Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
27
sep
Nu știu dacă ați bă­gat de seamă, dar prea­fe­ri­ci­tul e foarte is­cu­sit în teh­nici de co­mu­ni­care. A vă­zut că în ul­tima vreme, mai ales după po­ves­tea cu Co­lec­tiv, și‑a cam luat‑o în barbă de la [...]
Am­ba­sada Ru­siei ne‑a tri­mis o sută de euro pen­tru Cu­min­țe­nia Pămân­tu­lui. Ci­ti­sem ști­rea și mă ui­tam pros­tit la text, ne­ve­nindu-mi parcă să cred. E un fel de mișto la adresa ro­mâ­ni­lor? Pe [...]
26
sep
De fi­e­care dată când cri­tic iner­ția ro­mâ­ni­lor în fața sis­te­mu­lui po­li­tic, în min­tea mea se in­si­nu­ează în­dată gân­dul că nici eu nu dau pe di­na­fară cu ati­tu­di­nile ci­vice. Îmi place une­ori [...]
21
sep
Di­verși do­bi­toci, cum ar fi Oli­via Steer și va­rii or­ga­ni­za­ții or­to­doxe, pro­po­vă­du­iesc de ceva timp re­nun­ța­rea la vac­ci­na­rea co­pi­i­lor. Re­zul­ta­tele în­cep să se vadă. Bravo, ro­mâni! [...]
Pen­tru cei care în­tre­bau de ver­siu­nea pen­tru iPhone a In­spec­to­ru­lui Pă­du­ri­lor: a ie­șit o ver­siune pen­tru iOS. O gă­siți pe App Store, aici: https://appsto.re/ro/zU-Xeb.i Spor la su­pra­ve­gheat [...]
20
sep
De mult aș­tept mo­men­tul când tra­fi­cul din Bu­cu­rești se va bloca EFECTIV. Adică nu se va mai pu­tea ajunge dintr-un punct în al­tul. Nu e de­parte mo­men­tul. Și-atunci vor în­țe­lege con­ce­tă­țe­nii mei că [...]
Un lu­cru pe care PSD nu ar tre­bui să și‑l do­rească acum, în prag de ale­geri, este să des­chidă o con­tro­versă des­pre ca­li­ta­tea gu­ver­nă­rii Ponta ver­sus gu­ver­na­rea Cio­loș. Pen­tru că dacă în­cep să [...]
Bun, și care‑i con­se­cința aces­tei în­căl­cări a in­de­pen­den­ței jus­ti­ției? I se iau boii de la bi­ci­cletă? Oa­meni buni, în Ro­mâ­nia ni­meni nu dă doi bani pe ase­me­nea in­cri­mi­nări te­o­re­tice. [...]
De fi­e­care dată când tre­buie să ajung la Cluj cu ma­șina, am plă­ce­rea de­o­se­bită de a tra­versa ju­de­țul Alba. Acuma nu știu dacă v‑ați de­lec­tat vreo­dată cu această tru­fanda șo­fe­rească, dar, dacă nu, [...]
18
sep
Me­reu m‑am în­tre­bat ce‑o fi în ca­pul ame­ri­ca­ni­lor să nu­mească fo­o­tball un sport care se joacă aproape emi­na­mente cu mâna…
O, dar ce sur­prins sunt! Șoc și groază, o du­amnă pro­fe­su­oară nu vrea ho­mes­cho­o­ling! Păi cum să vrea, pră­pă­dita, că rămâne lefteră, acuma când a pier­dut și ca­sele alea din Sibiu. Pro­blema ca­dre­lor [...]
17
sep
Niște le­bede, la mare. Le­be­dele ha­lesc pâine. Ni­meni nu ha­lește le­be­dele. [...]
În caz că n‑ați vă­zut un ră­să­rit de soare la mare anul ăsta, am fil­mat eu unul pen­tru voi. E cu niște nori la ori­zont, dar — mă rog — fil­mul de dar nu se ca­ută la scenariu… 😀
16
sep
Doi pă­rinți, în­tâm­plă­tor niște per­soane re­la­tiv cu­nos­cute mul­tora, au con­sta­tat că sis­te­mul de edu­ca­ție ac­tual nu este so­lu­ția po­tri­vită pen­tru co­pi­lul lor, că îl de­for­mează într-un [...]
15
sep
Mai în­tâi pen­tru că are un ar­bi­tru al In­ter­ne­tu­lui, cu un nume nașpa. Al doi­lea la mână pen­tru că in­ter­zice por­na­chele. Ceea ce nu se face, moncher! Al tre­i­lea pen­tru că dacă Pu­tin e mai pu­țin acolo [...]
14
sep
Pe 24 sep­tem­brie se vor strânge gu­noa­iele din țară. Pe-alea din par­la­ment, alese de ro­mâni, nu le va strânge ni­meni, din pă­cate. Dar ves­tea mai im­por­tantă nu e asta. Ves­tea cu ade­vă­rat im­por­tantă e că [...]
13
sep
În tra­du­cere li­beră, am să în­cerc să vă ex­plic eu ce în­seamnă fap­tul că avem pro­bleme grave de me­diu în Bu­cu­rești, iar ma­dam Fi­rea nu vrea să le rezolve: - po­lu­a­rea ae­ru­lui în­seamnă res­tric­ții [...]
5
sep
Ade­vă­rul și‑a tras ru­brică de pla­sat piți­poance că­tre mi­li­o­nari. Tre­buie să re­cu­nosc, sunt su­per pro­fe­si­o­niști. Se ia piți­poanca, se po­zează din niște un­ghiuri avan­ta­joase, nu prea de aproape [...]
4
sep
Sunt unii care cred că PRU, par­ti­dul mai­muțo­i­lor na­țio­na­liști, par­ti­dul care adună toți ter­chea-ber­chea de pe la alte par­tide, este în fapt cre­a­ția PSD. E o ipo­teză pla­u­zi­bilă, pen­tru că există [...]
Atât de dese sunt po­veș­tile cu ac­ci­dente pro­duse de per­soane fără per­mis în­cât în­cep să mă în­treb: câte ma­șini or fi con­duse în tra­fic de ast­fel de inși? Cât de des ne ris­căm viața fără să știm [...]
3
sep
Se do­ve­dește că e su­fi­cient să‑i dai des­tul timp lui Do­nald Trump să-și ex­pună pu­blic idi­oțe­nia ca să re­zolvi pro­blema. Hi­l­lary Clin­ton n‑a fă­cut alt­ceva în ul­tima vreme de­cât să re­pete cu calm [...]
Două ima­gini față în față. Prima este din ia­nu­a­rie 2015 când ita­li­enii își ma­ni­fes­tau so­li­da­ri­ta­tea cu zia­rul Char­lie Hebdo, după ata­cul te­ro­rist în care au mu­rit mai mulți caricaturiști.A doua [...]
Cică nici un spor­tiv nu s‑a in­fec­tat cu vi­ru­sul Zika la jo­cu­rile olim­pice. Min­ciună! Întrebați‑o pe Si­mona Ha­lep, ea a vor­bit cu fa­mi­lia ei și cu me­dici ma­che­doni și e clar: toți spor­ti­vii care au [...]
În per­spec­tiva ale­ge­ri­lor din de­cem­brie, di­as­pora este o miză im­por­tantă. Li­be­ra­lii speră să ob­țină vo­turi im­por­tante de acolo, pe­se­diș­tii sunt nițel în­gri­jo­rați, ști­ind ce efecte a avut [...]
2
sep
După aproape doi ani de func­țio­nare, Ra­da­rul Pă­du­ri­lor — me­toda de ve­ri­fi­care a unui trans­port ile­gal de lemn prin apel la 112 — a adu­nat 24.000 de ape­luri. Asta în­seamnă cam 1.200 de ape­luri pe lună, [...]