Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
31
ian
Dragă to­va­rășe Trump, ne face plă­cere să vă in­for­măm că pri­mul punct de pe agenda pro­te­jă­rii ce­tă­țe­ni­lor ame­ri­cani a fost atins în mod ma­gis­tral prin ge­ni­ala dvs. de­ci­zie de a in­ter­zice [...]
Ao­leu, nu dați le­gea dă­rii în plată pen­tru că se pră­bu­șește eco­no­mia ță­rii! Ao­leu, o să fie in­fla­ție! Ao­leu, băn­cile o să mă­rească ta­xele și co­mi­si­oa­nele pen­tru cei­lalți cli­enți! [...]
29
ian
În Ro­mâ­nia a fi slugă este o ocu­pa­ție full time. Este un sta­tut pro­fe­sio­nal că­u­tat și, pare-se, apre­ciat. Nu doar de stă­pâni, ci chiar de slu­gile în­suși. A fi slugă este co­mod și pro­fi­ta­bil. De ce să [...]
28
ian
Dacă jus­ti­ția ger­mană îl izola pe Hi­tler, aplicându‑i le­gea, Ger­ma­nia n‑ar fi tre­cut prin ca­ta­clis­mul pro­vo­cat de răz­boi. Nici Eu­ropa n‑ar fi tre­cut prin ca­ta­clis­mul pro­vo­cat de răz­boi. N‑ar [...]
25
ian
Un gând pe care l‑am avut azi, gân­dindu-mă cu amă­ră­ciune că Iohan­nis ar pu­tea to­tuși de­mis, dacă e sus­pen­dat și ro­mâ­nii nu vor veni la vot: vă ima­gi­nați cum ar arăta PNL cu Iohan­nis la con­du­cere, [...]
24
ian
Și­rul nesfâr­șit al tâm­pe­ni­i­lor pe care le va face Trump a în­ce­put. Prima din­tre ele a fost să de­cidă că taie fon­du­rile pen­tru or­ga­ni­za­ți­ile in­ter­națio­nale care re­co­mandă avor­tul ca me­todă [...]
V‑am spus zi­lele tre­cute că răz­bo­iul din­tre PSD și Iohan­nis abia în­cepe și că el nu se va ter­mina cu un com­pro­mis con­for­ta­bil. Dacă până acum s‑au au­zit doar zăn­gă­ni­tul să­bi­i­lor, acum [...]
23
ian
În seara asta am pri­mit con­fir­ma­rea că Iohan­nis are gân­duri se­ri­oase le­gate de ro­lul său de pre­șe­dinte. Nu este pre­șe­din­tele-ghi­veci cu flori, cum a fost Con­stan­ti­ne­scu. Nu este nici [...]
21
ian
Toată ne­bu­nia asta din ul­tima vreme cu or­do­nanța de gra­ți­ere și de mo­di­fi­care a co­du­lui pe­nal ne arată că există o in­con­tes­ta­bilă grabă de a spăla po­li­ti­cieni cu pro­bleme. În ca­pul lis­tei e, [...]
20
ian
Ăsta e cel mai sum­bru sce­na­riu pe care mi l‑aș pu­tea ima­gina și, pen­tru bi­nele nos­tru, al tu­tu­ror, sper să fie pură fic­țiune. Dar are al dra­cu­lui de multă lo­gică prin anu­mite părți. Ci­tiți, că e [...]
Dom­nul Li­viu Drag­nea ne po­ves­tește prin in­ter­me­diul pa­gi­nii sale de Fa­ce­book des­pre ui­mi­toa­rele sale aven­turi în Sta­tele Unite. Fi­rește, as­pec­tul cel mai im­por­tant este par­ti­ci­pa­rea sa la [...]
Bun, bravo, mi­nu­nat. Un sin­gur lu­cru nu mi‑e clar: pâr­ti­ile trec prin groapa de gu­noi din pa­sul Mes­te­că­niș sau o oco­lesc prin dreapta? Că ar fi pă­cat să nu res­piri și un pic de par­fum au­ten­tic de [...]
Mă, cum dra­cu­lui se gă­sesc ăș­tia unii pe al­ții? Că unde e un hoț pre­cis mai sunt vreo șapte în ju­rul lui drept aju­toare de nă­dejde. Eu cred că au în pla­nul de interviu: – Și, ia zi, vrei să lu­crezi la [...]
În de­cem­brie ’89 Ceau­șescu în­cerca de la bal­co­nul se­diu­lui CC al PCR să cal­meze mul­ți­mea care în­ce­puse să se agite, arun­cându-le bi­ne­cu­nos­cu­tele sale po­meni: 100 de lei în plus la [...]
19
ian
Că­tă­lin Be­ciu, un nume cu o so­no­ri­tate foarte apro­pi­ată de lo­cul unde îi tri­mite DNA pe co­le­gii lui, este vi­ce­pre­șe­dinte ALDE. El zice că ăș­tia de au pro­tes­tat în stradă con­tra or­do­nan­ței de [...]
De­pu­ta­tul PSD Că­tă­lin Ra­du­lescu a de­cla­rat azi că nu mai e ca­zul ca ti­ne­rii să iasă în stradă și să pro­tes­teze, pen­tru că or­do­nanța de gra­ți­ere nu este fă­cută pen­tru po­li­ti­cieni, ci [...]
A dra­cu­lui in­for­ma­tică, dacă nu știi s‑o uti­li­zezi te dă în gât! Pro­iec­tul de gra­ți­ere ela­bo­rat — pa­sămite Doamne! — de mi­nis­te­rul Jus­ti­ției e scris în Mi­cro­soft Word. Iar me­ta­da­tele [...]
17
ian
[...]
Li­viu Drag­nea a mai tras o mi­ciu­nică. Mică, dis­cretă, din aia care trece ne­ob­ser­vată. Du­mi­nică seara ne‑a ex­pli­cat tu­tu­ror că bu­ge­tul Ad­mi­nis­tra­ţiei pre­zi­denţi­ale, al Se­na­tu­lui şi [...]
16
ian
Si­mona Ha­lep ar tre­bui sa stea mai mult prin țară, pen­tru că de când se vân­tură pe tot ma­pa­mondul a pier­dut și bu­nele în­demâ­nări ale unui ro­mân is­cu­sit: nu mai știe să mintă. Anul tre­cut, la [...]
Vo­cea cea mai au­to­ri­zată din PSD — în­suși domni­to­rul Ro­mâ­niei îm­bel­șu­gate, Li­viu Drag­nea — ne spune azi că el nu știe exact dacă se pre­gă­tește o lege a am­nis­tiei și gra­ți­e­rii. Pen­tru că, [...]
12
ian

Oare Trump ăsta o fi pri­ce­pând că el e pre­șe­din­tele Sta­te­lor Unite? Că nu prea pare să-și dea seama…

Duma ru­sească a vo­tat pen­tru dez­in­cri­mi­na­rea bă­tă­i­lor ad­mi­nis­trate în fa­mi­lie. Ini­ția­toa­rea le­gii, Ye­lena Mi­zulina, sus­ține că ac­tu­a­lele pre­ve­deri le­gale su­b­mi­nează [...]
11
ian
Drag­nea vrea eli­mi­na­rea for­mu­la­ru­lui 088, pe care îl nu­mește “coș­ma­rul oa­me­ni­lor de afa­ceri”. De ce? Nu poate dormi de grija an­tre­pre­no­ru­lui ro­mân? Sau alte in­te­rese îl mână de [...]
10
ian
Link-ul de mai jos vă duce la o ana­liză fă­cută de Factual.ro, un site unde sunt ana­li­zate de­cla­ra­ți­ile pu­blice fă­cute de po­li­ti­cieni, pen­tru a ve­ri­fica va­li­di­ta­tea și one­s­ti­ta­tea lor. Ana­liza [...]

Pe lângă fap­tul că e o mare ac­triță, Me­ryl Streep este un om fru­mos. Dis­cur­sul ei de la ce­re­mo­n­i­ile Gol­den Glo­bes m‑a emoționat.

Pe la în­ce­pu­tul lui de­cem­brie, în plină cam­pa­nie elec­to­rală, când gu­ver­nul teh­no­crat tre­buia desfi­in­țat, dom­nul Drag­nea de­clara ri­tos pe la nu‑ș’ ce post de televiziune: În 2016 sun­tem în [...]
8
ian
Să nu ui­tați că ide­ile as­tea sunt sus­ți­nute de ALDE, adică de ali­anța po­li­tică din care dom­nul Tă­ri­ceanu pre­dică li­be­ra­lis­mul eco­no­mic și in­vită mem­brii PNL să i se ală­ture pen­tru a [...]
E bine să nu ui­tăm, une­ori. Pe când era Bă­sescu pre­șe­dinte și Boc pre­mier, care era prin­ci­pala acuză la adresa gu­ver­nu­lui? Că este con­dus de fapt de alt­ci­neva, mai exact de Bă­sescu, că Boc este doar o [...]
Ne­mulţu­mit de mo­dul în care s‑a fă­cut des­ză­pe­zi­rea, pre­mi­e­rul So­rin Grin­deanu a ce­rut, sâm­bătă, de­mi­te­rea di­rec­to­ru­lui Com­pa­niei Na­ţio­nale de Ad­mi­nis­trare a In­fras­truc­tu­rii [...]
7
ian
Tre­buie să re­cu­nosc că flă­căii ăș­tia de la eMag au un umor al lor spe­cial. Îmi tri­mit azi un mail care zice că “veș­tile bune cir­culă re­pede”. Marfa cir­culă mai greu însă, le‑a luat 2 săp­tămâni să o [...]
6
ian
Și uite așa, din două vorbe, ne-am bă­tut joc de efor­tul de a schimba mo­dul în care di­rec­to­rii sunt nu­miți po­li­tic de că­tre pri­mari și pre­fecți. To­va­ră­șii în­vă­ță­tori și pro­fe­sori, au­zim și [...]
Mda, mișto ches­tia asta. Con­form ce­rin­țe­lor pos­tu­lui, dacă ar vrea să fie un sim­plu con­si­lier la Avo­ca­tul Po­po­ru­lui, Drag­nea nu s‑ar pu­tea an­gaja. Însă Cior­bea se zbate să‑l facă [...]
Au tre­buit să treacă doi ani ca să în­ceapă să vor­bească. Dar când a în­ce­put să spună, le spune clar, di­rect și tare. Sper să se audă până la toți ro­mâ­nii. Iată dis­cur­sul lui de la șe­dința de schim­bare a [...]
5
ian
Co­in­ci­dența nai­bii (sau nu?), dacă te joci nițel cu li­te­rele nu­me­lui lui Drag­nea ob­ții ches­tii in­te­re­sante. Am aflat asta de pe [...]
Un domn în vâr­stă, de un­deva din pro­vin­cie, cu o pri­vire bla­jină și un aer re­sem­nat, a re­pli­cat pe Fa­ce­book la unul din­tre ar­ti­co­lele mele acide la adresa pse­udo-gu­ver­nu­lui Grin-dragnea-nu: Tot nu vă [...]
Zice ‘mne­a­lui: “Am câ­teva ob­ser­va­ții, ca să ne lă­mu­rim: nu in­ten­țio­nez să merg prim-mi­nis­tru acum. Nici acum, nici mâine, nici anul ăsta. Am dat un vot de în­cre­dere și l‑am dat din toată inima [...]
Ce­re­mo­nia de în­ves­tire a fost un mare FALS! Din surse pe care nu le pu­tem de­con­spira, am ob­ți­nut pen­tru ci­ti­to­rii noș­tri ima­gini cu ade­vă­rata ce­re­mo­nie de în­ves­tire, mai exact poza de la fi­nal cu [...]
Ca să fie clar: dacă au vă­zut că nu‑i pot da pe de­geaba Ro­șia Montană, rep­ti­li­e­nii lui So­ros din gu­ver­nul de tristă amin­tire s‑au gân­dit să blo­cheze po­po­rul ro­mân de a se bu­cura de au­rul [...]
4
ian
Vă in­vit să stu­di­ați nițel fo­to­gra­fia asta (clic pe ea pen­tru a o mări) și să ob­ser­vați cum arată gu­ver­nul României: ce­lor mai mulți le atârnă bra­țele ca niște mâ­neci, pre­cum le atârnă [...]
O în­re­gis­trare a dis­cur­su­lui de fi­nal al pre­șe­din­te­lui. Câ­teva observații: Nu­mă­rul de mem­bri ai gu­ver­nu­lui aproape s‑a dublat Ma­jo­ri­ta­tea mi­niș­tri­lor au o în­fă­ți­șare care [...]
Gata, îi dau dru­mul la treabă bă­ie­ții! Se apucă de de­mon­tat le­gile care nu con­vin. Au dat șpagă la po­po­rul ro­mân prin pro­gra­mul de gu­ver­nare și acuma își trag și ei partea. Avo­ca­tul Po­po­ru­lui, [...]
3
ian
Mă gân­desc să scriu câ­teva cu­vinte des­pre me­se­ria de pă­du­rar, s‑o ex­plic ce­lor care știu mai pu­ține des­pre asta și mi-am adus aminte că erau niște me­lo­dii po­pu­lare pe tema asta. Și mi-am zis că ar fi [...]
Am aflat in ex­clu­si­vi­tate că, în ciuda fap­tu­lui că doamna co­mi­sar eu­ro­pean Co­rina Crețu a fo­lo­sit o pa­rolă foarte so­fis­ti­cată, mai exact 1M1PL4CEPEL4SP4TE69, con­tul de Twit­ter i‑a fost spart, [...]
I‑auzi, frate! Fo­rum eco­no­mic ruso-ro­mân la Mo­scova, în pri­ma­vara asta. Când s‑au miș­cat așa re­pede, că până mai ieri nu ne prea în­ghi­țeau și ne lu­a­seră la țintă baza de la De­ve­selu, pe mo­tiv că‑i [...]
Se zvo­nește prin târg (adică prin par­la­ment, mai exact) că PSD se pre­gă­tește să treacă o lege a am­nis­tiei. Adică, pe ro­mâ­nește, să-și spele toți co­rup­ții de până acum și să‑i scape de puș­că­rie pe ăia [...]
2
ian
O ceată de să­teni su­pă­rați au ie­șit să pro­tes­teze la pri­mă­ria co­mu­nei pen­tru că pri­ma­rul n‑a “sus­ți­nut și or­ga­ni­zat obi­ce­iu­rile de iarnă”. Pri­ma­rul se scuză și zice că n‑a avut bani [...]