Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
30
mar
După cum pro­ba­bil ați bă­gat de seamă, s‑a um­plut in­ter­ne­tul de poze și ar­ti­cole des­pre plan­ta­tul de pu­ieți în Ro­mâ­nia. E nor­mal, e luna pă­du­rii și vre­mea pen­tru îm­pă­du­ri­rile de [...]
Din când în când văd câte o pos­tare pe Fa­ce­book care în­fă­ți­șează vreun june me­ri­tuos, cu nițică aro­ganță pe chi­pul zâm­bi­tor și care even­tual ține în mâini o di­plomă. Tex­tul ne spune ceva de ge­nul: [...]
29
mar
Ceva îmi sună te­ri­bil de prost: în ace­lași timp se în­tâm­plă două ches­tii, am­bele cu le­gă­tură la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală. Prima ches­tie este so­li­ci­ta­rea fos­tei ne­veste a lui Drag­nea că­tre [...]
28
mar
Mie câ­teo­dată îmi stă min­tea în loc când ci­tesc des­pre ce le trece prin cap unora. Ce dracu’ o fi în cre­ie­rii in­di­vi­zi­lor ăs­tora care sunt prinși că taie ile­gal lemn într‑o pă­dure din Iași, sunt [...]
26
mar
Cel mai aglo­me­rat in­ter­val orar este di­mi­neața, în­tre orele 5.00 şi 8.00, atunci când sunt și cele mai multe curse ale com­pa­ni­i­lor ae­riene low-cost, de aceea este in­di­cat să ajun­geți la ae­ro­port cu 2 ore şi [...]
Tă­ri­ceanu re­vine cu tema mul­ti­na­țio­na­le­lor care pro­fită de pe urma Ro­mâ­niei. De­si­gur, îm­bracă dis­cur­sul în ex­pri­mări meș­te­șu­gite, dar în esență face ace­lași joc: [...]
25
mar
No, și-acuma știm de ce s‑a vi­zi­tat Iohan­nis cu prea-fe­ri­ci­tul de cu­rând. L‑a în­tre­bat dacă are ceva îm­po­trivă. Și prea-fe­ri­ci­tul a zis pro­ba­bil: mie ce-mi iese la [...]
24
mar
Une­ori mi se pare de‑a drep­tul hi­lar că trei mi­li­oane de cre­din­cioși or­to­do­cși din Ro­mâ­nia s‑au sfor­țat să sem­neze o pe­ti­ție pen­tru in­tro­du­ce­rea în con­sti­tu­ție a fa­mi­liei [...]
20
mar
Tare aș vrea să văd acum cum vu­iește in­ter­ne­tul îm­po­triva cla­nu­lui Brânză, care a ras peste 500 de hec­tare de pă­dure, fără nici un te­mei le­gal. Sau și asta e tot vina Romsilva? Unde era Agent Green cu dro­nele lor [...]
19
mar
Pe mă­sură ce trece tim­pul de­vin tot mai con­vins că PNL și USR nu și‑l dis­pută pe Cio­loș. Nici unul din­tre par­tide nu îl vrea de fapt înă­un­trul său (cu ex­cep­ția unei frac­țiuni mi­no­ri­tare din USR, [...]
Încaieră‑i, drace! Poate avem no­roc și se duce dra­cu­lui ma­jo­ri­ta­tea pe­nală din parlament. Ci­tește: SCANDAL ÎN ALDE. Tă­ri­ceanu: Am fost şan­ta­jat! Con­stan­tin: A pus pe listă [...]
16
mar
Sunt niște flă­căi pe net care se tot dau cu fun­dul de pământ că Hor­n­bach a re­nun­țat la pro­du­sele Schwei­gho­fer și că hai să sem­năm pe­ti­ții ca să con­vin­gem și alte ma­ga­zine de bri­co­laj să facă la [...]
14
mar
Ol­guța e la ONU. Vor­bește în ol­te­neză. Și toți o în­țe­leg si o ur­mă­resc cu un viu in­te­res. Bravo, Olguța! Fii și tu ca Ol­guța! În­vață [...]
13
mar
Pro­gra­mul de gu­ver­nare al PSD e o mare țeapă. O spune multă lume în ul­tima vreme, dar po­po­rul PSD n‑are urechi să audă și nici cre­ier sa pri­ceapă. Și de aceea, tu­tu­ror ce­lor care atrag aten­ția că ne [...]
Azi DNA a ex­pli­cat cu su­biect și pre­di­cat că eva­lu­a­rea pro­fe­sio­nală a pro­cu­ro­ri­lor nu poate fi fă­cută de­cât de CSM. Pe în­țe­le­sul tu­tu­ror, sin­gura in­sti­tu­ție care se poate pro­nunța [...]
În­tre­bare de 100 de puncte: de ce nu do­resc cei de la Agent Green să în­cheie un pro­to­col de co­la­bo­rare cu Rom­silva prin care să ob­țină ac­ces la in­for­ma­ți­ile ne­ce­sare pen­tru afla­rea ade­vă­ru­lui [...]
12
mar
Având în ve­dere că trans­por­tul de lemn blo­cat pe DN7C de că­tre ac­ti­viș­tii Agent Green s‑a do­ve­dit a fi per­fect le­gal, ne­a­vând ni­mic de a face nici cu pă­du­rile vir­gine, nici cu tă­ie­rile ile­gale, se [...]
5
mar
Măr­tu­ri­sesc că mi‑a cam stat inima în loc ieri, când am vă­zut alarma de cu­tre­mur pe apli­ca­ția Bi­zi­day. Două ches­tii m‑au fă­cut to­tuși să mă în­do­iesc: fap­tul că era anun­țat gra­dul 10, ceea ce este [...]
Pre­cis ați au­zit in­for­ma­ția asta cu­tre­mu­ră­toare cum că în Ro­mâ­nia se taie 3 hec­tare de pă­dure pe oră. Dați-mi voie să vă con­firm: așa e, ba chiar mai rău! Am și do­vada aces­tui mă­cel [...]
3
mar
Nu‑s foarte si­gur că mă­sura asta este exact ce tre­buia, în con­tex­tul unei ten­sio­nări a re­la­ți­i­lor din­tre ad­mi­nis­tra­ția Trump și Uniu­nea Eu­ro­peană. Dar știu foarte si­gur că e una din [...]