Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
30
apr
Știam eu de ce îmi place șa­orma. Da’ cică nu e bine cu de toate. Fast-foo­du­rile se gă­sesc la orice colţ de stradă, sunt des­chise 24 de ore din 24 şi  îm­bie cli­enţii cu arome care mai de care mai ape­ti­sante, [...]
Mul­țu­mim pen­tru apre­ci­eri. Ne pare rău că pe fe­me­ile noas­tre fru­moase nu mai poți de­cât să le ad­miri de la dis­tanță. Ce să‑i faci, vre­mea trece… PS Ro­și­ile și cas­tra­ve­ții nu sunt chiar așa [...]
Bă, re­clame știu să facă ăș­tia de la Mi­cro­soft. Cu brow­ser-ele stau mai prost. Să ve­dem cum se des­curcă cu Edge-ul ăsta. Poate au în­vă­țat ceva din gre­șe­lile [...]
În­tot­dea­una am bă­nuit că anu­mite ves­ti­men­ta­ții sunt me­nite să scoată în evi­dență punc­tele forte ale ce­lui ce le îm­bracă. Pri­viți tor­sul pu­ter­nic, spa­tele lat și am­plu, ta­lia alun­gită. Splen­d
Ce vă spu­neam ieri? Bă­ie­ții ăș­tia de la hy­per­mar­ke­turi nu‑s chiar așa de proști ca să cre­ască pre­țu­rile ca niște nă­tă­fleți, pe față. Au teh­nici mult mai sub­tile cu care fac asta, că nici nu-ți dai [...]
29
apr
Um­blă un zvon că se des­chide și cu­tiuța cu co­rupți de la RAPPS. Opi­nez că o să au­zim iar de fur­turi de-alea cu șase zerouri. Sursa: Ave­rea şe­fu­lui RA-APPS: 56 hec­tare de te­ren, casă la Sna­gov, barcă şi [...]
Ok. Am două întrebări: 1. Ce ne fa­cem dacă hy­per­mar­ke­tu­rile ne de­mon­strează că pro­du­că­to­rii au cres­cut pre­țu­rile, nu ei? Eu am o mare bă­nu­ială că așa stau lucrurile. 2. Cum jus­ti­fi­căm ta­xele [...]
Stare de obo­seală, iri­ta­bi­li­tate, pal­pi­ta­ţii sau du­reri de cap? Toate pot fi sem­nele unei ane­mii ex­trem de frec­vente: lipsa de fier. În timp ce me­di­cii se dau de cea­sul mor­ții cum să gă­sească di­verse [...]
Îmi amin­tesc că atunci când în­cerca să-și ia avânt în si­a­jul Fa­ce­book, Go­o­gle+ se “vin­dea” drept re­țeaua de so­ci­a­li­zare a de­ve­lo­per-ilor și a ce­lor teh­nici, în timp ce Fa­ce­book era pen­tru [...]
Pu­tin nu în­calcă nici o re­gulă in­ter­națio­nală. Ăsta e pu­rul ade­văr, omul are drep­tate. Ori de câte ori există pe­ri­co­lul să în­calce re­gu­lile, Pu­tin are grijă să le re­scrie în așa fel în­cât să [...]
28
apr
Fe­lix #bă­bă­i­a­tule, eşti bine! Vă­zu­sem o poşetă cu ochii tăi şi m‑am spe­riat! pic.twitter.com/CkGlDtiysB — john0peace (@john0peace) April [...]
27
apr
Su­per tare asta! O să ajungă co­piii să se vac­ci­neze pe as­cuns în scara blo­cu­lui — Ce fa­ceţi mă, fu­maţi? Nu ne­nea, luăm an­ti­te­ta­nos, da’ să nu‑i spu­neţi lu’ mama. — Vlad Mi­xich (@mixich) [...]
Dom­nul Pu­ric, pe cât de mic ni‑l în­fă­ți­șează nu­mele (ori poate chiar de aceea), pe atât de mare este la sim­ți­rea na­țio­na­list-or­to­doxă. Îmi amin­tesc că l‑am vă­zut cu mulți ani în urmă într‑o [...]
La Bu­zău încă nu s‑a aflat că pe cea­suri ci­fra ro­mană 4 se scrie IIII. Le‑o fi greu să des­chidă Wikipedia… Sursa: Acest CEAS montat de au­to­ri­tăţi într-un parc din Bu­zău a atras ime­diat atenţia [...]
25
apr
Toc­mai am ci­tit o carte de Ham­let ăsta, fe­no­me­nal scrie, do­m’ne! Vă re­co­mand să n‑o ra­tați: A dis­cui sau a nu dis­cui în su­pra­fe­țele in­va­date de pir. Aceasta‑i întrebarea! Sursa: Mi­nis­trul CULTURII, [...]
24
apr
Deci ro­mâ­nul sta­tis­tic se tre­zește di­mi­neața, își ia te­le­fo­nul și se dă pe in­ter­net. În­tre­ba­rea este însă unde stă el când se dă pe in­ter­net. În li­ving? La bu­că­tă­rie? Te po­me­nești că [...]
23
apr
O du­duie din Aus­tra­lia a min­țit pe toată lu­mea că e bol­navă de can­cer și că s‑a vin­de­cat cu aju­to­rul unei di­ete mi­nune. A fă­cut o gra­madă de bani din asta, vân­zând cărți, re­țete și [...]
A apro­bat un se­diu pen­tru CIA, dar el nu știe că ar fi fost și în­chi­soare acolo. Că ame­ri­ca­nii adu­ceau pri­zo­ni­e­rii prin te­le­por­tare. Iar SRI-ul și SIE ju­cau ta­ble și nu erau atenți. Ion Ili­escu, pen­tru [...]
22
apr
Un ar­ti­col pe Ho­t­news m‑a fă­cut cu­rios: care sunt cele mai frec­vente că­u­tări care în­cep cu “so­țul meu”. Deci, fră­ți­o­ri­lor, sunt pro­bleme! Ce nu în­țe­leg to­tuși e cum ar pu­tea să [...]
25 de la în­ce­pu­tu­rile Go­la­ni­a­dei. Cum ar fi ară­tat azi Ro­mâ­nia dacă miș­ca­rea de atunci l‑ar fi răs­tur­nat pe Ili­escu? Dacă mi­ne­rii n‑ar mai fi fost aduși în Bu­cu­rești? Dacă FSN-ul nu mai de­ve­n
21
apr
Alina Bica este, în ciuda du­ș­ma­ni­lor săi, o fe­meie de suc­ces. I‑au con­fir­mat asta toți gar­die­nii, di­rec­to­rul în­chi­so­rii și vreo două de­ți­nute mai bărbătoase. VIDEO. Alina Bica, eli­be­rată din [...]
Bi­ne­în­țe­les că cel mai iu­bit fiu al po­po­ru­lui co­re­ean (de nord) a es­ca­la­dat fără pro­bleme cel mai înalt vârf din țara sa, adică Pa­e­ktu — 2744m. În fo­to­gra­fie se poate ob­serva ți­nuta ex­trem de [...]
20
apr
Are Sha­kira un cân­te­cel în care se vă­i­că­rește că o pă­ră­sește unu’ după ce‑i pro­mi­sese că o iu­bește până la moarte. In­di­vi­dul pare să fi ple­cat cu alta, iar pă­ră­sita se la­men­tează și-și [...]
19
apr
Să nu vă mire, ca orice băr­bat din lume, mi-ar fi plă­cut să fiu Mis­ter Uni­verse. Sau mă­car can­di­dat la con­cur­sul de Mis­ter World. Sau mă­car așa fru­mos ca un can­di­dat la Mis­ter World. Sau, dacă nu se pot [...]
Unde sunt vre­mu­rile când pu­teai să chemi pri­e­te­nii la o clacă de cu­ră­țat hard-dis­kul? 250 MB, 1979.
17
apr
Lă­mu­riți-mă și pe mine, cine a fost Mă­ri­oara Ză­vo­reanu de scriu toate zia­rele des­pre moar­tea ei, de parcă ar fi mu­rit vreo mare ce­le­bri­tate? Care sunt me­ri­tele ei de­o­se­bite de este ne­voie să fim [...]
16
apr
Dacă aveți ne­voie de vreun flye să-mi spu­neți că știu de unde să fac rost…
15
apr
Mă tot în­treb de ce naiba nu pun ăș­tia de la RATB niște dis­po­zi­tive de-alea de ur­mă­rit ve­hi­co­lele pe mij­loa­cele de trans­port în co­mun. Ar avea o gră­madă de avan­taje. Ar ști pre­cis unde e un ve­hi­col, cu [...]
Fie ca lu­mina sfântă a săr­bă­to­ri­lor să fi des­chis ca­lea ce­lor la care mă gân­desc eu că­tre lo­cul unde le do­resc să ajungă 🙂
Ti­ta­nic, 15 apri­lie 1912, ora 2:30
14
apr
Surse cre­di­bile ne in­for­mează că se află în pre­gă­tire un con­cu­rent al abe­ce­da­ru­lui din Pi­pera. Gră­mă­ti­cul din Fe­ren­tari lu­crează la pri­mul vo­lum, cel de­di­cat li­te­rei A. Stay tuned!
No­roc că mai in­tră și in­te­lec­tu­ali în în­chi­soare, că uite așa ne mai ale­gem și noi cu niște ma­nu­ale mai de Doamne ajută. Sau de Doamne păzește?!?
Cum ar arăta re­cla­mele de al­tă­dată pen­tru pro­du­sele mo­derne? Pro­ba­bil cam așa. 🙂
12
apr
Bi­bli­o­teca din Kan­sas City.
10
apr
Fie K lu­mina sfântă, de­fi­nită în do­me­niul ira­țio­nal al în­vi­e­rii. Se cere să se de­ter­mine nu­mă­rul de ouă care în­de­pli­nesc con­di­ția de a fi ro­șii ce tre­buie cioc­nite pen­tru ca ie­pu­ra­șul [...]
Vă mai amin­tiți că v‑am po­ves­tit des­pre dom­nul Vă­că­relu și in­ter­pre­ta­rea sa elu­cu­brantă des­pre Mi­o­rița? Ei bine, iată încă o mos­tră din pu­țul gân­di­rii sale. Nu‑i de râs, omul ăsta nu e un [...]
Eu în­țe­leg să fii nițel ne­bun, da’ nici chiar așa 🙂
Sti­mate dom­nule pri­mar al sec­to­ru­lui 4, vă su­pun aten­ției o po­si­bilă îm­bu­nă­tă­țire a pe­i­sa­ju­lui ar­tis­tic pe care l‑ați ame­na­jat la Piața Eroii Re­vo­lu­ției, cu­nos­cută sub nu­mele [...]
9
apr
Vă mai amin­tiți că atunci când s‑a de­clan­șat scan­da­lul le­gat de fap­tele de co­rup­ție ale ba­ro­nu­lui Duicu de la Se­ve­rin se co­menta in­tens că zona Me­he­din­ți­u­lui este una din­tre cele mai să­race [...]
Din ca­te­go­ria Hai­deți să lup­tăm cu eva­ziu­nea fis­cală: Este de no­to­ri­e­tate fap­tul ca mi­nis­trul Fi­nan­te­lor Eu­gen Teo­do­ro­vici pri­meste lu­nar o chi­rie de 5000 de euro de la un res­ta­u­rant care [...]
Fi­e­care brand are is­te­ri­cii săi, ăia care se în­ghe­suie să cum­pere ul­ti­mul mo­del, ul­tima ver­siune, ul­ti­mul face-lift. Pen­tru ei nu con­tează atât de mult ca­li­ta­tea sau uti­li­ta­tea pro­du­su­lui, ci [...]
7
apr
Con­ti­nuăm se­ria Do­rel în in­dus­tria auto cu o altă mos­tră de in­ge­ni­o­zi­tate și efi­ca­ci­tate. In­gi­ne­rul din Do­rel a vă­zut într‑o biată fur­culiță o po­ten­ți­ală so­lu­ție la o [...]
Woo­ds­tock, acest ce­na­clu Fla­căra al ame­ri­ca­ni­lor, doar cu ceva mai multă lume și fără Pă­u­ne­scu. Din vre­mu­rile când te du­ceai la con­certe pen­tru mu­zică, iar en­ter­tain­ment-ul ți‑l adu­ceai sin
6
apr
Dacă ne luăm după cei de la Re­a­li­ta­tea TV dom­nul Ponta ar fi ier­bi­vor. Une­ori o vir­gulă în mi­nus face o mare diferență…
E fru­mos să faci urări oa­me­ni­lor. Chiar și șo­fe­ri­lor, că și ei sunt oa­meni, nu? Dar când scrii “drum bun” ai grijă unde pui pa­noul și ce vrei să spui cu asta. Că s‑ar pu­tea să ai parte de o ne­aș­tep­tată si
Per­mi­teți-mi să vă pre­zint mo­dul co­rect de a în­că­lzi pizza la bi­rou. Pla­sați fe­lia dvs. con­form ima­gi­nii de mai jos. Pen­tru o tem­pe­ra­tură op­timă fre­cați un Ex­cel de mi­nim 10.000 de li­nii, [...]
Din se­ria Do­rel și in­dus­tria auto vă pre­zen­tăm epi­so­dul 1: Do­rel e ino­va­tiv. Aveți de­mon­stra­ția unei ne­bă­nu­ite, dar ori­gi­nale uti­li­zări pe care a dat‑o unui ba­nal ume­raș, des
5
apr
…că eu tot nu pri­cep care e poanta cu îm­bră­că­min­tea fe­me­i­lor. Își arată sâ­nii cu de­col­te­uri ge­ne­roase, își dezve­lesc pi­cioa­rele cu fuste scan­da­los de scurte. Dacă te uiți — că, na! cum dracu’ [...]
Fi­garo tunde, Fi­garo rade, Fi­garo scoate pe­rii din nas. Va­ri­anta pen­tru băr­bați macho. 🙂
3
apr
Eu am zis că ma­ză­rea se păs­trează cel mai bine la loc ră­co­ros, da’ ăș­tia de la DNA abia acuma m‑au luat în serios.
Co­perta re­vis­tei Cir­cus se în­treba în 1970 câți din­tre mu­zi­cie­nii ăș­tia care îm­pli­neau 30 de ani vor mai fi cu­nos­cuți după anii ’70. Ade­vă­rul că e o co­lec­ție de lo­o­seri de care as­tăzi ni­
2
apr
Din când în când, mai ales atunci când sim­țim că sun­tem în­con­ju­rați de oa­meni care gân­desc la fel ca noi, când avem con­vin­geri ferme și prin­ci­pii so­lide, e bine să ne rea­min­tim că orice în lu­mea asta poate [...]
Se­rena Wi­l­li­ams — Sa­bine Li­si­cki : 7–6, 1–6, 6–3. Pu­țină ma­te­ma­tică: Se­rena a luat 7+1+6 = 14 ghe­muri. Li­si­cki a luat 6+6+3 = 15 ghe­muri. Cine a câști­gat de fapt?
1
apr
Când Coca Cola a in­trat prima oară în Franța n‑a avut parte de o pri­mire en­tu­zi­astă, după cum pu­teți ob­serva. Fi­rește, per­se­ve­rența este cheia suc­ce­su­lui și mama ma­ni­pu­lă­rii. În caz că vă în­tre­