Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
30
aug
Aud vorbe în ju­rul meu că o com­pa­ra­ție in­te­re­santă este dez­bă­tută zi­lele as­tea: cine te je­fu­iește mai amar­nic, băn­cile de azi sau ves­ti­tul hai­duc Te­rente. Miza ar fi suma de 500$ în ba­nii de azi și [...]
25
aug
Coa­li­ția pen­tru Fa­mi­lie zice ca are trei mi­li­oane de sem­nă­turi pen­tru mo­di­fi­ca­rea con­sti­tu­ției în sen­sul de­fi­ni­rii fa­mi­liei ca în­te­me­iere prin că­să­to­ria unui băr­bat și a unei [...]
22
aug
Re­cu­nosc că am o slă­bi­ciune spe­cială pen­tru Bra­șov, e pro­ba­bil ora­șul care îmi place cel mai mult. Evi­dent că asta are le­gă­tură cu anii stu­den­ției pe­tre­cuți acolo și bi­ne­în­țe­les că e o [...]
20
aug
Vara asta avem re­cord de per­soane îne­cate în mare. Nu‑i o veste bună, de­si­gur. Dar văd că se tot dis­cută des­pre in­sta­u­ra­rea unor re­guli mai stricte în pri­vința pla­je­lor, ca să nu se mai ajungă la [...]
Dacă pri­cep eu bine, în­tre Plis­kova (lo­cul 1) și Si­mona (lo­cul 2) sunt acum doar 5 puncte. Plis­kova fost în­vinsă de Mu­gu­ruza în se­mi­fi­nale, iar Si­mona a câști­gat. Chiar dacă pierde fi­nala, Si­mona ia 585 de [...]
19
aug
Moar­tea plu­tește în aer prin­tre noi, parcă tot mai densă cu fi­e­care zi. Un du­ș­man neștiut, ne­vă­zut, care luptă pen­tru o ca­uză pe care n‑o în­țe­le­gem, atacă aproape zil­nic. Ma­șini in­tră în mul­țimi [...]
17
aug
Un pri­e­ten din Ger­ma­nia mi‑a po­ves­tit cân­dva des­pre cum arată dru­me­ți­ile montane prin Alpi, acolo unde re­fu­gi­ile au pa­turi cu aș­ter­nut și res­ta­u­rant unde poți să mă­nânci trei fe­luri de [...]
10
aug
Există ne­în­do­iel­nic un uriaș re­zer­vor de pros­tie al po­po­ru­lui ro­mân. Avem re­surse ne­bă­nu­ite în pri­vința asta. Și une­ori pros­tia unuia sau unora afec­tează grav pe cei­lalți. Ca de pildă la vot: niște [...]
6
aug
La So­veja ro­mâ­nii își bat joc de ei în­șiși. Ca și în ca­zul CAP-uri­lor, dis­trug to­tul, fac praf orice bun pe care l‑ar pu­tea ex­ploata în fo­lo­sul pro­priu și pe urmă se plâng că stră­i­nii au cum­pă­rat [...]
Pri­viți aceste ima­gini și amin­tiți-vă că cel care era hui­duit atunci, Cor­ne­liu Co­posu, este pre­țuit și res­pec­tat de ma­jo­ri­ta­tea ro­mâ­ni­lor. Iar cel care rân­jea sa­tis­fă­cut că sunt hui­du­ite [...]
În co­muna Sme­eni din Bu­zău, în trei ani, a dis­pă­rut o per­dea de 20.000 de sal­câmi plan­tați la mar­gi­nea dru­mu­lui. Cică „i‑au mân­cat ani­ma­lele sătenilor“. Dom’ pri­mar zice că a înş­ti­inţat de [...]