho­mo­se­xual care s‑a con­ver­tit la he­te­ro­se­xu­a­li­tate din [...]
Harta asta ar pu­tea ex­plica de ce ță­ri­lor est-eu­ro­pene nu le prea vine să săr­bă­to­rească ziua vic­to­riei sovietice.
Dacă vi se pare că ro­mâ­nii au o ati­tu­dine să­nă­toasă față de pro­tec­ția me­diu­lui, mai gân­diți-vă o dată. Unii pro­tes­tează pen­tru tă­ie­rea pă­du­ri­lor, al­ții n‑au nici o pro­blemă să rupă [...]
10
mai
Dar dacă tot îl de­ran­jează pe dom­nul Ponta de­fri­șările ile­gale, cum se face că la Rom­silva îl ține șef pe unul care e bă­gat până din­colo de gât în ches­tii urât mi­ro­si­toare? Dom­nul Adam [...]
Cică dom­nul Ponta a se­si­zat DNA în con­tex­tul pro­tes­te­lor pri­vind de­fri­șările din fon­dul fo­res­tier. De­si­gur, con­tro­lul vi­zează doar Rom­silva și doar pe­ri­oada mar­tie 2009 — de­cem­brie [...]
9
mai
Nu sunt de pă­rere că un bun po­li­ti­cian tre­buie să fie lim­but. Aș zice că, ju­de­când după chi­pul și în­fă­ți­șa­rea ac­tu­a­lei clase po­li­tice, dim­po­trivă. Și to­tuși, chiar și după gus­tu­rile [...]
8
mai
Eu zic că de-abia acum va avea Uber suc­ces în Ro­mâ­nia, că nu ve­deam pe ni­meni în­ghe­su­indu-se să de­vină ta­xi­me­trist. Dar dacă e in­ter­zis și poți să fen­tezi sta­tul, e cool. Toți o [...]
7
mai
Doamna An­ghel, ca să‑i în­vă­țăm minte pe ne­sim­ți­ții ăș­tia de la am­ba­sade, care sunt doar niște agen­turi stră­ine cum bine zi­cea ră­po­satu’ nea Nicu — fie‑i ță­râna ușoară — eu zic așa: in­trați [...]
Pe 9 mai, de ziua vic­to­riei îm­po­triva na­zis­mu­lui, Ru­sia a in­vi­tat 68 de țări să vină la Mo­scova ca să săr­bă­to­rească îm­pre­ună. Se vor duce mai pu­țini. Doar Azer­baid­jan, Ar­me­nia, Be­la­rus, [...]
Mișto ser­ver de mail, poți să scoti de‑o ci­u­lama dacă faci sni­ffing în pa­che­tele care trans­portă me­sa­jul. Pă­cat că merge nu­mai în va­ri­anta POP3. Era bun și un IMAP4. 😉
Să le spună ci­neva ăs­tora de la Târgu Jiu că acum 8 ani am avut un pro­ces de de­no­mi­nare în Ro­mâ­nia și su­tele de mi­li­oane au de­ve­nit zeci de mii. Poate la ei, în fun­dul Ol­te­niei, nu s‑o fi [...]
6
mai
Caut doi fon­da­tori de par­tid, cu fon­duri fi­nan­ci­are de mi­nim un mi­lion de euro, pen­tru în­fi­in­țare par­tid în care să fiu pre­șe­dinte pe viață. Rog seriozitate. PS Aș­tept provincia. Ca­mera [...]
Sper din su­flet că Si­mona Ha­lep nu ci­tește presa din Ro­mâ­nia. Pen­tru că te de­mo­ra­li­zează să vezi cum zia­riș­tii ăș­tia de doi bani con­fundă lu­cru­rile: în te­nis po­zi­ția în cla­sa­ment nu este un [...]
5
mai
Per­mi­teți-mi să vă rea­min­tesc că azi se îm­pli­nesc 197 de ani și apro­xi­ma­tiv 9 luni de când doamna Hen­ri­etta Pres­s­burg ar fi pu­tut in­voca eterna scuză fe­mi­nină a du­re­rii de cap, scu­tind [...]
Și v‑am zis că tre­buie să ne în­scriem în par­ti­dul ăsta, da’ voi ni­mic: Ponta, Ponta! Ice­land is in the grips of pi­racy, al­beit the Pi­rate Party who have ma­na­ged to be­come the bi­ggest po­li­ti­cal party in the [...]
4
mai
A în­flo­rit ra­pița pe tot cu­prin­sul ță­ri­șoa­rei noas­tre dragi și iu­bi­ții mei con­ce­tă­țeni nu pot să nu ce­deze ten­ta­ției se a se poza în la­nu­rile mă­noase și gal­bene. E o in­fla­ție de poze cu [...]
Eu am o ne­lă­mu­rire: stăm prost cu in­dus­tria pu­bli­cistică de în­cu­ra­jăm așa tare de­ți­nu­ții să scrie cărți? Adică nu mai avem ce citi și fa­cem orice e po­si­bil ca să în­cu­ra­jăm au­to­rii? Nu de [...]
3
mai
Ju­mă­tate din feed-urile de știri vor­besc des­pre me­ciul de box din­tre Pa­cqu­aio și Ma­ywe­a­ther. Doi in­di­vizi care știu doar să care pumni în ca­pul al­tora sunt atât de im­por­tanți că nu mai vor­bim de [...]
O broască țes­to­asă de 90 de ani și‑a pier­dut pi­cioa­rele din față după o ne­fe­ri­cită în­tâl­nire cu un șo­bo­lan. În loc de pi­cioare a pri­mit acum un set de roți cu care merge de două ori mai re­pede. Deci [...]
2
mai
Să mă mai mir? Fa­ce­book e cel mai bun vân­ză­tor din lume. Di­fe­rența față de cei­lalți e uriașă. Sursa: So­cial Co­m­merce — Which So­cial Me­dia Plat­forms Drive the [...]
Dragă Tam­mey, Cio­că­ni­toa­rea este o pa­săre in­te­li­gentă, spre de­o­se­bire de tine. Ea nu sapă în lemn pen­tru că e ner­voasă, nici ca să facă aș­chii, ci ca să ca­ute in­secte cu care se hră­nește. Așa­dar [...]
ANAF s‑a mo­bi­li­zat pe li­to­ral, pen­tru că acolo e zor-ne­voie de 1 mai. La Vama Ve­che au ve­nit in­spec­to­rii și au în­ce­put să ve­ri­fice bo­de­gile și pen­siu­nile. Lu­mea hui­duie, le pune în par­briz [...]
Există multe pa­saje din Bi­blie care sunt con­tes­tate de că­tre adep­ții ști­in­ței. De pildă epi­so­dul când Mo­ise des­parte apa mă­rii pen­tru ca evreii să poată scăpa de egip­te­nii care îi ur­mă­reau pen­tru [...]
Ne­ce­sită o anu­mită în­demâ­nare și pu­țin dre­saj pen­tru pi­sică, dar func­țio­nează perfect. 🙂