Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
29
oct
Da, dom’ Pa­lada, te în­țe­leg. Și eu m‑am apu­cat de cân­tat la chi­tară, dar re­fuz să apar în ace­leași con­certe cu Bob Dy­lan și Ro­ger Wa­ters. Să nu cre­adă, ne­no­ro­ci­ții dra­cu­lui, că le per­mit să [...]
28
oct
Ca în­tot­dea­una, după cum sus­țin ad­mi­ra­to­rii ei, bi­se­rica or­to­doxă slu­jește in­te­re­sele na­țio­nale ale ro­mâ­ni­lor și spri­jină creș­ti­nii or­to­do­cși să ia cele mai în­țe­lepte [...]
O ți­neți minte pe is­te­rica aia care urla la emi­siu­nile de noapte cu pre­mii pen­tru ghi­cit cu­vinte că vrea să sune te­le­fo­nul? Am vești bune pen­tru voi: va can­dida la par­la­men­tare din par­tea PRU. Du­duia Adela [...]
26
oct
În­tre­bare: dacă am face o sta­tis­tică în blo­cul din po­ves­tea de mai jos, câți din­tre lo­ca­tari s‑ar de­clara creș­tini or­to­do­cși con­vinși, cu frică de Dum­ne­zeu, res­pect pen­tru bi­se­rică și gata [...]
25
oct
Buei, agra­ma­ți­lor și in­cul­ți­lor care este, să știți că la Te­le­or­man toți e de­cât in­te­lec­tu­ali so­fis­ti­cați, ca du­amna Car­men, care e prima pe lista PSD la ale­geri. Deci du­amna Car­men [...]
24
oct
Din când în când am un sen­ti­ment de dis­pe­rare când mă gân­desc la vi­i­tor. Mă mai lasă și pe mine pu­te­rile, mi se slă­besc mu­ș­chii spe­ran­ței. De cu­rând am avut ace­eași sen­za­ție, după ce am tot [...]
20
oct
Cred că for­ma­țiu­nea po­li­tică pe care a înființat‑o Ma­rian Mun­teanu are ne­voie de un re­bran­ding se­rios. Ana­li­zând ar­ti­co­lul de mai jos am ajuns la con­clu­zia că cel mai bine ar fi ca for­ma­țiu­nea din [...]
17
oct

Una cu­leasă de pe Twit­ter, des­pre o con­ver­sa­ție în­tre tată și fiică…

16
oct
De-abia aș­tept ziua când Pro­digy o să ia No­belu’ pen­tru li­te­ra­tură. Deo­cam­dată a ajuns doar la faza de cân­tec de lea­găn. Și pare foarte efi­cient. Pu­teți să‑l încercați.
CFR ne in­for­mează că vi­teza tre­nu­ri­lor care cir­culă în­tre Arad și Con­stanța va creste de la 50km/h la 120 și chiar 140 km/h. Ceea ce au ui­tat să pre­ci­zeze este ruta de cir­cu­la­ție: Arad — Cur­tici — [...]
15
oct
Într‑o lume în care mu­zica pare să se în­drepte ver­ti­gi­nos spre a de­veni o în­și­ru­ire de su­nete re­pe­ti­tive, în­so­țite de câ­teva ver­suri lip­site de orice sub­stanță in­te­lec­tu­ală, [...]
13
oct
Hai că ne-am des­cur­cat și de data asta! A ajuns un urs în oraș și nu prea eram pre­gă­tiți pen­tru treaba asta, dar până la urmă am găsi o pușcă și i‑am ve­nit de hac. Vezi, asta-mi place mie la noi, la ro­mâni: nu sun­tem [...]
9
oct
Dom­nul Ghi­nea su­ge­rează în ar­ti­co­lul de mai jos că ar exista o cale ca pro­gra­mul în­ce­put de gu­ver­nul Cio­loș să con­ti­nue: PNL și USR să con­vingă oa­me­nii că e bine să meargă mai departe. Eu aș [...]
Oa­meni buni, am fost la ci­nema să văd “Două lo­zuri”, că ieri am dat peste în­re­gis­tra­rea emi­siu­nii lu’ Esca la Eu­ro­paFM și po­me­nea de film. Știți emi­siu­nea aia de sâm­bătă la prânz când in­vită pe [...]
Da’ din 2012 până în 2015, când era pre­mier iu­bi­tul tău pri­e­ten Ponta, ce te‑a ți­nut Li­vi­ule să eli­mini ta­xele? Că erai la pu­tere, aveai gu­ver­nul și 60% din par­la­ment. Atunci nu era vorba de “umi­lința [...]
8
oct
Mă bu­cur, dom­nule prim-mi­nis­tru. Însă nu ui­tați ce s‑a în­tâm­plat cu In­spec­to­rul Pă­du­rii: de în­dată ce a fost lan­sat au apă­rut o su­me­de­nie de “bi­ne­vo­i­tori” din­tre func­țio­na­rii [...]
Cor­pul di­dac­tic din Ro­mâ­nia își do­rește me­di­o­cri­tate și po­li­ti­zare în școli. Ce altă do­vadă mai bună de­cât fap­tul că cel mai mare sin­di­cat al lor se află în frun­tea lup­tei pen­tru [...]
6
oct
Hu­nor dragă, în sta­tele de­mo­cra­tice există trei pu­teri care tre­buie să fie in­de­pen­dente una de ce­le­lalte: le­gi­sla­tivă, ju­de­că­to­rească și exe­cu­tivă. Deci dacă n‑ai în­țe­les până acum că [...]
5
oct
Toată lu­mea o ține langa că Drag­nea nu poate fi pre­mier, că Iohan­nis i‑a dat șah și mat cu de­cla­ra­ția că nu va no­mi­na­liza un pe­nal ca prim mi­nis­tru. Și, vai de mine, ce se face domnu’ Li­viu acuma, că nu mai [...]
4
oct

Ches­tia pe care eu nu re­u­șesc s‑o pri­cep deloc …

2
oct
În Un­ga­ria se or­ga­ni­zează re­fe­ren­dum na­țio­nal pen­tru ca po­pu­la­ția să se pro­nunțe fa­vo­ra­bil sau nu asu­pra pla­nu­lui eu­ro­pean de re­lo­care a re­fu­gi­a­ți­lor. Și, dacă ne ui­tăm la [...]